Izdavanje potvrda

Potvrde iz Registra pružalaca računovodstvenih usluga izdaju se na zahtev korisnika za sva pravna lica i preduzetnike upisana u ovaj Registar.         

U okviru potvrda daju se sledeće informacije: da li je pravno lice ili preduzetnik upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga; da li su u Registru evidentirani određeni podaci, odnosno dokumenti vezani za izdate, odnosno oduzete dozvole za pružanje računovodstvenih usluga koje donosi Komora ovlašćenih revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo; da Registar ne sadrži određeni podatak ili dokument, i sl. 

Način naručivanja potvrda

Potvrde se izdaju svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Zahtev za izdavanje potvrda se može:

Zahtev se podnosi u slobodnoj formi, a potrebno je da sadrži:

  • elemente za identifikaciju korisnika - naziv pravnog lica/preduzetnika ili ime i prezime fizičkog lica, matični broj, adresu, podatke za kontakt,
  • predmet potvrde i identifikacione podatke o pravnom licu ili preduzetniku o kome se daje informacija u potvrdi.

Po prijemu ispravnog zahteva, Agencija korisniku dostavlјa obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade), a potvrde se izdaju nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), posle prihvatanja avansnog računa od strane korisnika (ako je korisnik obveznik primene Zakona o elektronskom fakturisanju), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (lično, poštom ili i-mejlom).

Naknada za izdavanje potvrda u vezi vođenja Registra pružalaca računovodstvenih usluga iznosi 1.100 dinara po dokumentu, a u elektronskoj formi 1.000 dinara po dokumentu.

Izdavanje kopija dokumenata

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena evidencija ili brisanje podataka iz Registra.

Kopije dokumenata korisnici mogu zahtevati na način i po proceduri predviđenoj za izdavanje potvrda.