Uputstvo za podnošenje registracione prijave

U Registru sudskih zabrana postoje sledeće vrste registracionih prijava:

  • Registraciona prijava za upis privremene mere;
  • Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj privremenoj meri i
  • Registraciona prijava za brisanje podataka o registrovanoj privremenoj meri.

Postoji i obrazac zahteva za izdavanje izvoda i potvrda iz Registra sudskih zabrana, koji se podnose radi dobijanja podataka o postojanju ili nepostojanju upisane privremene mere  (zabrani otuđenja ili opterećenja određene pokretne ili nepokretne stvari, odnosno stvarnom pravu na nepokretnosti). Svako ima pravo da zahteva izvod i potvrdu o podacima iz Registra.

Obrasci navedenih prijava i zahteva nalaze se u odeljku Sudske zabrane – „Obrasci”.

Navedene prijave se iz odeljka „Obrasci” preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

Odgovarajuća registraciona prijava mora biti uredno popunjena, u skladu sa uputstvom koje se nalazi na obrascu, a prva strana prijave mora biti potpisana i to:

  • Ukoliko je podnosilac pravno lice – prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica (zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo ili punomoćnik, pri čemu uz prijavu dostavlja i ovlašćenje za preduzimanje te pravne radnje). Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prva strana prijave mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.
  • Ukoliko je podnosilac fizičko lice – prva strana prijave mora biti potpisana. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik, prva strana prijave mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat, i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 i 109/21).

Dokumentacija koju je potrebno podneti uz odgovarajuću prijavu za upis ili brisanje podataka iz Registra:

  • Rešenje o privremenoj meri kojom je određena zabrana raspolaganja, otuđenja ili opterećenja pokretnih stvari, nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnosti. Dokumentacija se prilaže u originalu ili  overenoj kopiji;
  • Dokaz o identitetu podnosioca prijave i svih stranaka u postupku – fotokopija lične karte ili pasoša podnosioca ukoliko je podnosilac fizičko lice, fotokopija izvoda nadležnog domaćeg (ukoliko za registraciju konkretnog pravnog lica nije nadležna APR) ili stranog registra ukoliko podaci o broju pod kojim je pravno lice registrovano nisu sadržani u sudskoj odluci koja je pravni osnov upisa;
  • Punomoćje, ukoliko podnosilac podnosi prijavu preko punomoćnika – ukoliko punomoćnik nije advokat, a fizičko lice daje ovlašćenje, punomoćje mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa (od 1. marta 2017. godine, za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicima lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini). Punomoćje mora biti dostavljeno u originalu;
  • Dokaz o uplati naknade za upis u Registar – uplatnica ili drugi dokaz o uplati naknade u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (visine naknada dostupne su u odeljku „Naknade‟). 

Prilikom popunjavanja REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS PRIVREMENE MERE, potrebno je popuniti strane koje se odnose na stranke u postupku – izvršnog poverioca i izvršnog dužnika, a strane koje se odnose na imovinu u odnosu na koju je određena zabrana otuđenja ili opterećenja, popunjavaju se u zavisnosti od toga da li se zabrana odnosi na pokretnu ili nepokretnu stvar, odnosno pravo.

Prilikom popunjavanja REGISTRACIONE PRIJAVE ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA O REGISTROVANOJ PRIVREMENOJ MERI, potrebno je popuniti podatke o podnosiocu prijave, odnosno punomoćniku, a ostale strane se popunjavaju podacima čija se izmena traži. U zavisnosti od toga na šta se izmena odnosi prilaže se samo odgovarajuća, popunjena strana obrasca.

ŽALBA NA ODLUKU REGISTRATORA

Protiv odluke registratora podnosilac registracione prijave može podneti žalbu u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke ministru nadležnom za poslove privrede.

Žalba se u istom roku može izjaviti i usmeno na zapisnik u Agenciji za privredne registre.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je odbačena prijava za registraciju uz utvrđivanje uslova koji nisu ispunjeni, a istovremeno otkloni i nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.

Podnosilac žalbe u žalbi ne može da se poziva na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumentaciju koja nije priložena uz prijavu.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57, poziv na broj 50-016.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativni taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020, 144/2020 i 138/2022) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku njihovog podnošenja, a za rešenja u trenutku podnošenja zahteva za njihovo izdavanje. Prema tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 560,00 dinara (tarifni broj 6), za rešenje po žalbi 660,00 dinara (tarifni broj 9), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 330,00 dinara (tarifni broj 18).

Napomena:

Sadržina upisa u Registar sudskih zabrana regulisana je Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, a na postupak upisa u Registar shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre, ako navedenim zakonom nije drugačije propisano - Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Visina naknade za upis i brisanje podataka iz Registra sudskih zabrana je određena Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Tekstovi Zakona o izvršenju i obezbeđenju,  Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre, nalaze se u odeljku „Propisi‟.

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru sudskih zabrana

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar sudskih zabrana vrši se po četiri osnovna kriterijuma, i to:

 • subjektima;
 • imovini u odnosu na koju je određena privremena mera;
 • broju sudske odluke o privremenoj meri i
 • broju pod kojim je zavedena registraciona prijava za upis privremene mere u Registru (SZ. br.).

