Pokretanje postupka registracije (član 5. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre)

Postupak registracije u Registar privrednih komora (u daljem tekstu Registar), pokreće se podnošenjem uredno popunjene registracione prijave i odgovarajućih dodataka (za upis osnivanja, promena i brisanja podataka), propisane dokumentacije (Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih komora i Registra predstavništava stranih privrednih komora objavljen u Službenom glasniku RS, broj 15/2016) i dokaza o uplati naknade (Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre). Predloženi obrazac prijave možete preuzeti na internet strani Agencije. Dalje, Pravilnikom je propisano da se uz prijavu prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano (npr. fotokopija identifikacionog dokumenta za predsednika odnosno drugo lice ovlašćeno za zastupanje se predaje u fotokopiji). Ako se uz prijavu prilaže dokument na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta sačinjen od strane ovlašćenog lica.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti (član 7. Zakona)

Postupak registracije se pokreće i po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Način podnošenja prijave (član 9. Zakona)

Kako se na postupak registracije primenjuju odredbe Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne  registre, to se smatra da je postupak registracije pokrenut danom predaje registracione prijave Agenciji, a ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji.

Registracione prijave (obrasci) su predloženi i popunjavaju se čitko, pisanim putem ili elektronski, a mogu se preuzeti:

 • uz naknadu lično u sedištu APR u Beogradu (visine naknada),
 • uz naknadu u organizacionim jedinicama APR (visine naknada),
 • bez naknade sa internet strane Agencije (Obrasci).

Ako se registraciona prijava podnosi u formi podneska, ona mora sadržati sve elemente propisane Zakonom i Pravilnikom kako bi se smatrala urednom.

Uredno popunjene registracione prijave sa odgovarajućim dodacima, pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose Agenciji, i to:

 • lično, u sedištu APR u Beogradu,
 • lično, u organizacionim jedinicama APR,
 • poštom.

Podnosilac prijave (član 2. stav 1. tačka 6. Zakona)

Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave i to:

 • lice ovlašćeno za zastupanje 
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika, snabdevenog - pečatom komore (za registraciju osnivanja pročitati napomenu u nastavku).

Napomena: Ako se registraciona prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlja APR kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Pri podnošenju prijave za upis osnivanja, punomoćje mora biti snabdeveno overenim potpisom davaoca punomoćja od strane nadležnog organa za overu potpisa (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicama lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini). Ako se za upis osnivanja, punomoćje daje advokatu, potpis davaoca punomoćja ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ako je podnosilac prijave punomoćnik - advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika – advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Dokaz o uplati naknade

Uplata naknade:

Uz prijavu za upis (obrasci) prilaže se propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade – uplatnica ili drugi dokaz o plaćenoj naknadi za upis, na račun Agencije za privredne registre (visina naknade i broj računa).

Potvrda o primljenoj registracionoj prijavi (član 12. Zakona)

O primljenoj prijavi se, na zahtev podnosioca prijave i to prilikom neposrednog podnošenja prijave u Agenciji, izdaje potvrda o primljenoj prijavi. Na internet strani Agencije se uvek objavljuju podaci o primljenoj prijavi (pretraga podataka o primljenim prijavama i žalbama), bez obzira na način podnošenja, i to:

 • oznaka Registra,
 • broj pod kojim je prijava zavedena,
 • datum i vreme prijema prijave,
 • vrsta prijave,
 • podatak o podnosiocu prijave,
 • podatak o statusu u kome se prijava nalazi.

Na ovaj način se i sva treća zainteresovana lica mogu upoznati sa podacima o primljenim prijavama i žalbama.

