Brisanje iz Registra privrednih subjekata

Brisanje preduzetnika iz Registra vrši se zbog prestanka obavljanja delatnosti, a preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti odjavom ili po sili zakona.

Nakon sprovedenog postupka brisanja, preduzetnik ima obavezu podnošenja vanrednih finansijskih izveštaja Registru finansijskih izveštaja i boniteta.

Obaveštenje za sve privredne subjekte kod kojih se sprovodi poreska kontrola

Odredbom člana 29. Zakona o poreskom potpupku i poreskoj administraciji propisano je da Agencija za privredne registre ne može izvršiti:

 • brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra,
 • registrovati statusne promene i
 • vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, prekid ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod privrednog subjekta vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije. Isto važi i za period od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Agencija za privredne registre može vršiti promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.

Na sajtu APR-a možete izvršiti pretragu privrednih subjekata u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja.

Nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je u privrednom subjektu završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja ili promene podataka u registru.

Za brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata odjavom potrebno je podneti:

 • registracionu prijavu brisanja preduzetnika,
 • dokaz o uplati naknade za brisanje preduzetnika (visina naknade),
 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz Registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilju jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde),
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Napomena:

Navedene dokumente registrator ne pribavlja po službenoj dužnosti već je obaveza podnosioca da ih priloži uz zahtev za brisanje.

Činjenicu da je preduzetnik brisan iz Registra obveznika PDV-a ukoliko je registrovani obveznik PDV-a, a što je prethodni uslov za registraciju brisanja, registrator utvrđuje po službenoj dužnosti uvidom u Registar evidentiranih PDV obveznika koji vodi Poreska uprava.

Brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata po sili zakona

Za brisanje preduzetnika po sili zakona, prilaže se dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti (izvod iz matične knjige umrlih, pravosnažna presuda kojom je utvrđena ništavost registracije preduzetnika, dokaz o danu supanja na izdržavanje kazne izrečene kazne zatvora duže od 6 meseci, dokaz o prestanku važenja odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju...).

Gubitak svojstva preduzetnika brisanjem iz Registra na osnovu zahteva NBS zbog blokade poslovnog računa duže od dve godine

Narodna banka Srbije elektronskim putem podnosi registracionom organu inicijativu za brisanje preduzetnika, u kome će biti navedeno da su poslovni računi preduzetnika čije podatke dostavlja, blokirani duže od dve godine neprekidno, u kontinuitetu, računajući do dana podnošenja inicijative za njihovo brisanje i spisak preduzetnika koji se brišu koji će, pored ostalih podataka, sadržati i podatak o datumu početka blokade

Odredbom člana 91. stav 6. tačka 3. Zakona o privrednim društva propisano je da preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti po sili zakona ako mu je poslovni račun u blokadi duže od dve godine neprekidno, na osnovu inicijative za pokretanje postupka brisanja preduzetnika iz registra, koju podnosi Narodna banka Srbije ili Poreska uprava, dok je stavom 7. i 8. istog člana propisano da u slučaju iz stava 6. tačka 3) i tač. 5)-8) ovog člana registrator koji vodi Registar privrednih subjekata na internet stranici tog registra objavljuje obaveštenje o preduzetniku kod koga su se stekli razlozi za brisanje iz registra, sa pozivom da u roku od 90 dana od dana objavljivanja obaveštenja deblokira poslovni račun, odnosno otkloni razlog za brisanje iz registra i ako preduzetnik u roku iz stava 7. ovog člana ne deblokira poslovni račun, odnosno ne otkloni razlog za brisanje, registrator će u daljem roku od 30 dana, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o brisanju preduzetnika iz registra.

Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata, na internet stranici tog registra objavljuje obaveštenje o preduzetniku kod koga su se stekli razlozi za brisanje iz registra sa pozivom da u roku od 90 dana od dana objavljivanja obaveštenja deblokira poslovni račun, odnosno otkloni razlog za brisanje iz registra. Ukoliko preduzetnik dostavi dokaz nadležnog Odeljenja prinudne naplate Narodne banke Srbije da mu je poslovni račun aktivan, odnosno dokaz da je deblokirao poslovni račun u ostavljenom roku, registrator neće brisati takvog preduzetnika iz Registra privrednih subjekata, po sili zakona, jer ne postoje razlozi za primenu člana 91. stav 6. tačka 3. Zakona o privrednim društvima. Ukoliko preduzetnik ne deblokira poslovni račun, odnosno ne otkloni razlog za brisanje, registrator će u daljem roku od 30 dana po službenoj dužnosti primenom člana 91. stav 6. tačka 3. Zakona o privrednim društvima, doneti rešenje o brisanju preduzetnika iz registra.

Brisanje preduzetnika iz Registra usled smrti ili trajnog gubitka poslovne sposobnosti

Za brisanje preduzetnika po sili zakona u slučaju smrti ili trajnog gubitka poslovne sposobnosti neophodno je da registracioni organ primi od nekog lica, bez obzira na njegov pravni interes, dokument o nastupanju činjenice na osnovu koje je došlo do prestanka obavljanja delatnosti: izvod iz matične knjige umrlih, odnosno pravnosnažno rešenje o trajnom lišenju poslovne sposobnosti u originalu ili overenoj kopji.

