Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu Agenciji, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

 • Prvi primerak Naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

  • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja)
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97
 • Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
  • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja)
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97
  • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana
 • Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

  • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa)
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97
 • Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overen od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

  • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca)
  • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.