Registraciona prijava za upis zabeležbe nalazi se u odeljku Obrasci”.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS ZABELEŽBE

Registracionu prijavu za upis zabeležbe mogu podneti:

 • založni poverilac,
 • zalogodavac,
 • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

Pored založnog poverioca i zalogodavca, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se u Registar založnog prava upiše zabeležba o sporu koji se odnosi na založene pokretne stvari ili na druge odnose strana u vezi sa zalogom (npr. lice koje vodi parnicu koja se odnosi na registrovano založno pravo ovlašćeno je za podnošenje registracione prijave za upis zabeležbe).

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je založno pravo za koji se traži upis zabeležbe registrovano u Registru založnog prava.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za fizičko domaće lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt založnog prava  strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (založni poverilac lično, punomoćnik/zastupnik založnog poverioca, zalogodavac lično, punomoćnik/zastupnik zalogodavca, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polje.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Vrsta zabeležbe

Na strani 3 obavezno naznačiti polje ispred vrste zabeležbe čija se registracija traži.

Ukoliko se traži registracija zabeležbe da je započeo postupak namirenja obavezno naznačiti dan kada je poverilac dostavio pismeno obaveštenje zalogodavcu o nameri da svoje potraživanje namiri iz vrednosti založene stvari, kao i dan dospelosti potraživanja.

Zabeležba spora se registruje ako se vodi parnica koja se odnosi na založno pravo, pokretnu stvar ili pravo koje je predmet zaloge ili druge odnose strana u vezi sa registrovanom zalogom. Obavezno naznačiti naziv suda pred kojim se vodi postupak kao i broj pod kojim se postupak vodi.

Ukoliko se traži zabeležba podataka o drugim činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanom zalogom, neophodno je navesti bliže podatke  o činjenici, odnosno dokumentu čija se registracija traži.

Od 01.06.2015. godine počeo je da se primenjuje Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje kojim je propisano da se u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima upisuju zabeležbe nastanka zakonskog založnog prava i prava organičenog trajanja zaloge. Navedene zabeležbe se upisuju u situaciji kada je kao sredstvo obezbeđenja naplate potraživanja ugovorena zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima.

Dakle, ukoliko se traži upis zabeležbe podataka o drugim činjenicamam i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a odnose se na upis nastanka zakonskog založnog prava i prava ograničenog trajanja zaloge neophodno je navesti da na mestu proizvodnje ne postoje budući poljoprivredni proizvodi koji su bili predmet zaloge, odnosno za upis zabeležbe prava ograničenog trajanja zaloge da je osnov korišćenja mesta proizvodnje prestao pre žetve, odnosno berbe.

Upis zabeležbe zakonskog založnog prava i pravo ograničenog trajanja zaloge u Registar zaloge vrši se podnošenjem registracione prijave za upis zabeležbe u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima na obrascu koji je dostupan u odeljku „Obrasci“.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i  Pravilnikom o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka koji su dostupni u odeljku „Propisi“.

Za registraciju zabeležbe da je započet postupak namirenja prilaže se sledeća dokumentacija:

 • obaveštenje založnog poverioca upućeno dužniku i zalogodavcu kad to nije isto lice, kao i trećem licu kod koga se stvar nalazi, o nameri da svoje dospelo potraživanje namiri iz vrednosti predmeta založnog prava;
 • dokaz da je navedeno obaveštenje uručeno licima iz tačke 1. ovog stava.

Za registraciju zabeležbe spora prilaže se tužba sa prijemnim pečatom suda ili drugi odgovarajući dokument iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da se pred sudom vodi spor u vezi sa založnim pravom, pokretnom stvari ili pravom koje je predmet zaloge ili drugim odnosima strana u vezi sa registrovanom zalogom.

Za registraciju zabeležbe podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet prilaže se dokumentacija iz koje se sa sigurnošću može utvrditi postojanje činjenice, odnosno dokumenta čija se registracija traži.

Za registraciju zabeležbe podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a odnose se na upis nastanka zakonskog založnog prava prilaže se pisana izjava založnog poverioca da na mestu proizvodnje ne postoje budući poljoprivredni proizvodi koji su bili predmet zaloge, koja mora biti overena ako je založni poverilac – fizičko lice i dokaz o postojanju potraživanja (na pr. overeni izvod iz poslovnih knjiga o stanju duga na određeni dan, overena izjava poverioca u kojoj je navedeno stanje duga dužnika po ugovoru o finansiranju, na dan sačinjavanja izjave i dr.).

Registracija zabeležbe zakonskog založnog prava se shodno odredbi čl. 27. Zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje može upisati i u Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (dakle upis nije obavezan), ali pravno dejstvo, shodno odredbama člana 28. Zakona, proizvodi od dana upisa u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima. Naime, odredbama navedenog člana je propisano da od dana zabeležbe nastanka zakonskog založnog prava u Registru zaloge, založni poverilac stiče pravo prvenstva naplate potraživanja iz vrednosti stvari.

Za registraciju zabeležbe podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a odnose se na upis prava ograničenog trajanja zaloge prilaže se pisana izjava založnog poverioca o nastanku prava ograničenog trajanja zaloge koja mora biti overena od organa nadležnog za overu potpisa ako je založni poverilac fizičko lice.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija“ se zahteva ako zemlja koja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille“. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille“.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU ZABELEŽBE

Visina naknade za registraciju zabeležbe propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju zabeležbe koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANjE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko se podnosilac poziva na pravo prioriteta u novoj registracionoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.