Članom 91. stav 9. i 11. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) propisano je da u slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je poslovno sposobno fizičko lice može, nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ili međusobnog sporazuma o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, odnosno članovi porodičnog domaćinstva, dok je stavom 11. istog člana propisano da je lice iz stava 9. ovog člana dužno je da u roku od 60 dana od dana smrti preduzetnika prijavi nastavak obavljanja delatnosti registru.

Imajući u vidu navedene odredbe zakona, odluka registratora kojom se briše preduzetnik usled smrti, donosi se po službenoj dužnosti, nakon isteka 60 dana od dana smrti kao zakonom propisanog roka u kom može biti podneta registraciona prijava promene nastavka obavljanja delatnosti od strane naslednika.

Ukoliko naslednici dostave registracionom organu sporazum kojim konstatuju da niko od njih ne želi da nastavi sa obavljanjem delatnosti, registrator će brisati preduzetnika i pre isteka navedenog roka, sa danom donošenja rešenja o brisanju.

Brisanje preduzetnika iz Registra na osnovu pravosnažne presude kojom je utvrđena ništavost registracije preduzetnika

Odredbom člana 33. stav 1. i 2. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koja se analogijom promenjuje i na utvrđenje ništavosti registracije preduzetnika propisano je da lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija osnivanja privrednog društva ništava:

 1. ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;
 2. ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;
 3. ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije. Odredbom člana 34. istog zakona je propisano da po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije preduzetnika, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije. Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, presudu dostaviti nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i brisanja preduzetnika iz registra.

Brisanje preduzetnika iz Registra na osnovu pravosnažne presude kojom je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti

Preduzetnik se briše ako mu je pravnosnažnim aktom nadležnog organa izrečena mera zabrane obavljanja registrovane delatnosti, a preduzetnik u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti akta ne registruje prekid obavljanja registrovane delatnosti za vreme za koje mu je mera izrečena, odnosno ne registruje promenu te delatnosti ili ne odjavi delatnost.

Brisanje preduzetnika iz Registra u slučaju oduzimanja dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju

Odredbom člama 91. stav 6. tačka 6. Zakona o privrednim društvima propisano je da preduzetnik prestaje sa obavljanjem delatnosti po sili zakona u slučaju oduzimanja dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr, koji su u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisani kao uslov za registraciju, a preduzetnik u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti akta kojim je izvršeno oduzimanje dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr. ne registruje promenu te delatnosti ili ne odjavi delatnost.

Brisanje preduzetnika iz Registra u slučaju prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti ili drugog akta nadležnog organa koji je u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisan kao uslov za registraciju

Odredbom člama 91. stav 6. tačka 7. Zakona o privrednim društvima propisano da u slučaju prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr, koji su u skladu sa članom 4. stav 2. ovog zakona posebnim zakonom propisani kao uslov za registraciju, a preduzetnik u roku od 30 dana od dana prestanka dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr. ne registruje promenu te delatnosti, ne odjavi delatnost, odnosno ne dostavi dokaz o produženju važenja dozvole, licence, odobrenja, saglasnosti i dr.

Registrator koji vodi Registar privrednih subjekata, na internet stranici tog registra objavljuje obaveštenje o preduzetniku kod koga su se stekli razlozi za brisanje iz registra sa pozivom da u roku od 90 dana od dana objavljivanja obaveštenja otkloni razlog za brisanje iz registra i ako preduzetnik u roku ne otkloni razlog za brisanje, registrator će u daljem roku od 30 dana, po službenoj dužnosti, doneti rešenje o brisanju preduzetnika iz registra.

Brisanje preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva

 • registraciona prijava brisanja preduzetnika;
 • za registraciju promene pravne forme sa registracijom dokumenata dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom 6.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska 5.900,00 dinara;
 • odluka o nastavku obavljanja delatnosti u formi privrednog društva;
 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika (obrasci);
 • dokumentacija koja je zakonom propisana za osnivanje odgovarajuće forme privrednog društva u kojoj preduzetnik želi da nastavi obavljanje delatnosti (videti odeljak Osnivanje);
 • uverenje/potvrdu nadležne organizacione jedinice Poreske uprave RS kojim se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (izgled obrasca uverenja koji je potrebno dostaviti APR radi brisanja preduzetnika iz Registra sa propratnom instrukcijom Poreske uprave u cilju jednoobraznog postupanja organizacionih jedinica PU možete pogledati ovde);
 • uverenje/potvrdu poreske administracije nadležne jedinice lokalne samouprave kojom se potvrđuje da na dan izdavanja uverenja preduzetnik NEMA neizmirene obaveze po osnovu lokalnih komunalnih taksi i sl, koje nije starije od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra, sa odgovarajućom napomenom da je uverenje izdato u skladu sa članom 29. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Napomena:

Navedene dokumente registrator ne pribavlja po službenoj dužnosti već je obaveza podnosioca da ih priloži uz zahtev za brisanje.

Činjenicu da je preduzetnik brisan iz Registra obveznika PDV-a ukoliko je registrovani obveznik PDV-a, a što je prethodni uslov za registraciju brisanja, registrator utvrđuje po službenoj dužnosti uvidom u Registar evidentiranih PDV obveznika koji vodi Poreska uprava.

U slučaju smrti ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je poslovno sposoban može, u roku od 60 dana od dana smrti preduzetnika, nastaviti obavljanje delatnosti (videti odeljak Promene: registraciona prijava promene preduzetnika).