Садржај странице

Oбавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола или је одузет ПИБ

Одредбом члана 29. Закона о пореском потпупку и пореској администрацији прописано је да Агенција за привредне регистре не може извршити:

 • брисање привредног субјекта из прописаног регистра,

у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно окончане радње Пореске полиције. Исто важи и за период од добијања обавештења да је привредном субјекту, у складу са овим законом, привремено одузет ПИБ, до добијања обавештења да је том субјекту враћен ПИБ.

На сајту АПР-а можете извршити претрагу привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења.

Након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се поднети регистрациона пријава брисања. 

Брисање услед одјаве/по пријави предузетника

За брисање предузетника из Регистра привредних субјеката одјавом потребно је поднети:

 • регистрациону пријаву брисања предузетника,
 • доказ о уплати накнаде за брисање предузетника (висина накнаде),
 • уверење/потврду надлежне организационе јединице Пореске управе РС којим се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене пореске обавезе по основу пореза на приходе од обављања самосталне делатности и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (изглед обрасца уверења који је потребно доставити АПР ради брисања предузетника из регистра са пропратном инструкцијом Пореске управе у циљу једнообразног поступања организационих јединица ПУ можете погледати овде),
 • уверење/потврду пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе којом се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене обавезе по основу локалних комуналних такси и сл, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији,
 • изјаву предузетника да је преосталу имовину и добит коју је стекао за време трајања статуса социјалног предузетништва и по основу тог статуса пренео на други субјект социјалног предузетништва у складу са Законом, сачињена у форми јавнобележничке исправе (достављају само они предузетници који имају регистрован статус социјалног предузетништва).

Напомена:

Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Чињеницу да је предузетник брисан из Регистра обвезника ПДВ-а уколико је регистровани обвезник ПДВ-а, а што је претходни услов за регистрацију брисања, регистратор утврђује по службеној дужности увидом у Регистар евидентираних ПДВ обвезника који води Пореска управа.

ВАЖНО: Након спроведеног поступка брисања, предузетник КОЈИ ВОДИ КЊИГЕ има обавезу подношења ванредних финансијских извештаја Регистру финансијских извештаја и бонитета.

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА БРИСАЊА

Пријава брисања предузетника може се поднети и у електронској форми, а више информација о електронском подношењу пријава можете наћи у одељку еРегистрација предузетника.

ВАЖНО:
Електронска пријава брисања мора да садржи у прилогу пореска уверења.

*Будући да Пореска управа још увек НЕ ИЗДАЈЕ доказ о престанку пореских обавеза у СВРХУ БРИСАЊА у складу са чланом 29. ЗПППА у форми електронског, у случају електронског подношења регистрационе пријаве брисања то уверење које је издато у писаној форми може да дигитализује (претвори у електронски документ) само јавни бележник или адвокат, под условом да је и подносилац пријаве. Уколико предузетник или његов пуномоћник који није адвокат изврши дигитализацију пријава ће бити одбачена.

*Локална пореска администрација, са друге стране, доказ о престанку пореских обавеза ИЗДАЈЕ у форми електронског документа и он се може приложити на Порталу за електронску регистрацију, уколико садржи баркод за проверу веродостојности или је потписан квалификованим електронским сертификатом издаваоца уверења.

Брисање предузетника услед наставка обављања делатности у форми привредног друштва

 • регистрациона пријава брисања предузетника;
 • за регистрацију промене правне форме накнада за оснивање привредног друштва са регистрацијом докумената који се региструју у складу са законом износи 6.500,00 динара, а ако је пријава електронска 5.900,00 динара, док за брисање предузетника накнада износи 1.300,00 динара, а ако је пријава електронска 1.200,00 динара;
 • одлука о наставку обављања делатности у форми привредног друштва (обавезно је приложити и уз пријаву за брисање предузетника и уз пријаву за оснивање привредног друштва);
 • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника (обрасци);
 • документација која је законом прописана за оснивање одговарајуће форме привредног друштва у којој предузетник жели да настави обављање делатности (видети одељак Оснивање);
 • уверење/потврду надлежне организационе јединице Пореске управе РС којим се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене пореске обавезе по основу пореза на приходе од обављања самосталне делатности и доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији. (изглед обрасца уверења који је потребно доставити АПР ради брисања предузетника из Регистра са пропратном инструкцијом Пореске управе у циљу једнообразног поступања организационих јединица ПУ можете погледати овде);
 • уверење/потврду пореске администрације надлежне јединице локалне самоуправе којом се потврђује да на дан издавања уверења предузетник НЕМА неизмирене обавезе по основу локалних комуналних такси и сл, које није старије од пет дана у моменту подношења захтева за брисање из регистра, са одговарајућом напоменом да је уверење издато у складу са чланом 29. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Напомена:
Наведене документе регистратор не прибавља по службеној дужности већ је обавеза подносиоца да их приложи уз захтев за брисање.

Чињеницу да је предузетник брисан из Регистра обвезника ПДВ-а уколико је регистровани обвезник ПДВ-а, а што је претходни услов за регистрацију брисања, регистратор утврђује по службеној дужности увидом у Регистар евидентираних ПДВ обвезника који води Пореска управа.

Брисање предузетника по сили закона на основу захтева НБС

Народна банка Србије електронским путем подноси регистрационом органу иницијативу за брисање предузетника, у коме ће бити наведено да су пословни рачуни предузетника чије податке доставља, блокирани дуже од две године непрекидно, у континуитету, рачунајући до дана подношења иницијативе за њихово брисање и списак предузетника који се бришу који ће, поред осталих података, садржати и податак о датуму почетка блокаде.

Одредбом члана 91. став 6. тачка 3. Закона о привредним друштва прописано је да предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године непрекидно, на основу иницијативе за покретање поступка брисања предузетника из регистра, коју подноси Народна банка Србије или Пореска управа, док је ставом 7. и 8. истог члана прописано да у случају из става 6. тачка 3) и тач. 5)-8) овог члана, регистратор који води Регистар привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о предузетнику код кога су се стекли разлози за брисање из регистра са позивом да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења деблокира пословни рачун, односно отклони разлог за брисање из регистра и ако предузетник у року из става 7. овог члана не деблокира пословни рачун, односно не отклони разлог за брисање, регистратор ће у даљем року од 30 дана, по службеној дужности, донети решење о брисању предузетника из регистра.

Регистратор који води Регистар привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о предузетнику код кога су се стекли разлози за брисање из регистра са позивом да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења деблокира пословни рачун, односно отклони разлог за брисање из регистра. Уколико предузетник достави доказ надлежног Одељења принудне наплате Народне банке Србије да му је пословни рачун активан, односно доказ да је деблокирао пословни рачун у остављеном року, регистратор неће брисати таквог предузетника из Регистра привредних субјеката, по сили закона, јер не постоје разлози за примену члана 91. став 6. тачка 3. Закона о привредним друштвима. Уколико предузетник не деблокира пословни рачун, односно не отклони разлог за брисање, регистратор ће у даљем року од 30 дана по службеној дужности применом члана 91. став 6. тачка 3. Закона о привредним друштвима, донети решење о брисању предузетника из регистра.

Брисање предузетника из Регистра услед смрти или трајног губитка пословне способности

За брисање предузетника по сили закона у случају смрти регистратор прибавља чињенице које су битне за одлучивање непосредно од надлежног органа на законом прописан начин тако што приступа матичним књигама умрлих електронски преко Портала Е управе (Е ЗУП) и преузима извод из истих. Регистратор поменутој службеној евиденцији приступа на основу решења Министарства државне управе и локалне самоуправе број 021-01-877/2017-26 од дана 07.12.2017. године, којим је Агенцији за привредне регистре омогућен трајни и непрекидан приступ подацима из члана 12 став 4. тачка 3) Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција које се воде у оквиру Централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига.