Izmena i odustanak od prijave (član 13. Zakona)

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi. Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Postupanje registratora po prijavi (član 14. Zakona)

Po prijemu registracione prijave registrator proverava:

 • da li je nadležan za postupanje po prijavi,
 • da li je prijavu podnelo ovlašćeno lice,
 • da li je podatak ili dokument predmet registracije,
 • da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,
 • da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju,
 • da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti,
 • da li su činjenice iz prijave saglasne sa činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u Registru koji postupa po prijavi,
 • da li je u Registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom,
 • da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz registracionu prijavu (načelo formalnosti, propisano članom 3. stav 1. tačka 3. Zakona).

Rok za odlučivanje registratora (član 15. Zakona)

Registrator rešenjem ili zaključkom (u daljem tekstu: odluke), odlučuje o prijavi u roku od pet dana od dana prijema prijave.

Usvajanje prijave (član 16. Zakona)

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju, registrator će u roku od pet dana, bez učešća podnosioca prijave u postupku, doneti rešenje kojim usvaja prijavu.

Odbacivanje prijave (član 17. Zakona)

Ako registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i to:

 • da je nenadležan za postupanje po prijavi,
 • da podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije,
 • da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Registrator će, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, doneti rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju, Registrator će, u roku od pet dana od dana podnošenja registracione prijave, doneti rešenje kojim odbacuje prijavu i kojim je utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave.

Delimično usvajanje prijave (član 18. Zakona)

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem.

Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi (član 19. Zakona)

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga:

 • ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi,
 • ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije,
 • ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Napomena:

U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje (član 21. Zakona).

Objavljivanje i dejstvo registracije (član 22. Zakona)

Sve odluke registratora (rešenja i zaključci), koje su donete u postupku registracije istovremeno se objavljuju u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama. To praktično znači da se sa odlukom registratora možete upoznati od trenutka donošenja i to preko internet strane Agencije.

Takođe, statut, odnosno prečišćen tekst izmena i dopuna statuta, se objavljuje u odeljku Pretraga privrednih komora i postaje dostupan svim zainteresovanim licima.

Registracija podataka proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i svaka registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.

Ispravka tehničke greške (član 23. Zakona)

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku u Registru i o tome doneti zaključak.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan, takođe u roku od pet dana od dana podnošenja zahteva.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora (član 24. Zakona)

Dostavljanje pismenog otpravka odluke (rešenja i zaključci) registratora će se vršiti samo na izričit zahtev podnosioca registracione prijave. Taj zahtev je propisan kao sastavni element svake registracione prijave što znači da iz prijave utvrđuje da je podnosilac zahtevao dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora. Ako podnosilac prijave ne naznači u prijavi da želi da mu se dostavi pismeni otpravak odluke registratora, sa sadržinom odluke se može upoznati uvidom u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama.

Ako podnosilac prijave u registracionoj prijavi naznači da želi da mu se izvrši pismeni otpravak odluke registratora, dostavljanje će se izvršiti u zavisnosti od izabrane opcije u registracionoj prijavi:

 • poštom na adresu sedišta privredne komore,
 • poštom na adresu podnosioca u Republici Srbiji,
 • lično u sedištu Agencije u Beogradu,
 • lično u organizacionim jedinicama Agencije,
 • elektronskom poštom (u pripremi).

Ako je prijavu podneo punomoćnik otpravak pismene odluke registratora vrši se na adresu punomoćnika.

Dostavljanje pismene odluke registratora smatra se izvršenim danom slanja na napred navedene načine.

Ukoliko se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, sledeća lica mogu preuzeti odluke registratora:

 • podnosilac registracione prijave;
 • registrovani zastupnik (direktor, drugi registrovani zastupnik, likvidacioni ili stečajni upravnik) privrednog subjekta;
 • lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem;
 • punomoćnik advokat može ovlastiti drugog advokata (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio;
 • punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Izjavljivanje žalbe (član 25. Zakona)

Protiv odluka registratora (rešenja i zaključaka), podnosilac prijave može da podnese žalbu i to u roku od 30 dana od dana objave odluke registratora u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama.

Žalba ne zadržava izvršenje.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je prijava odbačena i kojim je utvrđeno koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i istovremeno otkloni utvrđene nedostatke, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete i registrator će nastaviti postupak po žalbi.

