Brisanje iz Registra privrednih subjekata

Brisanje preduzetnika iz Registra vrši se zbog prestanka obavljanja delatnosti, a preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona.

Nakon sprovedenog postupka brisanja, preduzetnik ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

Obaveštenje za sve privredne subjekte kod kojih se sprovodi poreska kontrola

Odredbom člana 29. Zakona o poreskom potpupku i poreskoj administraciji propisano je da Agencija za privredne registre ne može izvršiti:

 • brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra,
 • registrovati statusne promene i
 • vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije. Isto važi i za period od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Agencija za privredne registre može vršiti promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.

Na sajtu APR-a možete izvršiti pretragu privrednih subjekata u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja.

Nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je u privrednom subjektu završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja ili promene podataka u registru.

Za brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata odjavom potrebno je podneti:

 • registracionu prijavu brisanja preduzetnika,
 • dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika (visina naknade),
 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz Registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilju jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde),
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,
 • potvrda da je preduzetnik brisan iz registra obveznika PDV ukoliko je registrovani obveznik PDV.

Brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata po sili zakona

Za brisanje preduzetnika po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti (izvod iz matične knjige umrlih, pravosnažna presuda kojom je utvrđena ništavost registracije preduzetnika, dokaz o danu supanja na izdržavanje kazne izrečene kazne zatvora duže od 6 meseci, dokaz o prestanku važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju...).

Gubitak svojstva preduzetnika brisanjem iz Registra na osnovu zahteva NBS zbog blokade poslovnog računa duže od dve godine U skladu sa Instrukcijom Ministarstva privrede RS broj: 021-01-00089/2013-08 od 09.12.2013. godine i Izmenom instrukcije Ministarstva privrede RS broj: 021-01-00089/2013-08 od 22.01.2014. godine o postupanju registratora Agencije za privredne registre koji vodi Registar privrednih subjekata, kao prvostepenog registracionog organa, u primeni člana 91.stav 6.tačka 3. Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da preduzetnik prestaje sa radom po sili zakona ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine, na osnovu inicijative za pokretanje postupka brisanja preduzetnka iz Registra koju podnosi Narodna banka Srbije ili Poreska uprava, predviđen je sledeći postupak:

Narodna banka Srbije istovremeno, elektronskim putem i kurirom ili putem pošte podnosi registracionom organu zahtev za brisanje preduzetnika, u kome će biti navedeno da su poslovni računi preduzetnika čije podatke dostavlja, blokirani duže od dve godine neprekidno, u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja zahteva za njihovo brisanje i spisak preduzetnika koji se brišu koji će, pored ostalih podataka, sadržati i podatak o datumu početka blokade.

Po prijemu zahteva Narodne banke Srbije za brisanje preduzetnika, registracioni organ  će, u slučaju kada utvrdi da je račun preduzetnika blokiran, u skladu sa odredbom člana 4. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, primeniti zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak i to posebno načelo saslušanja stranaka i načelo istine.

Registracioni organ će obavestiti pismeno stranku i ostaviti joj rok od 30 dana, pod pretnjom posledica propuštanja, da se izjasni o navodima i dostavi Potvrdu da dužnik nema evidentiranih osnova i naloga u prinudnoj naknadi (koju izdaje Narodne banke Srbije – Prinudna naplata, Odeljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga, Kragujevac, Branka Radičevića 16a, na osnovu zahteva za izdavanje potvrde koji se može preuzeti sa internet strane Narodne banke Srbije), kao dokaz o, eventualnoj, netačnosti podataka iz zahteva NBS za brisanje ili kao dokaz o izvršenoj deblokadi računa.Ukoliko preduzetnik dostavi dokaz nadležnog Odeljenja prinudne naplate Narodne banke Srbije da mu je poslovni račun aktivan, odnosno dokaz da je deblokirao poslovni račun u ostavljenom roku, registracioni organ neće brisati takvog preduzetnika iz Registra privrednih subjekata, po sili zakona, jer ne postoje razlozi za primenu člana 91. Stav 6. Tačka 3. Zakona o privrednim društvima.Ukoliko preduzetnik ne deblokira poslovni račun, odnosno ukoliko nema mogućnosti za to, registracioni organ će po sili zakona primenom člana 91. Stav 6. Tačka 3. Zakona o privrednim društvima, takvog preduzetnika brisati iz Registra privrednih subjekata.