За брисање предузетника по сили закона у случају трајног губитка пословне способности лица, неопходно је да регистрациони орган прими од заинтересованог лица, најчешће старатеља, документ о наступању чињенице на основу које је дошло до престанка обављања делатности: правноснажно решење о трајном лишењу пословне способности у оригиналу или овереној копији.

У случају смрти или губитка пословне способности предузетника, наследник односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, усвојеници и родитељи) који је пословно способан може, у року од 60 дана од дана смрти односно губитка пословне способности предузетника, наставити обављање делатности (видети одељак Промене: регистрациона пријава промене предузетника).

Имајућу у виду наведено регистратор, доноси решење о брисању по службеној дужности, након истека рока од 60 дана као рока у ком може бити поднета регистрациона пријава промене наставка обављања делатности од стране наследника.

Уколико наследници доставе регистрационом органу споразум којим констатују да нико од њих не жели да настави са обављањем делатности, регистратор ће брисати предузетника и пре истека наведеног рока, са даном доношења решења о брисању.

Брисање предузетника из Регистра на основу правоснажне пресуде којом је утврђена ништавост регистрације предузетника

Одредбом члана 33. став 1. и 2. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, која се аналогијом промењује и на утврђење ништавости регистрације предузетника прописано је да лице које има правни интерес може тужбом захтевати утврђење да је регистрација оснивања привредног друштва ништава:

 1. ако су у пријави наведени неистинити подаци;
 2. ако је регистрација извршена на основу лажног документа, документа издатог у незаконито спроведеном поступку или документа са неистинитим чињеницама;
 3. ако постоје други законом предвиђени разлози.

Тужба из става 1. овог члана подноси се надлежном суду у року од 30 дана од дана сазнања тужиоца за разлоге ништавости, а најкасније у року од годину дана од дана регистрације. Одредбом члана 34. истог закона је прописано да по пријави тужиоца, уз коју се доставља доказ о покретању поступка за утврђивање ништавости регистрације предузетника, регистратор региструје забележбу постојања спора за утврђење ништавости регистрације. Ако је правноснажном пресудом утврђена ништавост регистрације предузетника суд ће, у року од 15 дана од дана правноснажности, пресуду доставити надлежном регистру ради регистрације забележбе ништавости регистрације оснивања и брисања предузетника из регистра.

Брисање предузетника из Регистра на основу правоснажне пресуде којом је изречена мера забране обављања делатности

Предузетник се брише ако му је правноснажним актом надлежног органа изречена мера забране обављања регистроване делатности, а предузетник у року од 30 дана од дана правноснажности акта не региструје прекид обављања регистроване делатности за време за које му је мера изречена, односно не региструје промену те делатности или не одјави делатност.

Брисање предузетника из Регистра у случају одузимања дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописан као услов за регистрацију

Одредбом члама 91. став 6. тачка 6. Закона о привредним друштвима прописано је да предузетник престаје са обављањем делатности по сили закона у случају одузимања дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др, који су у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописани као услов за регистрацију, а предузетник у року од 30 дана од дана правноснажности акта којим је извршено одузимање дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. не региструје промену те делатности или не одјави делатност.

Брисање предузетника из Регистра у случају престанка дозволе, лиценце, одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа који је у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописан као услов за регистрацију

Одредбом члама 91. став 6. тачка 7. Закона о привредним друштвима прописано да у случају престанка дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др, који су у складу са чланом 4. став 2. овог закона посебним законом прописани као услов за регистрацију, а предузетник у року од 30 дана од дана престанка дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др. не региструје промену те делатности, не одјави делатност, односно не достави доказ о продужењу важења дозволе, лиценце, одобрења, сагласности и др.

Регистратор који води Регистар привредних субјеката на интернет страници тог регистра објављује обавештење о предузетнику код кога су се стекли разлози за брисање из регистра, са позивом да у року од 90 дана од дана објављивања обавештења отклони разлог за брисање из регистра и ако предузетник у року не отклони разлог за брисање, регистратор ће у даљем року од 30 дана, по службеној дужности, донети решење о брисању предузетника из регистра.