Zakonom o faktoringu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 30/18), vođenje Registra faktoringa je povereno Agenciji za privredne registre koja je osnovana Zakonom o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 55/04, 111/09 i 99/11).

Registar faktoringa je počeo sa radom u okviru Agencije za privredne registre dana 22.10.2013. godine i predstavlja jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa.

Predmet evidentiranja u Registru faktoringa su podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa koja ministarstvo nadležno za poslove finansija  donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring. 

Propisi dostupni na sajtu:

  • Zakon o faktoringu („Službeni glasnik RS“, br. 62/13 i 30/18);
  • Pravilnik o sadržini Registra faktoringa („Službeni glasnik RS“, br.  93/13);
  • Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa  ("Službeni glasnik RS", br. 93/13).

Registar sadrži sledeće podatke:

  • o tačnom vremenu (dan, čas i minut) prijema u Agenciji za privredne registre rešenja ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa;
  • rešenju ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa i to: 

    • nazivu donosioca; 
    • broju rešenja;
    • datumu donošenja rešenja;

  • privrednom društvu na koje se rešenje odnosi i to:

    • poslovnom imenu;
    • matičnom broju;
    • broju pod kojim je rešenje zavedeno u Registru.

Podaci se evidentiraju u Registru po službenoj dužnosti, odmah po prijemu rešenja u Agenciji za privredne registre.

Objavljivanje podataka

Podaci iz Registra objavljuju se na internet strani Agencije za privredne registre.

Istovremeno sa objavljivanjem podataka objavljuje se i rešenje nadležnog ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa.