Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu-opšti deo
Upis - Prilog A1 - poseban deo - Davalac lizinga
Upis - Prilog A2 - poseban deo - Primalac lizinga
Upis - Prilog A3 - poseban deo - Isporučilac predmeta lizinga
Upis - Prilog A4 - poseban deo - Korisnik predmeta lizinga
Upis - Prilog B1 - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj
Upis - Prilog B1a - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj vazduhoplov
Upis - Prilog B2 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj
Upis - Prilog B3 - poseban deo - Ostalo
Upis - Prilog B4 - poseban deo - Umetnički predmet ili dragocenost
Upis - Prilog B5 - poseban deo - Nepokretnost/Zemljište
Upis - Prilog B6 - poseban deo - Nepokretnost/Objekat

Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu-opšti deo
Izmena i/ili dopuna - Prilog A1 - poseban deo - Davalac lizinga
Izmena i/ili dopuna - Prilog A2 - poseban deo - Primalac lizinga
Izmena i/ili dopuna - Prilog A3 - poseban deo - Isporučilac predmeta lizinga
Izmena i/ili dopuna - Prilog A4 - poseban deo - Korisnik predmeta lizinga
Izmena i/ili dopuna - Prilog B1 - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna - Prilog B1a - poseban deo - Pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj vazduhoplov
Izmena i/ili dopuna - Prilog B2 - poseban deo - Pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj
Izmena i/ili dopuna - Prilog B3 - poseban deo - Ostalo
Izmena i/ili dopuna - Prilog B4 - poseban deo - Umetnički predmet ili dragocenost
Izmena i/ili dopuna - Prilog B5 - poseban deo - Nepokretnost/Zemljište
Izmena i/ili dopuna - Prilog B6 - poseban deo - Nepokretnost/Objekat
Izmena i/ili dopuna - Prilog V1 - poseban deo - Podaci o ugovoru o finansijskom lizingu

Registraciona prijava za upis zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis zabeležbe

Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Registraciona prijava za upis prestanka ugovora/brisanje podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru

Registraciona prijava za upis podataka o posebnom ovlašćenju u pogledu držanja o korišćenja predmeta lizinga

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis podataka o posebnom ovlašćenju u pogledu držanja o korišćenja predmeta lizinga

Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra finansijskog lizinga

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - opšti deo
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - Prilog A - poseban deo
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - Prilog B - poseban deo
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - Prilog V - poseban deo
Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde - Prilog G - poseban deo

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava