Služba arhive se stara o arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu u papirnom obliku i elektronskoj arhivi, koju čine skenirana (arhivirana) dokumenta nastalim tokom obavljanja poslova u okviru nadležnosti Agencije, kao i onima koji su nastali pre osnivanja Agencije.

U arhivi Agencije čuva se arhivska građa i dokumentarni materijal preuzeta od privrednih sudova, koji se sastoji od:

 • registarskih uložaka privrednih subjekata, na čijim registarskim listovima su upisani podaci o privrednim subjektima, evidentiranim kroz registre privrednih sudova,
 • zbirki isprava privrednih subjekata, koje sadrže akte na osnovu kojih su formirani registarski ulošci (odluke, OP obrasci, bilansi, ugovori itd),
 • dokumentacije nastale na osnovu izvršenih postupaka registracije u registrima,
 • finansijskih izveštaja privrednih subjekata i ostalih pravnih lica koji su u obavezi da ih Agenciji podnose u elektronskoj formi.

Dokumentacija Agencije čuva se u skladu sa rokovima utvrđenim Listom kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja Agencije za privredne registre, nakon čijeg isteka se dokumentacija uništava u skladu s propisima.

Pravni akti na osnovu kojih Agencija vodi arhivu:

 • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 6/20),
 • Zakono o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 99/11, 83/14, 31/19 i 105/21),
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl.glasnik RS”, br. 94/17),
 • Uputstvo o postupku odabiranja arhivske građe, izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala i o načinu primopredaje arhivske građe („Sl. glasnik RS”, br. 47/81),
 • Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Agencije za privredne registre,
 • Pravilnik o bližim merama zaštite arhivske građe („Sl. glasnik RS”, br. 29/21),
 • Pravilnik o obrascu arhivske knjige („Sl. glasnik RS”, br. 34/22),
 • Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala („Sl. glasnik RS”, br. 111/21),
 • Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja Agencije za privredne registre, br. 10-9-62/22 od 18.02.2022. godine.