Potvrda o primljenoj žalbi (član 26. Zakona)

O primljenoj žalbi se, na zahtev podnosioca žalbe i to prilikom neposrednog podnošenja u Agenciji, izdaje potvrda o primljenoj žalbi.

U odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama se uvek objavljuju podaci o primljenoj žalbi, bez obzira na način podnošenja, i to:

 • broj pod kojim je žalba zavedena,
 • datum i vreme prijema žalbe,
 • podatak o podnosiocu žalbe i
 • podatak o statusu u kome se žalba nalazi.

Sadržina žalbe (član 27. Zakona)

Zakonom su propisani elementi koje svaka žalba mora da sadrži i to: broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe. Takođe, podnosilac žalbe u žalbi ne može da se poziva na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumenta koja uz prijavu nisu priložena.

Odlučivanje registratora o žalbi (član 28. Zakona)

Rešavajući o žalbi registrator prvo utvrđuje da li je žalba blagovremena, dopuštena i da li je izjavljena od ovlašćenog lica. Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, rešenjem će je odbaciti i to u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, u roku od pet dana od dana prijema žalbe može:

 • izmeniti pobijenu odluku,
 • staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet dana od dana prijema žalbe ne odbaci ili ne usvoji žalbu, dužan je da bez odlaganja žalbu dostavi nadležnom ministru.

Odlučivanje ministra o žalbi (član 29. Zakona)

O žalbi na odluke registratora odlučuje ministar nadležan za poslove finansija i privrede.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Odlučujući o žalbi ministar može:

 • odbaciti žalbu ako je neblagovremena, nedopuštena ili podneta od neovlašćenog lica, ako  registrator nije to učinio,
 • odbiti žalbu kao neosnovanu,
 • usvojiti žalbu i ukinuti odluku i vratiti registratoru predmet na ponovno postupanje,
 • usvojiti žalbu i ukinuti odluku i sam odlučiti o prijavi.

Odluka nadležnog ministra se dostavlja Agenciji koja je dužna da obavesti podnosioca žalbe o donetoj odluci.

Rešenje ministra je konačno i protv njega se može voditi upravni spor.

Rezervacija naziva (član 39. Zakona)

Ako želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan, možete se koristiti pravom iz člana 39. i člana 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji, kojima je propisano da zainteresovano lice može podneti prijavu rezervacije određenog naziva i dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva. Preporučujemo da pre pokretanja postupka rezervacije naziva proverite da li je željeni naziv slobodan preko internet strane Agencije već registrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju. Za pomoć pri proveri naziva se možete obratiti i zaposlenima u šalter sali Agencije i organizacionih jedinica ili putem telefona našem info centru. U postupku pokrenutom po prijavi za rezervaciju naziva, ako registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan ili registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva (visina naknade), potvrdiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave.

Ako registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi propisani Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, u roku od pet dana od dana podnete prijave, donosi rešenje o odbijanju prijave.

Naziv novoosnovane privredne komore mora se jasno razlikovati od naziva drugih privrednih komora koje su upisane ili uredno prijavljene za upis u Registar.

Registar privrednih komora

U Registar privrednih komora upisuju se: Privredna komora Srbije, Privredne komore autonomnih pokrajina i ugovorne privredne komore. Regionalne privredne komore i Privredna komora Grada Beograda imaju rok od 12 mesece da se ili pripoje Privrednoj komori Srbije ili usklade svoju organizaciju, organe i opšte akte kao ugovorne privredne komore.

Akti privrednih komora

Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina imaju statut, a ugovorne privredne komore imaju osnivački akt i statut. 

Statutom privrednih komora bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornost članova; zadaci; oblici rada i organizovanja; delokrug i ovlašćenja organa i tela; sastav, broj članova, način izbora i trajanje mandata članova organa; način upravljanja i odlučivanja; sadržaj i način ostvarivanja saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organizacijama; sadržaj i način saradnje sa privrednim komorama i sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu; javnost rada i obaveštavanje članova; način obezbeđenja sredstava za rad; položaj i zadaci stručne službe; postupak donošenja i objavljivanja statuta i drugih opštih akata, kao i druga pitanja značajna za rad privredne komore. 

Statut Privredne komore Srbije objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije, kao i u glasilu ili na internet stranici Privredne komore Srbije. 

Statuti ugovornih privrednih komora objavljuju se u njihovom glasilu ili na internet stranici privredne komore. 

Opšti akti ugovornih privrednih komora moraju biti u skladu sa statutom. 

Osnivački akt

Pri osnivanju ugovorne privredne komore sačinjava se osnivački akt i to u pismenoj formi.

Osnivačkim aktom uređuju međusobna prava i obaveze osnivača, način finansiranja, organi ugovorne privredne komore, opšti akti komore i druga pitanja od značaja za rad komore shodno odredbama ovog zakona kojim se ta pitanja uređuju. Osnivački akt se javno objavljuje na internet strani Agencije. Zakonom je na imperativan način propisana sadržina statuta, a registrator pri proveri ispunjenosti uslova za registraciju proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za upis u Registar (datum donošenja statuta, da li je statut donet od strane skupštine i potpisan od strane predsedavajućeg skupštine).

Organi privrednih komora

Organi Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsednik. 

Privredna komora Srbije ima i potpredsednike i generalnog sekretara. 

Skupština je najviši organ Privredne komore Srbije. 

Skupština donosi Statut i druga opšta akta utvrđena Statutom, program rada i finansijski plan; usvaja izveštaj o radu i finansijske izveštaje; donosi odluke o raspolaganju nepokretnostima i imovinom velike vrednosti, u skladu sa Statutom; bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora, predsednika i potpredsednike; utvrđuje stavove u oblasti ekonomskog razvoja i privrednog sistema; odlučuje o drugim značajnim privrednim pitanjima i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom. Skupštinu sačinjavaju predstavnici članova Privredne komore Srbije koji se biraju na način utvrđen Statutom. 

Članovi Skupštine biraju se po teritorijalnom i granskom principu, u skladu sa Statutom. 

Po teritorijalnom principu, članove Skupštine Privredne komore Srbije biraju parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno parlament privrednika privredne komore glavnog grada. 

Upravni odbor je organ upravljanja Privrednom komorom Srbije. 

Upravni odbor: priprema predloge akata za Skupštinu; izvršava odluke i zaključke Skupštine; donosi opšta i druga akta utvrđena Statutom; donosi odluke o izboru direktora regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada, uz konsultaciju sa parlamentima privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom. 

Nadzorni odbor: vrši kontrolu zakonitosti rada Privredne komore Srbije; kontroliše sprovođenje Statuta i opštih akata; kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje i ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova Privredne komore Srbije. 

Predsednik predstavlja i zastupa Privrednu komoru Srbije, rukovodi i usklađuje rad i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom. 

Predsednik je po funkciji predsednik Upravnog odbora. 

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini. 

Privredna komora Srbije može imati jednog ili više potpredsednika, koje na predlog predsednika bira Skupština. 

Potpredsednik je po funkciji član Upravnog odbora. 

Potpredsednik za svoj rad odgovara Skupštini i predsedniku. 

Privredna komora Srbije ima generalnog sekretara, koga na predlog predsednika imenuje Upravni odbor. 

Generalni sekretar zastupa Privrednu komoru Srbije; stara se o pripremama sednica organa i tela Privredne komore Srbije i o izvršavanju odluka i drugih akata organa i tela; pomaže predsedniku u obavljanju njegovih poslova; obavlja druge poslove u skladu sa Statutom. 

Generalni sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsedniku. 

Organi ugovornih privrednih komora 

Ugovorne privredne komore imaju organe utvrđene osnivačkim aktom, odnosno statutom.