Registraciona prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu nalazi se u odeljku Obrasci i sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 6);
 • posebnog dela (prilozi A1 do A4 i B1 do B6).

Prilikom podnošenja registracione prijave za upis ugovora o finansijskom lizingu obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 6), kao i odgovarajući prilog za predmete lizinga (prilozi B1 do B6), u zavisnosti od vrste predmeta lizinga. 

Ostali prilozi se dostavljaju samo ako postoji veći broj subjekata u poslu finansijskog lizinga (odgovarajući broj priloga A1 za davaoce lizinga i A2 za primaoce lizinga), ili ako postoji veći broj ostalih subjekata (odgovarajući broj priloga A3, za isporučioce predmeta lizinga, i A4, za korisnike predmeta lizinga).

UPUTSTVO ZA POPUNЈAVANЈE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Registracionu prijavu za upis ugovora o finansijskom lizingu mogu podneti:

 • davalac lizinga, i
 • primalac lizinga, ako je to određeno ugovorom o finansijskom lizingu.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik, koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice, prva strana prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (davalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik davaoca lizinga, primalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik primaoca lizinga). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo, u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra finansijskog lizinga.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strane 3 i 4 - Podaci o subjektima u poslu finansijskog lizinga i ostalim subjektima

 • Podaci o davaocu lizinga, unose se na strani 3 obrasca;
 • Podaci o primaocu lizinga, unose se na strani 3 obrasca;
 • Podaci o isporučiocu predmeta lizinga, unose se na strani 4 obrasca;
 • Podaci o korisniku predmeta lizinga, unose se na strani 4 obrasca.

Na strani 3 obrasca nije potrebno popunjavati podatke o davaocu lizinga, ukoliko su podaci o davaocu lizinga uneti na strani 1 obrasca.  Na stranama obrasca sa podacima o primaocu lizinga (strana 3 obrasca) i podacima o isporučiocu predmeta lizinga i korisniku predmeta lizinga (strana 4 obrasca), obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili se kao primalac lizinga pojavljuje državni organ popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice obavezno se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je primalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga ili korisnik predmeta lizinga strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je primalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga ili korisnik predmeta lizinga strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Podaci o isporučiocu predmeta lizinga su fakultativni podaci.

Podaci o korisniku predmeta lizinga popunjavaju se samo ako je predmet lizinga dat na korišćenje 3. licu, u kom slučaju se pored polja sa opštim podacima popunjava i polje koje se odnosi na podatak o pravu na korišćenje predmeta lizinga.        

Ukoliko se registruje veći broj subjekata, koristi se odgovarajući broj priloga A1 (za davaoce lizinga), A2 (za primaoce lizinga), A3 (za isporučioca predmeta lizinga) i A4 (za korisnika predmeta lizinga).

Strana 5 - Podaci o ugovoru o finansijskom lizingu i  njegova sadržina

U pogledu podataka o ugovoru o finansijskom lizingu, obavezno je označiti  broj ugovora dodeljen od strane davaoca lizinga i dan zaključenja ugovora (dan, mesec, godina).

U pogledu sadržine ugovora o finansijskom lizingu, obavezno je označiti rok na koji je ugovor o finansijskom lizingu zaključen (u mesecima), dan isporuke predmeta lizinga  i ukupan iznos lizing rata koje po ugovoru plaća primalac lizinga (u €). Navedeni podaci, kao i ostali podaci o sadržini ugovora o finansijskom lizingu - dan isplate poslednje rate naknade, ukupna nabavna vrednost predmeta lizinga bez PDV-a (u €), ukupna nabavna vrednost predmeta lizinga sa PDV-a (u €), ukupna finansirana vrednost predmeta lizinga (u €) i ukupni iznos učešća (u €) koji se unose u prijavu moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže.

U prijavi se, štikliranjem odgovarajućeg polja, označava ugovorena opcija nakon isteka roka na koji je ugovor o finansijskom lizingu zaključen (otkup, produženje ugovora, vraćanje predmeta lizinga i drugo).

U polju „Napomene”, mogu se označiti drugi podaci koji su od značaja za ugovor o finansijskom lizingu.

Strana 6 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Na strani 6 prijave, potrebno je označiti odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži upis ugovora o finansijskom lizingu sa većim brojem subjekata, neophodno je koristiti potreban broj priloga, i to:

 • Prilog A1, ukoliko ima više davalaca lizinga;
 • Prilog A2, ukoliko ima više primaoca lizinga;
 • Prilog A3, ukoliko ima više isporučilaca predmeta lizinga;
 • Prilog A4, ukoliko ima više korisnika predmeta lizinga.

*Za popunjavanje ovih priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela registracione prijave koje je dato za stranu 3 i 4 - Podaci o subjektima u poslu finansijskog lizinga (davaocu lizinga i primaocu lizinga) i ostalim subjektima (isporučiocu predmeta lizinga i korisniku predmeta lizinga).

 • Prilozi B1 – B6 namenjeni su podacima kojima se bliže opisuje predmet lizinga. U zavisnosti od vrste stvari koja je predmet lizinga, popunjava se odgovarajući prilog.

Ukoliko su predmet lizinga više pokretnih stvari ili nepokretnosti, za svaku pokretnu stvar ili nepokretnost koja je predmet lizinga neophodno je dostaviti uredno popunjen odgovarajući prilog.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

 • Prilog B1 se popunjava ukoliko je predmet lizinga pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj. U polju „Vrsta pokretne stvari koja ima registarsku oznaku/broj" potrebno je označiti o kojoj vrsti stvari se radi, štikliranjem odgovarajućeg polja. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.
 • Prilog B1a se popunjava ukoliko je predmet lizinga pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj, a u pitanju je vazduhoplov. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.
 • Prilog B2 se popunjava ukoliko je predmet lizinga pokretna stvar koja nema registarsku oznaku, a u pitanju je mašina ili oprema. Štikliranjem potrebno je označiti vrstu pokretne stvari koja je predmet lizinga, u zavisnosti od toga da li je u pitanju građevinska oprema i mašine, poljoprivredna oprema i mašine, proizvodna oprema i mašine, medicinska oprema i mašine, IT oprema, aparati za domaćinstvo, bela tehnika ili ostale mašine i oprema. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.
 • Prilog B3 se popunjava ukoliko je predmet lizinga ostalo, odnosno pokretna stvar koja ne odgovara opisu predmeta lizinga u prilozima od B1 do B2. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.
 • Prilog B4 se popunjava ukoliko je predmet lizinga umetnički predmet ili dragocenost. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.
 • Prilog B5 se popunjava ukoliko je predmet lizinga nepokretnost-zemljište. U polju „Vrsta zemljišta”, potrebno je označiti vrstu zemljišta, štikliranjem odgovarajućeg polja, u zavisnosti od toga da li je u pitanju poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, građevinsko zemljište ili druge vrste zemljišta. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.
 • Prilog B6 se popunjava ukoliko je predmet lizinga nepokretnost-objekat. U polju „Vrsta objekta”, potrebno je označiti vrstu objekta, štikliranjem odgovarajućeg polja. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja. 

U polje „Napomene”, na strani Prilog B1, Prilog B2, Prilog B3 i  Prilog B4 mogu se  uneti svi ostali podaci o predmetu lizinga koje podnosilac prijave smatra relevantnim za registraciju.

U polju „Dodatni opis", na strani Prilog B5 i Prilog B6 mogu se navesti i drugi relevantni podaci kojima se bliže opisuje nepokretnost (zemljište ili objekat), koja je predmet lizinga.

Ako se predmet finansijskog lizinga sastoji iz više delova ili sadrži prateću opremu, pri čemu svaki pojedinačni deo, odnosno prateća oprema sadrži obeležja, odnosno podatke koji predstavljaju kriterijume za pretraživanje, preporuka je da se svaki od delova, odnosno svaki deo prateće opreme upiše pojedinačno, kako bi upit u bazi podataka Registra dao tačne, odnosno očekivane rezultate.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odeljku „Propisi.

Uz uredno popunjenu prijavu prilažu se:

 • ugovor o finansijskom lizingu; 
 • izjava davaoca lizinga da je saglasan sa registracijom ugovora, ako prijavu podnosi primalac lizinga, ukoliko takva izjava nije sadržana u ugovoru;
 • druga dokumentacija iz koje se mogu utvrditi podaci čija se registracija traži, ukoliko podaci nisu sadržani u ugovoru (na primer: izvod nadležnog registra za pravno lice, ukoliko ono nije registrovano u registru koji vodi Agencija za privredne registre, odnosno izvod nadležnog stranog registra za strano pravno lice, odnosno drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću mogu utvrditi podaci o subjektima koji su propisani članom 3. stav 4. Pravilnika);
 • dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija se zahteva ako zemlja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille. U slučaju kada  sa zemljom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU

Visina naknade za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu plaća se naknada prema ukupnom iznosu lizing naknade koju po ugovoru plaća primalac lizinga (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 • za iznos do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara;
 • za iznos preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 5.000,00 dinara;
 • za vrednost preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 10.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se registruje ugovor o finansijskom lizingu sa većim brojem predmeta:
Ukoliko se podnosi prijava za registraciju ugovora o finansijskom lizingu u papirnoj formi, pri čemu ima pet predmeta lizinga, a ukupna vrednost ugovora je 50.000 evra, naknada za registraciju iznosi ukupno 6.380,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 5.500,00 dinara, uvećan za 880,00 dinara (prvi predmet lizinga obuhvaćen je iznosom od 5.500,00 dinara, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara). Isti način obračuna visine naknade primenjuje se kada ima više davalaca lizinga, više primalaca lizinga, odnosno ukoliko se upisuju podaci za veći broj isporučilaca predmeta lizinga ili korisnika predmeta lizinga.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu, koja se plaća Agenciji za privredne registre prema vrednosti ugovora lizinga:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu). 

POSTUPANЈE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena, da podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju. U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.