Obrasci zahteva ugrađeni su u posebni informacioni sistem Agencije i isti se NE DOSTAVLjAJU u papirnom obliku.

Registraciona prijava promene

Naziv Preuzimanje
Zahtev za promenu podataka upisanih u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Zahtev za brisanje ovlašćenog računovođe na njegov zahtev