Брисање из Регистра привредних субјеката

Брисање предузетника из Регистра врши се због престанка обављања делатности, а предузетник престаје са обављањем делатности одјавом или по сили закона.

Након спроведеног поступка брисања, предузетник има обавезу подношења ванредних финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја и бонитета.

Oбавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање привредног субјекта из прописаног регистра,
 • регистровати статусне промене и
 • вршити промене података који се односе на оснивача, односно члана, назив, седиште, улог и облик организовања, прекид или друге промене података у вези обављања делатности предузетника,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

Агенција за привредне регистре може вршити промене података у вези обављања делатности предузетника у случајевима одређивања, односно промене пословође предузетника, у складу са законом.

На сајту АПР-а можете извршити претрагу привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

За брисање предузетника из Регистра привредних субјеката одјавом потребно је поднети:

 • регистрациону пријаву брисања предузетника,
 • доказ о уплати накнаде за брисање предузетника (висина накнаде),
 • уверење/потврду надлежне организационе јединице Пореске управе РС којим се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене пореске обавезе по основу пореза на приходе од обављања самосталне делатности и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра (изглед обрасца уверења који је потребно доставити АПР ради брисања предузетника из Регистра са пропратном инструкцијом Пореске управе у циљу једнообразног поступања организационих јединица ПУ можете погледати овде),
 • уверење/потврду пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе којом се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене обавезе по основу локалних комуналних такси и сл. које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра.

Напомена:

Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Чињеницу да је предузетник брисан из Регистра обвезника ПДВ-а уколико је регистровани обвезник ПДВ-а, а што је претходни услов за регистрацију брисања, регистратор утврђује по службеној дужности увидом у Регистар евидентираних ПДВ обвезника који води Пореска управа.

Брисање предузетника из Регистра привредних субјеката по сили закона

За брисање предузетника по сили закона, прилаже се документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности (извод из матичне књиге умрлих, правоснажна пресуда којом је утврђена ништавост регистрације предузетника, доказ о дану супања на издржавање казне изречене казне затвора дуже од 6 месеци, доказ о престанку важења одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је посебним законом прописан као услов за регистрацију...).

Губитак својства предузетника брисањем из Регистра на основу захтева НБС због блокаде пословног рачуна дуже од две године

У складу са Инструкцијом Министарства привреде РС број: 021-01-00089/2013-08 од 09.12.2013. године и Изменом инструкције Министарства привреде РС број: 021-01-00089/2013-08 од 22.01.2014. године о поступању регистратора Агенције за привредне регистре који води Регистар привредних субјеката, као првостепеног регистрационог органа, у примени члана 91.став 6.тачка 3. Закона о привредним друштвима, којим је прописано да предузетник престаје са радом по сили закона ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године, на основу иницијативе за покретање поступка брисања предузетнка из Регистра коју подноси Народна банка Србије или Пореска управа, предвиђен је следећи поступак:

Народна банка Србије истовремено, електронским путем и куриром или путем поште подноси регистрационом органу захтев за брисање предузетника, у коме ће бити наведено да су пословни рачуни предузетника чије податке доставља, блокирани дуже од две године непрекидно, у континуитету, рачунајући до дана подношења захтева за њихово брисање и списак предузетника који се бришу који ће, поред осталих података, садржати и податак о датуму почетка блокаде.

По пријему захтева Народне банке Србије за брисање предузетника, регистрациони орган  ће, у случају када утврди да је рачун предузетника блокиран, у складу са одредбом члана 4. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, применити закон којим се уређује општи управни поступак и то посебно начело саслушања странака и начело истине.

Регистрациони орган ће обавестити писмено странку и оставити јој рок од 30 дана, под претњом последица пропуштања, да се изјасни о наводима и достави Потврду да дужник нема евидентираних основа и налога у принудној накнади (коју издаје Народне банке Србије – Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, Крагујевац, Бранка Радичевића 16а, на основу захтева за издавање потврде који се може преузети са интернет стране Народне банке Србије), као доказ о, евентуалној, нетачности података из захтева НБС за брисање или као доказ о извршеној деблокади рачуна.Уколико предузетник достави доказ надлежног Одељења принудне наплате Народне банке Србије да му је пословни рачун активан, односно доказ да је деблокирао пословни рачун у остављеном року, регистрациони орган неће брисати таквог предузетника из Регистра привредних субјеката, по сили закона, јер не постоје разлози за примену члана 91. Став 6. Тачка 3. Закона о привредним друштвима.Уколико предузетник не деблокира пословни рачун, односно уколико нема могућности за то, регистрациони орган ће по сили закона применом члана 91. Став 6. Тачка 3. Закона о привредним друштвима, таквог предузетника брисати из Регистра привредних субјеката.

Наведено брисање ће се извршити са даном доношења решења о брисању предузетника из Регистра, због утврђене чињенице да је пословни рачун блокиран дуже од две године непрекидно, до момента брисања из регистра. 

Брисање предузетника из Регистра услед смрти или трајног губитка пословне способности

За брисање предузетника по сили закона у случају смрти или трајног губитка пословне способности неопходно је да регистрациони орган прими од неког лица, без обзира на његов правни интерес, документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности: извод из матичне књиге умрлих, односно правноснажно решење о трајном лишењу пословне способности у оригиналу или овереној копји.

