Registar privrednih subjekata-Preduzetnici

Registar privrednih subjekata-preduzetnika počeo je sa radom 1. januara 2005. godine, čime se sa registracije privrednih subjekata u sudskom postupku prešlo na administrativni postupak registracije, sa ciljem ubrzanja postupka i postizanja veće efikasnosti kroz postojanje jedinstvenog, elektronskog sistema registrovanja podataka, koji su od značaja za privredne subjekte i koji su neophodni u svakodnevnom pravnom i poslovnom prometu.

Prelaskom na centralizovani sistem registracije dobijena je jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o privrednim subjektima u Republici Srbiji, koja sadrži sve podatke koji su prema zakonu, a u skladu sa direktivama EU predmet registracije, a koja je putem interneta dostupna svim zainteresovanim licima, bez potrebe da dokazuju svoj pravni interes, na brz i jednostavan način.

Relevantni propisi dostupni na sajtu:

 • Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 150/2021),
 • Pravilnik o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS”, br. 42/2016),
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 131/2022).

PREDUZETNIK je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o registraciji.

Preduzetnik može da obavlja sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene za koje ispunjava propisane  uslove, uključujući i stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti.

Ministar nadležan za poslove privrede bliže određuje poslove, koji se u smislu ovog zakona, smatra umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, način sertifikovanja istih i vođenje posebne evidencije izdatih.

Fizičko lice upisano u posebni registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisima to određeno.

Individualni poljoprivrednik nije preduzetnik u smislu ovog zakona, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Rečnik pojmova

Registar privrednih subjekata je jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se registruju preduzetnik, privredno društvo, zadruga i zadružni savez, javna preduzeća, ogranak i predstavništvo stranog privrednog društva, kao i drugi oblici organizovanja (u skladu sa zakonom);

Registracija je upis, promena i brisanje podataka o subjektu registracije, dokumenata koja se odnose na subjekt registracije, zabeležbi, kao i drugih podataka u Registru. 

Podaci u Registru privrednih subjekata su podaci koji se u skladu sa propisima upisuju u Registar.

Reč je o sledećim podacima:

 • poslovno ime;
 • adresa sedišta;
 • datum osnivanja;
 • datum upisa, promene ili brisanja podatka ili dokumenta;
 • matični broj dodeljen od Republičkog zavoda za statistiku koji je istovremeno i registarski broj;
 • poreski identifikacioni broj (PIB);
 • registarske brojeve dodeljene od Republičkog fonda PIO i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • vreme trajanja, ako su preduzetnik i privredno društvo osnovani na određeno vreme;
 • pravna forma, odnosno oblik organizovanja ili oznaku preduzetnika;
 • šifra pretežne delatnosti;
 • podatak o zastupniku i granice njegovih ovlašćenja;
 • osnovni (registrovani) kapital;
 • udeo i ulog člana;
 • procena vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa subjekta registracije o proceni vrednosti nenovčanog uloga;
 • osnivački akt;
 • statut.

Pored navedenih podataka Registar u zavisnosti od vrste subjekta registracije sadrži podatke i o:

 • članovima i osnivačima subjekta registracije;
 • zadrugarima;
 • direktoru, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora;
 • predsedniku i članovima nadzornog odbora;
 • predsedniku i članovima upravnog odbora.

Pored navedenih podataka Registar sadrži podatke koji mogu da postoje i to:

 • skraćeno poslovno ime;
 • poslovno ime na stranom jeziku;
 • skraćeno poslovno ime na stranom jeziku;
 • prekid obavljanja delatnosti preduzetnika;
 • podatke o prokuristi;
 • podatke o poslovođi i granice njegovih ovlašćenja;
 • podatke o ogranku;
 • izdvojeno mesto preduzetnika;
 • obavezu overe osnivačkog akta;
 • podatke o likvidaciji, prinudnoj likvidaciji i stečaju;
 • zabeležbe;
 • podatke o nazivima, rezervisanim u skladu sa zakonom o postupku registracije;
 • podatke o pozivu, oglasu i objavi dokumenta koji se registruje u skladu sa zakonom;
 • adresu za prijem pošte;
 • adresu za prijem elektronske pošte;
 • brojeve računa u bankama. 

Registraciona prijava je podnesak kojim se pokreće postupak registracije. Registraciona prijava za osnivanje privrednog subjekta je propisani obrazac (JRPPS) i prijava osnivanja obavezno se podnosi na ovom obrascu.

Ostale registracione prijave mogu se podneti i u formi podneska koji mora da sadrži sve neophodne elemente za pokretanje postupka. Više o ovome možete pročitati u odeljku Uputstva.

Registrator jeste fizičko lice koje vodi registar, imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije.

Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave. Više o ovlašćenjima za podnošenje prijave možete pročitati u odeljku Uputstva.

Objavljivanje jeste elektronsko prikazivanje, na internet strani Agencije, podataka i dokumenata koji su predmet registracije i evidentiranja, odluka koje su donete u postupku registracije i evidentiranja i podataka i dokumenata koji nisu predmet registracije i evidentiranja, a objavljuju se u skladu sa propisima. 

Izvod o registrovanim ili evidentiranim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane ili evidentirane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije ili evidentiranja, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda.

Potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan ili evidentiran, da li registar ili evidencija sadrži određeni podatak, odnosno dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili evidencije ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije ili evidentiranja.

Evidencija jeste jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet evidentiranja i dokumenata na osnovu kojih je izvršeno evidentiranje.

Zabeležba jeste upis podataka i dokumenata koji su kao takvi propisani kao predmet zabeležbe ili upis podataka i dokumenata koji po oceni registratora predstavljaju činjenice od značaja za pravni promet.