Jednošalterski sistem registracije

Za registraciju osnivanja privrednog subjekta (preduzetnika), potrebno je priložiti:

 • potpisanu jedinstvenu registracionu prijavu (JRPPS),
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša/strane lične karte, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
 • propisanu dokumentaciju (u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji) i
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje propisane Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Postupak osnivanja privrednih subjekata (preduzetnika) se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u APR-u, sa odlukom o osnivanju, istovremeno dobiju:

 • registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava – Centrala,
 • prijavu na paušalno oporezivanje ili na isplatu lične zarade ili na PDV,
 • potvrdu o izvršenoj prijavi (tzv. Obrazac M-A), koju dodeljuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO,
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Napomena:
Razmena podataka sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i Poreskom upravom, prilikom osnivanja privrednog subjekta je jednokratan postupak, u toku koga su podaci u potpunosti uneti u informacioni sistem CROSO odnosno PU, te je jedini način naknadne izmene podataka direktno obraćanje stranke CROSO ili Centrali PU.

 

Naknada za osnivanje

Visina naknade za osnivanje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

 • Naknada za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.600,00 dinara,
 • Naknada za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za osnivanje u Registru privrednih subjekata – preduzetnika koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

eRegistracija osnivanja preduzetnika

Od 1. januara 2018. godine u Agenciji za privredne registre je omogućeno osnivanje preduzetnika elektronskim putem.

Za eRegistraciju osnivanja preduzetnika potrebno je da punoletno fizičko lice poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica,
 • Visa, MasterCard ili DinaCard platne kartice za plaćanje naknada.

Za više informacija pogledajte odeljak eRegistracija osnivanja preduzetnika.

Postupak upisa u Registar

Postupak upisa u Registar započinje podnošenjem potpisane registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Registracionu prijavu za osnivanje podnosi preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane preduzetnika, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje. Više o ovlašćenom podnosiocu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Dokumentacija potrebna za registraciju preduzetnika:

Pre podnošenja registracione prijave osnivanja proverite podatke o adresi sedišta u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda ili na Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, to pre svega da li naziv ulice u kojoj se nalazi objekat u kom će biti sedište postoji na teritoriji određenog naseljenog mesta, budući da je registrator dužan da koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koji vodi Republički geodetski zavod.

Ukoliko u Adresnom registru ne postoji određeni naziv ulice na teritoriji određenog naseljenog mesta na način koji je naveden u prijavi, registrator će doneti odluku o odbacivanju registracione prijave. Za sve nedoumice oko tačne adrese određenog objekta u kom će biti sedište privrednog subjekta možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu na imejl: mojaadresa@rgz.gov.rs.

Prokura

Prokura je poslovno punomoćje kojim preduzetnik ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica da u njegovo ime i za njegov račun zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje.

Prokura je neprenosiva, može se opozvati, može biti pojedinačna ili zajednička.

Preduzetnik izdaje prokuru lično i ne može preneti ovlašćenje za izdavanje prokure na drugo lice.

Ograničenja prokure su propisana zakonom tako da prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da zaključuje pravne poslove u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti, da preuzima menične obaveze i obaveze jemstva, zaključuje ugovore o zajmu i kreditu, zastupa preduzetnika u sudskim postupcima ili pred arbitražom.