Чланом 91. став 9. и 11. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон,  5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) прописано је да у случају смрти или губитка пословне способности предузетника, наследник, односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је пословно способно физичко лице може, наставити обављање делатности на основу решења о наслеђивању или међусобног споразума о наставку обављања делатности, који потписују сви наследници, односно чланови породичног домаћинства, док је ставом 11. истог члана прописано да  је лице из става 9. овог члана дужно је да у року од 60 дана од дана смрти предузетника пријави наставак обављања делатности регистру.

Имајући у виду наведене одредбе закона, одлука регистратора којом се брише предузетник услед смрти, доноси се по службеној дужности, након истека 60 дана од дана смрти као законом прописаног рока у ком може бити поднета регистрациона пријава промене наставка обављања делатности од стране наследника.

Уколико наследници доставе регистрационом органу споразум којим констатују да нико од њих не жели да настави са обављањем делатности, регистратор ће брисати предузетника и пре истека наведеног рока, са даном доношења решења о брисању.

Брисање предузетника  из Регистра  на основу правоснажне пресуде којом је утврђена ништавост регистрације предузетника

Одредбом члана 33. став 1. и 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, која се аналогијом промењује и на утврђење ништавости регистрације предузетника прописано је да лице које има правни интерес може тужбом захтевати утврђење да је регистрација оснивања привредног друштва ништава:

 1. ако су у пријави наведени неистинити подаци;
 2. ако је регистрација извршена на основу лажног документа, документа издатог у незаконито спроведеном поступку или документа са неистинитим чињеницама;
 3. ако постоје други законом предвиђени разлози.

Тужба из става 1. овог члана подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана сазнања тужиоца за разлоге ништавости, а најкасније у року од годину дана од дана регистрације. Одредбом члана 34. истог закона је прописано да по пријави тужиоца, уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације предузетника, регистратор региструје забележбу постојања спора за утврђење ништавости регистрације. Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника суд ће, у року од 15 дана од дана правноснажности, пресуду доставити надлежном регистру ради регистрације забележбе ништавости регистрације оснивања и брисања предузетника из регистра.

Брисање предузетника  из Регистра на основу правоснажне пресуде којом је изречена мера забране обављања делатности

Одлуку којом се брише предузетник ако му је правноснажном пресудом, извршном одлуком надлежног органа или суда части коморе у коју је учлањен изречена мера забране обављања делатности, регистрациони орган доноси по службеној дужности након што суд, односно надлежни орган, достави оригинал или оверени препис акта којим се утврђује мера забране обављања делатности.

Брисање предузетника из Регистра у случају престанка важења одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописан као услов за регистрацију

По пријему акта, снабдевеног клаузулом правноснажности, којим се утврђује престанак важења одобрења или сагласности за обављање одређене делатности чије је обављање или регистрација условљена одредбом посебног закона, регистратор обавештава предузетника писменим путем о наступању основа за брисање по службеној дужности.

Поменутим обавештењем се предузетнику, уколико намерава да обавља другу делатност, оставља могућност да у року од 8 дана од дана пријема обавештења достави Агенцији за привредне регистре регистрациону пријаву промене претежне делатности и предмета пословања у пословном имену уз коју мора бити приложен и доказ о извршеној уплати накнаде за тражену промену, као и одговарајућу документацију, уколико је то одређено посебним прописом.

Уколико у остављеном року не поступи по датом налогу, предузетник ће бити брисан из Регистра привредних субјеката, са даном доношења решења о брисању.

Брисање предузетника и наставак обављања делатности у форми привредног друштва

 • регистрациона пријава брисања предузетника;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене правне форме 4.900,00 динара;
 • доказ о уплати накнаде  за регистрацију и објављивање оснивачког акта 1.000,00 динара;
 • одлука о наставку обављања делатности у форми привредног друштва;
 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (обрасци);
 • документација која је законом прописана за оснивање одговарајуће форме привредног друштва у којој предузетник жели да настави обављање делатности (видети одељак Оснивање);
 • уверење/потврду надлежне организационе јединице Пореске управе РС којим се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене пореске обавезе по основу пореза на приходе од обављања самосталне делатности и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра (изглед обрасца уверења који је потребно доставити АПР ради брисања предузетника из Регистра са пропратном инструкцијом Пореске управе у циљу једнообразног поступања организационих јединица ПУ можете погледати овде);
 • уверење/потврду пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе којом се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене обавезе по основу локалних комуналних такси и сл. које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра.

Напомена:

Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Чињеницу да је предузетник брисан из Регистра обвезника ПДВ-а уколико је регистровани обвезник ПДВ-а, а што је претходни услов за регистрацију брисања, регистратор утврђује по службеној дужности увидом у Регистар евидентираних ПДВ обвезника који води Пореска управа.

У случају смрти или губитка пословне способности предузетника, наследник односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је пословно способан може, у року од 60 дана од дана смрти предузетника, наставити обављање делатности (видети одељак Промене: регистрациона пријава промене предузетника).