Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Visine naknada u okviru Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje plaća se naknada prema visini osnovne obaveze poverioca iz ugovora finansiranju poljoprivredne proizvodnje, i to:

 • za visinu obaveze do 10.000 evra, naknada iznosi 2.000,00 dinara;
 • za visinu obaveze preko 10.000 evra do 200.000 evra,  naknada iznosi 5.000,00 dinara;
 • za visinu obaveze preko 200.000 evra, naknada iznosi 10.000,00 dinara.

Ako se  jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 200,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje istovremeno traži i registracija založnog prava u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, za registraciju ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje naknada iznosi 2.000,00 dinara.

Sve informacije o visini propisanih naknada u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima dostupne su u odeljku „Naknade“.

Naknada za registracuju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži promena registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 200,00 dinara.Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe iznosi 1.000,00 dinara.Naknada za registraciju prestanka ugovora ili brisanje podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje iz Registra iznosi 1.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom za  upis prestanka ugovora, odnosno brisanje podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje iz Registra istovremeno traži i brisanje registrovanog založnog prava, kao sredstva obezbeđenja poveriočevog potraživanja iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, plaća se jedinstvena naknada u iznosu od 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra iznosi:

 • za izdavanje izvoda koji sadrži sve podatke o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije 1.500,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje 1.000,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, 1.000,00 dinara po upisu,
 • za navedene izvode i potvrde koji se izdaju u elektronskoj formi plaća se polovina propisanog iznosa naknade,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada 1.700,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, 10,00 dinara po upisu,
 • za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu,
 • dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u registru, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:
  (1)  od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara;
  (2)  od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;
  (3)  od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;
  (4) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;
  (5) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada se uvećava prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.