Navedeno brisanje će se izvršiti sa danom donošenja rešenja o brisanju preduzetnika iz Registra, zbog utvrđene činjenice da je poslovni račun blokiran duže od dve godine neprekidno, do momenta brisanja iz registra. 

Brisanje preduzetnika iz Registra usled smrti ili trajnog gubitka poslovne sposobnosti

Za brisanje preduzetnika po sili zakona u slučaju smrti ili trajnog gubitka poslovne sposobnosti neophodno je da registracioni organ primi od nekog lica, bez obzira na njegov pravni interes, dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti: izvod iz matične knjige umrlih, odnosno pravnosnažno rešenje o trajnom lišenju poslovne sposobnosti u originalu ili overenoj kopji.

Članom 91. stav 7. i 8. istog zakona propisano je da u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je pri tom i sam poslovno sposobno fizičko lice može nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ili međusobnog sporazuma o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, odnosno članovi porodičnog domaćinstva, dok je stavom 8. istog člana propisano da je lice iz stava 7. ovog člana dužno je da u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika prijavi nastavak obavljanja delatnosti registru.

Imajući u vidu navedene odredbe zakona, odluka registratora kojom se briše preduzetnik usled smrti, donosi se po službenoj dužnosti, nakon isteka 30 dana od dana smrti kao zakonom propisanog roka u kom može biti podneta registraciona prijava promene nastavka obavljanja delatnosti od strane naslednika.

Ukoliko naslednici dostave registracionom organu sporazum kojim konstatuju da niko od njih ne želi da nastavi sa obavljanjem delatnosti, registrator će brisati preduzetnika i pre isteka navedenog roka, sa danom donošenja rešenja o brisanju.

Brisanje preduzetnika  iz Registra  na osnovu pravosnažne presude kojom je utvrđena ništavost registracije preduzetnika

Odredbom člana 33. stav 1. i 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koja se analogijom promenjuje i na utvrđenje ništavosti registracije preduzetnika propisano je da lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija osnivanja privrednog društva ništava:

 1. ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;
 2. ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;
 3. ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije. Odredbom člana 34. istog zakona je propisano da po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije preduzetnika, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije. Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, presudu dostaviti nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i brisanja preduzetnika iz registra.

Brisanje preduzetnika  iz Registra na osnovu pravosnažne presude kojom je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

Odluku kojom se briše preduzetnik ako mu je pravnosnažnom presudom, izvršnom odlukom nadležnog organa ili suda časti komore u koju je učlanjen izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, registracioni organ donosi po službenoj dužnosti nakon što sud, odnosno nadležni organ, dostavi original ili overeni prepis akta kojim se utvrđuje mera zabrane obavljanja delatnosti.

Brisanje preduzetnika iz Registra u slučaju prestanka važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju

Po prijemu akta, snabdevenog klauzulom pravnosnažnosti, kojim se utvrđuje prestanak važenja odobrenja ili saglasnosti za obavljanje određene delatnosti čije je obavljanje ili registracija uslovljena odredbom posebnog zakona, registrator obaveštava preduzetnika pismenim putem o nastupanju osnova za brisanje po službenoj dužnosti.

Pomenutim obaveštenjem se preduzetniku, ukoliko namerava da obavlja drugu delatnost, ostavlja mogućnost da u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja dostavi Agenciji za privredne registre registracionu prijavu promene pretežne delatnosti i predmeta poslovanja u poslovnom imenu uz koju mora biti priložen i dokaz o izvršenoj uplati naknade za traženu promenu, kao i odgovarajuću dokumentaciju, ukoliko je to određeno posebnim propisom.

Ukoliko u ostavljenom roku ne postupi po datom nalogu, preduzetnik će biti brisan iz Registra privrednih subjekata, sa danom donošenja rešenja o brisanju.

Brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene pravne forme 4.900,00 dinara;
 • dokaz o uplati naknade  za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 1.000,00 dinara;
 • odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva;
 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrasci);
 • dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje odgovarajuće forme privrednog društva u kojoj preduzetnik želi da nastavi obavljanje delatnosti (videti odeljak Osnivanje);
 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz Registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilju jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde);
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl. koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra.

U slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je poslovno sposoban može, u roku od 30 dana od dana smrti preduzetnika, nastaviti obavljanje delatnosti (videti odeljak Promene: registraciona prijava promene preduzetnika).