Broj računa, model i poziv na broj

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката-привредна друштва, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу). 

Izdavanje izvoda

Za dobijanje izvoda iz Registra zdravstveih ustanova potrebno je da:

 • popunite zahtev za izdavanje izvoda (obrazac se može besplatno preuzeti sa sajta APR-a ili uz naknadu u Agenciji),
 • priložite dokaz o uplati naknade uz zahtev.

Zahtev za izdavanje izvoda može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac odnosno lice koje on za to ovlasti.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Zakonski rok za izdavanje izvoda je 2 radna dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama), ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Agencija vam izvod može poslati i poštom na adresu navedenu u zahtevu.

Izdavanje potvrda

Za dobijanje potvrde iz Registra zdravstvenih ustanova potrebno je da:

 • napišete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje potvrde (obrazac se može besplatno preuzeti sa sajta APR-a ili uz naknadu u Agenciji),
 • priložite dokaz o uplati naknade uz zahtev.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Svako zainteresovano lice može da podnese zahtev za izdavanje potvrde.

Rok za dobijanje potvrda je 2 radna dana od dana prijema zahteva, osim za potvrde o pravnom sledbeništvu za čiju izradu je potreban duži vremenski rok.

Agencija za privredne registre izdaje sledeće vrste potvrda:

 • Potvrda da zdravstvena ustanova nije registrovana u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je u skladu sa zakonom, predmet registracije

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara.

 • Potvrda o pravnom sledbeništvu

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.600,00 dinara po zdravstvenoj ustanovi.

 • Potvrda o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 550,00 dinara po podatku.

Izdavanje prepisa rešenja

Za izdavanje prepisa rešenja Registra zdravstvenih ustanova potrebno je da:

Prepis se izdaje samo zastupniku zdravstvene ustanove odnosno licu koje je on ovlastio.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Ukoliko se zahtev predaje lično, prepis rešenja se odmah dobija u Agenciji odnosno njenim organizacionim jedinicima.

Kopije dokumenata i uvid u arhivu

Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u originalnu dokumentaciju u papirnoj formi i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija možete ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju koji se bez naknade dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ako podnosite zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • naziv zdravstvene ustanove,
 • matični broj zdravstvene ustanove,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) možete pregledati i papirnu i skeniranu dokumentaciju.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je da:

 • podnesete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje kopije dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platite naknadu od 30 dinara po strani.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • naziv zdravstvene ustanove,
 • matični broj zdravstvene ustanove,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati: