Registraciona prijava osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja zdravstvene ustanove

Registraciona prijava za upis usklađivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis usklađivanja u Registar zdravstvenih ustanova

Registracione prijave promene podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 - Naziv/Skraćeni naziv/Naziv na jeziku nacionalne manjine/Naziv u prevodu na strani jezik
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Oblik zdravstvene ustanove
Dodatak 04 - Vrsta zdravstvene ustanove
Dodatak 05 - Osnivači
Dodatak 06 - Direktor/Lice ovlašćeno za zastupanje
Dodatak 07 - Osnivački akt/Statut
Dodatak 08 - Nedeljni raspored rada
Dodatak 09 - Ogranak/Organizaciona jedinica izvan sedišta
Ogranak 10 - Kontakt podaci
Dodatak 11 - Zabeležbe
Dodatak 12 - Akti državnih organa
Dodatak 17 - Dokumenti za objavu na internet strani Registra zdravstvenih ustanova
Dodatak 18 - Dokumenti za registraciju i objavu na internet strani Registra zdravstvenih ustanova
Dodatak 19 - Statusne promene
Dodatak 20 - Promena pravne forme iz preduzetnika u zdravstvenu ustanovu u privatnoj svojini

Stečaj

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka stečaja nad zdravstvenom ustanovom
Pokretanje postupka obustave stečaja nad zdravstvenom ustanovom

Likvidacija

Naziv Preuzimanje
Pokretanje postupka likvidacije nad zdravstvenom ustanovom
Pokretanje postupka obustave likvidacije nad zdravstvenom ustanovom

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za brisanje zdravstvene ustanove

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izvod iz Registra zdravstvenih ustanova
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za dopunu dokumentacije
Zahtev za izmenu registracione prijave
Zahtev za odustanak od registracione prijave
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava