Ko plaća troškove upisa u Registar?

Podnosilac registracione prijave snosi troškove upisa u Registar, a u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Visina naknade?

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre. Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada prema ukupnom iznosu lizing naknade koju po ugovoru plaća primalac lizinga (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 • za iznos do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara;
 • za iznos preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara;
 • za vrednost preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Za registraciju podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga i isporuku ovih podataka putem veb servisa organu nadležnom za registraciju vozila plaća se od 330,00 dinara po ovlašćenju ili jednokratna naknada u iznosu od 1.100,00 dinara za ceo period trajanja ugovora, ako je prijava podneta u papirnoj formi. Ako je prijava elektronska, naknada po ovlašćenju iznosi 300,00 dinara, a jednokratna naknada za ceo period trajanja ugovora 1.000,00 dinara. 

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija novih podataka, promena ili brisanje registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Naknada za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o ugovoru o finansijskom lizingu iz Registra iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Kada se postupa po ranije odbačenoj prijavi, u smislu člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, plaća se polovina iznosa naknade propisane za predmetnu registraciju.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenta iz Registra iznosi:

 • za izdavanje izvoda koji sadrži sve podatke o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda, 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije u papirnoj formi 1.600,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o tome da registar ne sadrži podatke o finansijskom lizingu na određenoj stvari u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu,
 • Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 1.500,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara.
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave, 120,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, 10,00 dinara po upisu,
 • za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu,
 • za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u Registru, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:    
  (1)  od 1 do 10 podataka, 500 dinara;    
  (2)  od 11 do 100 podataka, 50 dinara po podatku;    
  (3)  od 101 do 200 podataka, 40 dinara po podatku;    
  (4) od 201 do 300 podataka, 30 dinara po podatku;    
  (5) preko 300 podataka, 20 dinara po podatku.

Naknada se uvećava prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Kako se određuje naknada za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu?

Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada prema vrednosti ugovora.

Da li strana lizing kuća može biti podnosilac registracione prijave za upis ugovora o finansijskom lizingu?

Ugovor o finansijskom lizingu, gde je davalac lizinga strana lizing kuća, ne može biti predmet upisa u Registar finansijskog lizinga jer takav ugovor nije zaključen po Zakonu o finansijskom lizingu, pa shodno tome ne podleže ni upisu u Registar finansijskog lizinga.

U kom roku mora da se podnese registraciona prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu?

U roku od sedam dana od dana isporuke predmeta lizinga davalac lizinga je dužan da podnese registracionu prijavu za upis ugovora o finansijskom lizingu.

U kom roku mora da se podnese registraciona prijava za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu?

U roku od sedam dana od momenta nastupanja činjenica koje uslovljavaju izmenu i/ili dopunu upisanog podatka o ugovoru o finansijskom lizingu.

U kom roku mora da se podnese registraciona prijava za brisanje podataka o registrovanom ugovoru?

U roku od sedam dana od momenta nastupanja činjenice koja uslovljava brisanje.

Šta je pravni osnov za upis izmene i/ili dopune podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu?

Aneks ugovora o finansijskom lizingu, na primer, predstavlja pravni osnov za upis podataka o izmeni i/ili dopuni već upisanog ugovora o finansijskom lizingu. Svaka izmena i/ili dopuna ima karakter novog upisa u Registar.

Gde se mogu naći obrasci registracionih prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu?

Obrasci registracionih prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu (izmene i/ili dopune podataka o ugovoru o finansijskom lizingu, zabeležbe, brisanja, kao i izvoda) su istaknuti na internet strani Agencije za privredne registre.

Ko podnosi registracionu prijavu za upis zabeležbe?

Svako lice koje ima određen pravni interes da u Registar finansijskog lizinga upiše zabeležbu postojanja spora koji je u vezi sa predmetom lizinga ili ugovorom o finansijskom lizingu ili zabeležbu podataka o činjenicama ili dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom o finansijskom lizingu, može podneti registracionu prijavu za upis zabeležbe.

Kako se pokreće postupak upisa ugovora o lizingu u Registar?

Postupak upisa ugovora o finansijskom lizingu u Registar se pokreće registracionom prijavom koja predstavlja obrazac sa podacima koji se upisuju u Registar.

Da li je upis ugovora o lizingu dokaz o svojinskim pravima na predmetu lizinga?

Upis ugovora o finansijskom lizingu u Registar nije dokaz o svojinskim ili drugim pravima na predmetu lizinga, niti punovažnosti bilo kod pravnog posla.

U kom roku mora da se podnese registraciona prijava za prestanak ugovora?

U roku od sedam dana od momenta nastupanja činjenice koja uslovljava brisanje podataka u Registru.

Da li registracionu prijavu može da podnese punomoćnik?

Treće lice koje je ovlašćeno za zastupanje (punomoćnik) može da podnese registracionu prijavu za upis. Uz takvu prijavu punomoćnik mora da dostavi punomoćje za zastupanje. Ukoliko punomoćnik nije advokat, a fizičko lice daje ovlašćenje za zastupanje, punomoćje mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Šta je pravni osnov za upis ili brisanje podataka iz Registra?

Pravni osnov za upis ili brisanje podataka iz Registra predstavlja dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu i na osnovu koje se vrši upis ili brisanje podataka iz Registra (ugovor, aneks ugovora, sudska odluka i sl.).

Ko je zainteresovano lice?

Lice koje ima određen pravni interes, (a nije davalac, ni primalac lizinga) da se podaci, čiju registraciju traži, registruju ili brišu iz Registra.Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz iz koga jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

Kada se podnosi registraciona prijava za brisanje podataka o registrovanom ugovoru?

Registraciona prijava za brisanje podataka o registrovanom ugovoru podnosi se, na primer, u slučaju da predmet lizinga nije isporučen.

Ko može da podnese registracionu prijavu za upis u Registar?

Registracionu prijavu za upis ugovora o finansijskom lizingu mogu da podnesu davalac lizinga i primalac lizinga, ako je to određeno ugovorom o finansijskom lizingu.

Koje su posledice po davaoca lizinga u slučaju stečaja primaoca lizinga?

Članom 15. Zakona o finansijskom lizingu propisano je da u slučaju stečaja primaoca lizinga, davalac lizinga ima pravo na izdvajanje predmeta lizinga (izlučno pravo) iz stečajne mase primaoca lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

Da li je moguće zaključiti ugovor o finansijskom lizingu nepokretnosti?

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu koji je stupio na snagu 17. maja 2011. godine propisuje  mogućnost zaključenja ugovora o finansijskom lizingu nepokretnosti.

Koje su posledice po primaoca lizinga u slučaju stečaja i likvidacije davaoca lizinga?
Odgovor:

U postupku stečaja, odnosno likvidacije davaoca lizinga, stečajnu, odnosno likvidacionu masu ne čine nepokretne stvari koje su predmet ugovora o lizingu.

Izvod iz Registra?

Dokument koji sadrži podatke o određenom ugovoru o finansijskom lizingu koji je upisan u Registar (pozitivan izvod) ili kojim se potvrđuje da Registar ne sadrži podatke da je određena pokretna ili nepokretna stvar predmet ugovora o finansijskom lizingu (negativan izvod), odnosno da je određeno pravno ili fizičko lice upisano kao primalac lizinga.

Kada prestaje ugovor o finansijskom lizingu?

Protekom roka na koji je zaključen ugovor o lizingu ili propašću predmeta lizinga usled više sile prestaje ugovor o finansijskom lizingu. Pored toga, ugovor može prestati raskidom ugovora i sl.

Šta je predmet lizinga?

Predmet lizinga je pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i sl) i nepokretna stvar koja može biti predmet prava svojine u smislu zakona koji uređuje svojinskopravne odnose.

Koliko traje ugovor o lizingu?

Zakon o finansijskom lizingu ne propisuje minimalni rok na koji se zaključuje ugovor o lizingu.

Ko je davalac lizinga?

Davalac lizinga je društvo sa ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa Zakonom  o finansijskom lizingu.

Za obavljanje poslova finansijskog lizinga čiji je predmet pokretna stvar, novčani deo osnivačkog kapitala davaoca lizinga ne može biti manji od 500.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate. Za obavljanje poslova finansijskog lizinga čiji je predmet nepokretna stvar novčani deo osnivačkog kapitala davaoca lizinga ne može biti manji od 5.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, prema zvaničnom srednjem kursu dinara na dan uplate.

Lizing naknada?

Naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga predstavlja lizing naknadu.

Kako se dolazi do podataka o upisanom ugovoru o finansijskom lizingu?

Svako zainteresovano lice može doći do podataka sadržanih u Registru finansijskog lizinga preko internet strane Agencije ili u toku radnog vremena u prostorijama Agencije.

Kakva su prava davaoca lizinga u slučaju stečaja primaoca lizinga?

U slučaju stečaja primaoca lizinga, davalac lizinga ima pravo na izdvajanje predmeta lizinga (izlučno pravo) iz stečajne mase primaoca lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak.

Ko je primalac lizinga?

Primalac lizinga je pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

Ko je isporučilac predmeta lizinga?

Pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga, radi njegove predaje primaocu lizinga na držanje i korišćenje, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

Zašto je važan upis u Registar?

Upisom u Registar ugovora o finansijskom lizingu povećava se pravna sigurnost. Smatra se da su treća lica upoznata sa postojanjem ugovora o lizingu na osnovu upisa u Registar i niko se ne može pozivati na to da mu nisu bili poznati podaci o finansijskom lizingu.

Od kada se vodi Registar finansijskog lizinga?

Agencija za privredne registre vodi Registar finansijskog lizinga od 1.1.2005. godine.

Šta je finansijski lizing?

Finansijski lizing je posao u kome davalac lizinga sa isporučiocem predmeta lizinga određenim od strane primaoca lizinga zaključuje ugovor na osnovu koga stiče pravo svojine na predmetu lizinga (ugovor o isporuci). Uslovi pod kojima se zaključuje ugovor o isporuci odobrava primalac lizinga. Zatim, ugovorom o finansijskom lizingu zaključenim između davaoca i primaoca lizinga, davalac prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga na ugovoreno vreme, a primalac lizinga se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu u ugovorenim ratama (ugovor o lizingu).

Šta je operativni lizing?

Ugovor u kome su davalac lizinga i isporučilac isto lice ne smatra se ugovorom o finansijskom lizingu.