Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Izdavanje potvrda

Potvrda o evidentiranim podacima jeste javna isprava kojim se potvrđuje da li su određeni podaci ili dokumeti o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa koja ministarstvo nadležno za poslove finansija  donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring evidentirani,  da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz evidencije.

Zahtev za izdavanje potvrde iz Registra faktoringa sačinjava se u slobodnoj formi i može ga podneti svako zainteresovano lice.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje potvrde iz Registra isnosi 1.100,00 dinara.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Potvrda se izdaje u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Izdavanje kopija dokumenata

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena evidencija ili brisanje podataka iz Registra. Više informacija možete dobiti u odeljku „Arhiva“.