Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru nalazi se u odeljku „Obrasci".

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS PRESTANKA ILI BRISANJE PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU

Registracionu prijavu za upis prestanka ugovora o finansijskom lizingu ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru mogu podneti:

 • davalac lizinga,
 • primalac lizinga, ako je to određeno ugovorom o finansijskom lizingu, i
 • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik, koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Pored davaoca lizinga i primaoca lizinga, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se u Registar finansijskog lizinga upiše prestanak ugovora o finansijskom lizingu ili da se iz Registra finansijskog lizinga brišu podaci o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu. Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz iz koga jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu, čiji se upis prestanka, odnosno čije se brisanje podataka traži, registrovan u Registru finansijskog lizinga.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ, navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice, prva strana prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (davalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik davaoca lizinga, primalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik primaoca lizinga, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo, u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra finansijskog lizinga.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Pravni osnov registracije prestanka ugovora o finansijskom lizingu ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru iz Registra finansijskog lizinga

Na strani 3 obavezno naznačiti polje ispred odgovarajućeg pravnog osnova registracije prestanka ugovora ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru iz Registra finansijskog lizinga.

Ukoliko je primalac lizinga izmirio sve obaveze iz ugovora o finansijskom lizingu, potrebno je štiklirati polje ispred „Izmirenje obaveze”.  

Ukoliko je ugovor o finansijskom lizingu prestao zbog proteka roka na koji je ugovor zaključen, potrebno je štiklirati polje ispred „Protek roka na koji je ugovor zaključen”.

Ukoliko je ugovor o finansijskom lizingu raskinut (na primer sporazumom o raskidu ugovora i sl.) potrebno je štiklirati polje ispred „Raskid ugovora".

Ukoliko je predmet lizinga propao, potrebno je štiklirati polje ispred „Propast predmeta lizinga”.

Ukoliko se radi o pravnom osnovu prestanka ugovora o finansijskom lizingu ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru koji ne spada ni u jednu od napred navedenih kategorija, potrebno je štiklirati polje ispred „Drugo”.

U polju „Bliži opis”, potrebno je dati preciznije podatke o osnovu prestanka  ugovora o finansijskom lizingu ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odeljku „Propisi”.

Za upis prestanka ugovora u zavisnosti od razloga prestanka prilaže se različita dokumentacija:

 • Potvrda davaoca lizinga da je primalac lizinga izmirio sve obaveze iz ugovora;
 • Obaveštenje jedne od ugovornih strana da je protekao rok na koji je ugovor zaključen;
 • Sporazumni raskid ugovora, pravnosnažna odluka suda o raskidu ugovora ili drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do raskida ugovora u skladu sa zakonom kojim se uređuje posao finansijskog lizinga i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi;
 • Obračun visine štete na predmetu lizinga od strane osiguravajućeg društva u slučaju uništenja predmeta lizinga ili drugi dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do propasti predmeta lizinga (na primer: zapisnik osiguravajućeg društva u kome se konstatuje da je nastala totalna šteta na vozilu - predmetu lizinga i sl);
 • Dokument iz koga proističe da je predmet lizinga oduzet od strane davaoca lizinga (zapisnik o predaji – izlučenju predmeta lizinga davaocu lizinga u postupku stečaja nad primaocem lizinga, odluka ili drugi akt suda iz koga proističe da je predmet lizinga oduzet primaocu u izvršnom postupku po predlogu davaoca lizinga ili zapisnik kojim se konstatuje da je predmet lizinga preuzet od strane davaoca lizinga, a koji su potpisale obe ugovorne strane);                                                                                                
 • Odluka suda ili drugi odgovarajući dokument iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da je ugovor o finansijskom lizingu prestao;

Za brisanje podataka o registrovanom ugovoru prilaže se pravnosnažna sudska odluka kojom je utvrđena ništavost ugovora, odnosno kojom je ugovor poništen.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada  sa zemljom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

Uz dokument koji je sačinjen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta, koji mora biti sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

NAKNADA ZA UPIS PRESTANKA UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU ILI BRISANJE PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU

Visina naknade za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju. U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.