Pretaživanje po subjektima

Ako se pretraživanje vrši po izvršnom dužniku, u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice ili državni organ, strano ili domaće lice, kriterijumi za pretraživanje su različiti:

 • za domaće fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili jedinstveni matični broj građana (JMBG);
 • za strano fizičko lice, unose se podaci o imenu i prezimenu i/ili broju pasoša;
 • za domaće pravno lice, unose se podaci o poslovnom imenu i/ili matičnom broju;
 • za strano pravno lice, unose se podaci o poslovnom imenu i/ili oznaka pod kojom se vodi u stranom registru privrednih subjekata i nazivu registra.
 • za državni organ, bira se naziv državnog organa iz padajuće liste državnih organa;
 • za preduzetnika, unose se podaci o nazivu preduzetnika i/ili matičnom broju.

Napomena:

Kada se pretraživanje vrši po izvršnom dužniku, preporuka je da se pretraživanje uvek izvrši i po matičnom broju, odnosno JMBG izvršnog dužnika, u zavisnosti od toga da li je u pitanju domaće: pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice.

Pretraživanje podataka o imovini u odnosu na koju je određena privremena mera

Ako se pretraživanje vrši po podacima o imovini u odnosu na koju je određena privremena mera, kriterijumi za pretragu zavise od vrste imovine.

 •  Kada je predmet zabrane nepokretnost ili stvarno pravo na nepokretnosti kriterijumi su sledeći:

-    broj katastarske parcele;

-    opština;

-    mesto;

-    katastarska opština;

-    ulica;

-    kućni broj ili oznaka;

-    broj stana/poslovnog prostora/garaže.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Pretraživanje objekata je potrebno izvršiti posebno prema podacima o broju katastarske parcele i nazivu katastarske opštine, a posebno prema adresi (mesto, ulica i kućni broj).

 • Kada je predmet zabrane pokretna stvar kriterijumi su sledeći:
 • predmet koji ima registracioni broj:

-    registarska oznaka/broj;

-    marka;

-    tip/model;

-    broj šasije (ukoliko postoji);

-    broj motora.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • predmet koji nema registracioni broj:

-    marka;

-    tip/model;

-    proizvodna oznaka/serijski broj.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • umetnički predmet ili dragocenost:

-    vrsta/naziv;

-    autor/proizvođač.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

 • životinja:

-    bliže određenje;

-    vrsta.

Kriterijume je moguće navesti pojedinačno ili kumulativno.

*Podatke o pokretnim stvarima prema kojima se vrši pretraživanje potrebno je uneti u izvornom obliku.

Napomena:

Ukoliko je privremena mera određena na celokupnoj imovini izvršnog dužnika, pretraživanje daje rezultate ukoliko se vrši po podacima za izvršnog dužnika.

Kada se vrši pretraživanje podataka, pored pretraživanja po predmetu privremene mere, poželјno je izvršiti i pretraživanje po izvršnom dužniku.

Treba imati u vidu da su neke pokretne stvari upisane u Registar kao deo zbira pokretnih stvari. U tom slučaju, u bazu podataka se ne unose podaci za svaku od pokretnih stvari pojedinačno, već su precizni podaci o njima najčešće sadržani u dokumentaciji koja je podneta uz registracionu prijavu (npr. specifikacija). Agencija za privredne registre čuva dokumentaciju na osnovu koje je izvršen upis u Registar i svako zainteresovano lice može da izvrši uvid u tu dokumentaciju i proveri da li je određena pokretna stvar predmet zabrane otuđenja ili opterećenja.

Napominjemo da se podaci o predmetima zabrane unose na osnovu sudskih odluka kojima su privremene mere određene. Podaci kojima je bliže određen predmet zabrane u Registru sudskih zabrana odgovaraju podacima koji su navedeni u izreci konkretne odluke, od čije preciznosti direktno zavisi potpunost registrovanih podataka, kao i rezultati koje je moguće dobiti pretraživanjem.

Pretraživanje po broju sudske odluke o privremenoj meri

Ako se pretraživanje vrši po sudskom broju odluke kojom je određena ili ukinuta privremena mera, kriterijumi za pretraživanje su:

 • naziv suda;
 • broj pod kojim je sudska odluka doneta.

Kriterijume je potrebno navesti kumulativno.

*Ukoliko se sud koji je doneo odluku ne nalazi na ponuđenoj listi, pretraživanje se može izvršiti po broju rešenja o privremenoj meri.

**Podaci oznaka/broj odluke se mogu uneti delimično ili u celini u izvornom obliku

Pretraživanje po broju pod kojim je zavedena registraciona prijava za upis privremene mere u Registru (SZ. br.)

Pretraživanje se vrši po broju pod kojim je zavedena konkretna registraciona prijava. Format unosa broja je hhhh/hhhh bez dodataka –h.

Uputstvo za objavljivanje dokumenata

Zahtev za objavljivanje dokumenata podnosi se u slobodnoj formi.

Može se objaviti ceo dokument ili deo dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu zabrane.

Ukoliko je predmet zabrane opredeljen kao zbir pokretnih stvari, na internet strani Registra moguće je objaviti dokument koji sadrži detaljnije podatke o predmetu zabrane (specifikacija, zapisnik i sl).

Zahtev za objavljivanje dokumenta može se podneti samostalno ili uz registracionu prijavu za registraciju privremene mere ili upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanoj privremenoj meri.

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljnije podatke o predmetu u odnosu na koji je privremenom merom suda zabranjeno otuđenje i/ili opterećenje (specifikacija, i sl), naknada iznosi 1.100,00 dinara po dokumentu.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za objavljivanje dokumenata, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).