Brisanje iz Registra se vrši nakon sprovedenog postupka likvidacije/stečaja/statusne promene.

Registraciona prijava brisanja iz Registra nakon okončanja postupka likvidacije

Prijava za brisanje se podnosi po proteku roka od 30 dana od dana objave odluke o prestanku rada privredne komore u Službenom glasniku RS.

Uz registracionu prijavu za brisanje iz registra nakon okončanja postupka likvidacije koja je predložena i može se preuzeti sa internet strane Agencije, podnosi se:

 • odluka nadležnog organa o okončanju postupka likvidacije,
 • fotokopija objavljene odluke o prestanku rada privredne komore, u Službenom glasniku RS,
 • izveštaj likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji,
 • izjava likvidacionog upravnika da su sve obaveze privredne komore po osnovu prijavljenih potraživanja izmirene u potpunosti i da se protiv komore ne vode drugi postupci,
 • odluka nadležnog organa o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje ili izjava    likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica,
 • dokaz o uplati naknade za brisanje iz registra (visine naknada),
 • dokaz o o prestanku poreskih obaveza izdat od strane nadležnog poreskog organa, koji nije stariji od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz registra,na osnovu odredbe člana 29. stav 7. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br.  80/2002, 84/2002 - ispr, 23/2003 - ispr, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018 i 86/2019).

Poslovne knjige i dokumenta se čuvaju u skladu sa propisima kojima se uređuje arhivska građa, a ime i adresa lica kome su poslovne knjige i dokumenta povereni na čuvanje se registruju.

Registraciona prijava brisanja iz Registra po okončanju postupka stečaja

Po okončanju stečajnog postupka, stečajni upravnik je dužan da  u roku od 15 dana od dana zaključenja stečajnog postupka, dostavi Agenciji uz registracionu prijavu brisanja iz registra:

Registraciona prijava brisanja iz Registra usled statusne promene

Uz registracionu prijavu brisanja usled statusne promene, Agenciji se dostavalja:

 • pravnosnažno rešenje nadležnog suda o okončanju stečajnog postupka;
 • dokaz o uplati naknade za brisanje iz Registra.
 • odluka skupštine o prihvatanju zaključenja ugovora o statusnoj promeni;
 • ugovor o statusnoj promeni;
 • dokaz o uplati naknade.