Obaveštenje za sve privredne subjekte kod kojih se sprovodi poreska kontrola ili je oduzet PIB

Odredbom člana 29. Zakona o poreskom potpupku i poreskoj administraciji propisano je da Agencija za privredne registre ne može izvršiti:

 • brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uklјučujući i radnje Poreske policije u cilјu otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije. Isto važi i za period od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Na sajtu APR-a možete izvršiti pretragu privrednih subjekata u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja.

Nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je u privrednom subjektu završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se podneti registraciona prijava brisanja.

Brisanje usled odjave/po prijavi preduzetnika

Za brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata odjavom potrebno je podneti:

 • registracionu prijavu brisanja preduzetnika,
 • dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika (visina naknade),
 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavlјanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilјu jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde),
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • izjavu preduzetnika da je preostalu imovinu i dobit koju je stekao za vreme trajanja statusa socijalnog preduzetništva i po osnovu tog statusa preneo na drugi subjekt socijalnog preduzetništva u skladu sa Zakonom, sačinjena u formi javnobeležničke isprave (dostavlјaju samo oni preduzetnici koji imaju registrovan status socijalnog preduzetništva).

Napomena:
Navedene dokumente registrator ne pribavlјa po službenoj dužnosti već je obaveza podnosioca da ih priloži uz zahtev za brisanje.

Činjenicu da je preduzetnik brisan iz Registra obveznika PDV-a ukoliko je registrovani obveznik PDV-a, a što je prethodni uslov za registraciju brisanja, registrator utvrđuje po službenoj dužnosti uvidom u Registar evidentiranih PDV obveznika koji vodi Poreska uprava.

VAŽNO: Nakon sprovedenog postupka brisanja, preduzetnik KOJI VODI KNјIGE ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

ELEKTRONSKA PRIJAVA BRISANјA
Prijava brisanja preduzetnika može se podneti i u elektronskoj formi, a više informacija o elektronskom podnošenju prijava možete naći u odelјku eRegistracija preduzetnika.

VAŽNO:
Elektronska prijava brisanja mora da sadrži u prilogu poreska uverenja.

*Budući da Poreska uprava još uvek NE IZDAJE dokaz o prestanku poreskih obaveza u SVRHU BRISANјA u skladu sa članom 29. ZPPPA u formi elektronskog, u slučaju elektronskog podnošenja registracione prijave brisanja to uverenje koje je izdato u pisanoj formi može da digitalizuje (pretvori u elektronski dokument) samo javni beležnik ili advokat, pod uslovom da je i podnosilac prijave. Ukoliko preduzetnik ili njegov punomoćnik koji nije advokat izvrši digitalizaciju prijava će biti odbačena.

*Lokalna poreska administracija, sa druge strane, dokaz o prestanku poreskih obaveza IZDAJE u formi elektronskog dokumenta i on se može priložiti na Portalu za elektronsku registraciju, ukoliko sadrži barkod za proveru verodostojnosti ili je potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom izdavaoca uverenja.

Brisanje preduzetnika usled nastavka obavlјanja delatnosti u formi privrednog društva

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika;
 • za registraciju promene pravne forme naknada za osnivanje privrednog društva sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi 6.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska 5.900,00 dinara, dok za brisanje preduzetnika naknada iznosi 1.300,00 dinara, a ako je prijava elektronska 1.200,00 dinara;
 • odluka o nastavku obavlјanja delatnosti u formi privrednog društva (obavezno je priložiti i uz prijavu za brisanje preduzetnika i uz prijavu za osnivanje privrednog društva);
 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrasci);
 • dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje odgovarajuće forme privrednog društva u kojoj preduzetnik želi da nastavi obavlјanje delatnosti (videti odelјak Osnivanje);
 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavlјanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz Registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilјu jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde);
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Napomena:
Navedene dokumente registrator ne pribavlјa po službenoj dužnosti već je obaveza podnosioca da ih priloži uz zahtev za brisanje.

Činjenicu da je preduzetnik brisan iz Registra obveznika PDV-a ukoliko je registrovani obveznik PDV-a, a što je prethodni uslov za registraciju brisanja, registrator utvrđuje po službenoj dužnosti uvidom u Registar evidentiranih PDV obveznika koji vodi Poreska uprava.

Brisanje preduzetnika po sili zakona na osnovu zahteva NBS

Narodna banka Srbije elektronskim putem podnosi registracionom organu inicijativu za brisanje preduzetnika, u kome će biti navedeno da su poslovni računi preduzetnika čije podatke dostavlјa, blokirani duže od dve godine neprekidno, u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja inicijative za njihovo brisanje i spisak preduzetnika koji se brišu koji će, pored ostalih podataka, sadržati i podatak o datumu početka blokade.

Odredbom člana 91. stav 6. tačka 3. Zakona o privrednim društva propisano je da preduzetnik prestaje sa obavlјanjem delatnosti po sili zakona ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine neprekidno, na osnovu inicijative za pokretanje postupka brisanja preduzetnika iz registra, koju podnosi Narodna banka Srbije ili Poreska uprava, dok je stavom 7. i 8. istog člana propisano da u slučaju iz stava 6. tačka 3) i tač. 5)-8) ovog člana, registrator koji vodi Registar privrednih subjekata na internet stranici tog registra objavlјuje obaveštenje o preduzetniku kod koga su se stekli razlozi za brisanje iz registra sa pozivom da u roku od 90 dana od dana objavlјivanja obaveštenja deblokira poslovni račun, odnosno otkloni razlog za brisanje iz registra i ako preduzetnik u roku iz stava 7. ovog člana ne deblokira poslovni račun, odnosno ne otkloni razlog za brisanje, registrator će u dalјem roku od 30 dana, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o brisanju preduzetnika iz registra.

Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata na internet stranici tog registra objavlјuje obaveštenje o preduzetniku kod koga su se stekli razlozi za brisanje iz registra sa pozivom da u roku od 90 dana od dana objavlјivanja obaveštenja deblokira poslovni račun, odnosno otkloni razlog za brisanje iz registra. Ukoliko preduzetnik dostavi dokaz nadležnog Odelјenja prinudne naplate Narodne banke Srbije da mu je poslovni račun aktivan, odnosno dokaz da je deblokirao poslovni račun u ostavlјenom roku, registrator neće brisati takvog preduzetnika iz Registra privrednih subjekata, po sili zakona, jer ne postoje razlozi za primenu člana 91. stav 6. tačka 3. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko preduzetnik ne deblokira poslovni račun, odnosno ne otkloni razlog za brisanje, registrator će u dalјem roku od 30 dana po službenoj dužnosti primenom člana 91. stav 6. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, doneti rešenje o brisanju preduzetnika iz registra.

Brisanje preduzetnika iz Registra usled smrti ili trajnog gubitka poslovne sposobnosti

Za brisanje preduzetnika po sili zakona u slučaju smrti registrator pribavlјa činjenice koje su bitne za odlučivanje neposredno od nadležnog organa na zakonom propisan način tako što pristupa matičnim knjigama umrlih elektronski preko Portala E uprave (E ZUP) i preuzima izvod iz istih. Registrator pomenutoj službenoj evidenciji pristupa na osnovu rešenja Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave broj 021-01-877/2017-26 od dana 07.12.2017. godine, kojim je Agenciji za privredne registre omogućen trajni i neprekidan pristup podacima iz člana 12 stav 4. tačka 3) Uredbe o pribavlјanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija koje se vode u okviru Centralnog sistema za elektronsku obradu i skladištenje podataka i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga.

Za brisanje preduzetnika po sili zakona u slučaju trajnog gubitka poslovne sposobnosti lica, neophodno je da registracioni organ primi od zainteresovanog lica, najčešće staratelјa, dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavlјanja delatnosti: pravnosnažno rešenje o trajnom lišenju poslovne sposobnosti u originalu ili overenoj kopiji.

U slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelјi) koji je poslovno sposoban može, u roku od 60 dana od dana smrti odnosno gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, nastaviti obavlјanje delatnosti (videti odelјak Promene: registraciona prijava promene preduzetnika).

Imajuću u vidu navedeno registrator, donosi rešenje o brisanju po službenoj dužnosti, nakon isteka roka od 60 dana kao roka u kom može biti podneta registraciona prijava promene nastavka obavlјanja delatnosti od strane naslednika.
Ukoliko naslednici dostave registracionom organu sporazum kojim konstatuju da niko od njih ne želi da nastavi sa obavlјanjem delatnosti, registrator će brisati preduzetnika i pre isteka navedenog roka, sa danom donošenja rešenja o brisanju.

Brisanje preduzetnika iz Registra na osnovu pravosnažne presude kojom je utvrđena ništavost registracije preduzetnika

Odredbom člana 33. stav 1. i 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koja se analogijom promenjuje i na utvrđenje ništavosti registracije preduzetnika propisano je da lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija osnivanja privrednog društva ništava:

 1. ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;
 2. ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;
 3. ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije. Odredbom člana 34. istog zakona je propisano da po prijavi tužioca, uz koju se dostavlјa dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije preduzetnika, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije. Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, presudu dostaviti nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i brisanja preduzetnika iz registra.

Brisanje preduzetnika iz Registra na osnovu pravosnažne presude kojom je izrečena mera zabrane obavlјanja delatnosti

Preduzetnik se briše ako mu je pravnosnažnim aktom nadležnog organa izrečena mera zabrane obavlјanja registrovane delatnosti, a preduzetnik u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti akta ne registruje prekid obavlјanja registrovane delatnosti za vreme za koje mu je mera izrečena, odnosno ne registruje promenu te delatnosti ili ne odjavi delatnost.

Brisanje preduzetnika iz Registra u slučaju oduzimanja dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju

Odredbom člama 91. stav 6. tačka 6. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik prestaje sa obavlјanjem delatnosti po sili zakona u slučaju oduzimanja dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr, koji su u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisani kao uslov za registraciju, a preduzetnik u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti akta kojim je izvršeno oduzimanje dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr. ne registruje promenu te delatnosti ili ne odjavi delatnost.

Brisanje preduzetnika iz Registra u slučaju prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju

Odredbom člama 91. stav 6. tačka 7. Zakona o privrednim društvima propisano da u slučaju prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr, koji su u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisani kao uslov za registraciju, a preduzetnik u roku od 30 dana od dana prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr. ne registruje promenu te delatnosti, ne odjavi delatnost, odnosno ne dostavi dokaz o produženju važenja dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr.

Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata na internet stranici tog registra objavlјuje obaveštenje o preduzetniku kod koga su se stekli razlozi za brisanje iz registra, sa pozivom da u roku od 90 dana od dana objavlјivanja obaveštenja otkloni razlog za brisanje iz registra i ako preduzetnik u roku ne otkloni razlog za brisanje, registrator će u dalјem roku od 30 dana, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o brisanju preduzetnika iz registra.