Zakonom o faktoringu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018), vođenje Registra faktoringa je povereno Agenciji za privredne registre koja je osnovana Zakonom o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011).

Registar faktoringa je počeo sa radom u okviru Agencije za privredne registre dana 22.10.2013. godine i predstavlja jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o izdatim i oduzetim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa.

Predmet evidentiranja u Registru faktoringa su podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje posla faktoringa koja ministarstvo nadležno za poslove finansija  donosi u skladu sa zakonom kojim se uređuje faktoring. 

Propisi dostupni na sajtu:

 • Zakon o faktoringu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/2018);
 • Pravilnik o sadržini Registra faktoringa („Službeni glasnik RS“, br.  93/2013);
 • Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje posla faktoringa  ("Službeni glasnik RS", br. 93/2013).

Registar sadrži sledeće podatke:

 • o tačnom vremenu (dan, čas i minut) prijema u Agenciji za privredne registre rešenja ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa;
 • rešenju ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa i to: 

  • nazivu donosioca; 
  • broju rešenja;
  • datumu donošenja rešenja;

 • privrednom društvu na koje se rešenje odnosi i to:

  • poslovnom imenu;
  • matičnom broju;
  • broju pod kojim je rešenje zavedeno u Registru.

Podaci se evidentiraju u Registru po službenoj dužnosti, odmah po prijemu rešenja u Agenciji za privredne registre.

Objavljivanje podataka

Podaci iz Registra objavljuju se na internet strani Agencije za privredne registre.

Istovremeno sa objavljivanjem podataka objavljuje se i rešenje nadležnog ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa.