Obaveštenje za sve preduzetnike kod kojih se sprovodi poreska kontrola ili im je oduzet PIB

Odredbom člana 29. Zakona o poreskom potpupku i poreskoj administraciji propisano je da Agencija za privredne registre ne može izvršiti:

 • brisanje preduzetnika iz propisanog registra,
 • vršiti promene podataka o privremenom prekidu obavljanja delatnosti ili druge promene podataka u vezi obavljanja delatnosti preduzetnika,

u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod preduzetnika vršiti poreska kontrola, uključujući i radnje Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, odnosno okončane radnje Poreske policije. Isto važi i za period od dobijanja obaveštenja da je preduzetniku, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Agencija za privredne registre može vršiti promene podataka u slučajevima određivanja, odnosno promene poslovođe preduzetnika, u skladu sa zakonom.

Nakon što Poreska uprava obavesti Agenciju za privredne registre da je kod preduzetnika završena kontrola ili vraćen privremeno oduzeti PIB, može se pokrenuti procedura brisanja ili promene podataka u registru.

U svakom trenutku možete proveriti da li je konkretnom preduzetniku Poreska uprava izrekla meru poreske kontrole ili oduzela PIB pretragom u Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja.

Upis promene podataka

Naknada za registraciju promena kod privrednih subjekata

 • Visina naknade za promene podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (visina naknade).

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za promene registrovanih podataka kod preduzetnika:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Postupak registracije promene podataka kod preduzetnika

Postupak registracije promene podataka kod preduzetnika započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih naknada i to neposredno u sedištu APR u Beogradu, u nekoj od organizacionih jedinica, u opštinama sa kojim Agencija ima zaključen sporazum ili poštom. Kada se prijava podnosi poštom ili u opštinskoj kancelariji, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Prijava se može podneti i u elektronskoj formi, a više informacija o elektronskom podnošenju prijava možete naći u odeljku eRegistracija preduzetnika.

Registraciona prijava

Registraciona prijava promene nije propisana, ali se u odeljku Obrasci mogu pronaći ponuđeni obrasci koji olakšavaju registraciju i sadrže odgovarajuće napomene koje mogu biti korisne pri popunjavanju prijave. Treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijave promene uvek podnosi prva strana prijave (Obavezni podaci), a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste promene koja se prijavljuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Ako se istovremeno prijavljuje više promena, prilaže se samo jedan primerak prve strane prijave (Obavezni podaci), a uz nju se prilažu odgovarajući dodaci (u potrebnom broju primeraka).

Podnosilac prijave

Registracionu prijavu promene podnosi preduzetnik ili registrovani poslovođa. Podnosilac može biti i lice koje preduzetnik ovlasti punomoćjem, u kom slučaju je potrebno priložiti i punomoćje.

Više o punomoćju možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Prijava početka obavljanja delatnosti

Registraciona prijava početka obavljanja delatnosti:

Promena poslovnog imena

Registraciona prijava promene poslovnog imena:

Poslovno ime obavezno sadrži: ime i prezime preduzetnik, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto u kom je sedište preduzetnika, a može da sadrži i poseban naziv kao i predmet poslovanja preduzetnika. Ako poslovno ime preduzetnika sadrži naziv, onda to poslovno ime obavezno sadrži i predmet poslovanja.

Pored poslovnog imena, preduzetnik može da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojim koristi i poslovno ime i ono obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i naziv.

Više o poslovnom imenu možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Ako se za registraciju prijavljuje prevod poslovnog imena ili prevod skraćenog poslovnog imena, potrebno je koristiti dodatak 02.

Promena sedišta

Registraciona prijava promene sedišta:

Sedište preduzetnika je mesto na teritoriji Republike Srbije gde preduzetnik obavlja delatnost.

Adresa sedišta preduzetnika podrazumeva grad, opštinu, naseljeno mesto, ulicu ili trg, kućni broj, sprat i broj stana, u skladu sa propisima kojima se uređuje Adresni registar.

Ako se promena sedišta vrši tako da se pored ulice i broja menja i mesto sedišta, tako da se preduzetnik seli npr. iz Beograda u Pančevo, registrator će izvršiti promenu poslovnog imena u delu koji se odnosi na mesto sedišta (bez zahteva i bez posebne naknade). Međutim, ako preduzetnik ima registrovane prevode poslovnog imena, potrebno je priložiti zahtev za promenu ovih podataka (dodatak 02) i dokaz o uplati naknade.

Pre podnošenja registracione prijave promene podataka o sedištu  proverite podatke o adresi sedišta u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda ili na Nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, i to pre svega da li naziv ulice u kojoj se nalazi objekat u kom će biti sedište postoji na teritoriji određenog naseljenog mesta, budući da je registrator dužan da koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koji vodi Republički geodetski zavod.

Ukoliko u Adresnom registru ne postoji određeni naziv ulice na teritoriji određenog naseljenog mesta na način koji je naveden u prijavi, registrator će doneti odluku o odbacivanju registracione prijave. Za sve nedoumice oko tačne adrese određenog objekta u kom će biti sedište privrednog subjekta možete se obratiti Republičkom geodetskom zavodu na imejl: mojaadresa@rgz.gov.rs.

Upis/promena adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte

Registraciona prijava upisa ili promene adrese za prijem pošte i adrese za prijem elektronske pošte:

Adresa za prijem pošte je posebna adresa koja se, ako postoji, uvek razlikuje od adrese sedišta. Dakle, preduzetnik ne mora imati adresu za prijem pošte, ali ako je ima, ona mora biti različita od adrese sedišta i registrovana.

Pre podnošenja registracione prijave promene podataka o sedištu proverite podatke o novoj adresi sedišta u Adresnom registru Republičkog geodetskog zavoda, budući da je registrator dužan da koristi podatke o adresama iz Registra prostornih jedinica i Adresnog registra koji vodi Republički geodetski zavod.

Promena pretežne delatnosti

Registraciona prijava promene pretežne delatnosti:

Preduzetnik ima pretežnu delatnost koja se registruje, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene.

Više o pretežnoj delatnosti možete pročitati u odeljku Opšta uputstva.

Promena vremena trajanja preduzetnika

Registraciona prijava promene vremena trajanja preduzetnika:

Prijava prekida/nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika

Registraciona prijava prekida, odnosno nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika:

Napomena:

Ukoliko preduzetnica treba da ostvari pravo na novčanu naknadu za vreme trudničkog bolovanja, važno je da se, PRE podnošenja prijave APR-u, obrati Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO) kako bi dobila informaciju koji је datum potrebno da registruje kao datum privremenog prestanka obavljanja delatnosti.

Prijava izdvojenog mesta

Registraciona prijava izdvojenog mesta:

Prijava promene preduzetnika

Registraciona prijava promene preduzetnika:

 • registraciona prijava promene podatka-obavezni podaci + dodatak 01 +dodatak 08,
 • rešenje o nasleđivanju ili međusobni sporazum naslednika, odnosno članova porodičnog domaćinstva, o nastavku obavljanja delatnosti ili, ukoliko se promena vrši za života preduzetnika: ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života
 • izvod iz Matične knjige umrlih u originalu ili overenoj kopiji (u slučaju smrti preduzetnika),
 • dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka o preduzetniku (visina naknade).

U slučaju smrti preduzetnika ili gubitka poslovne sposobnosti preduzetnika, naslednik odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je pri tom i sam poslovno sposobno fizičko lice može, u roku od 60 dana smrti preduzetnika, nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju ili međusobnog sporazuma o nastavku obavljanja delatnosti, koji potpisuju svi naslednici, odnosno članovi porodičnog domaćinstva.

Poslovno sposobni naslednik može nastaviti obavljanje delatnosti preduzetnika i za života preduzetnika ako to pravo vrši na osnovu ugovora o ustupanju u raspodeli imovine za života, u skladu sa propisima kojima se uređuje nasleđivanje (potomak ili supružnik).

Upis poslovođe

Registraciona prijava upisa poslovođe:    

Opoziv ovlašćenja/otkaza poslovođe

Registraciona prijava opoziva ovlašćenja, odnosno otkaza poslovođe:

Poslovođenje može biti opšte ili ograničeno na jedno ili više izdvojenih mesta obavljanja delatnosti. Poslovođa mora biti u radnom odnosu kod preduzetnika, osim ako je preduzetnik iz opravdanih razloga privremeno odsutan (bolest, školovanje i sl.), a nema zaposlenog poslovođu, on može opšte poslovođenje poveriti članu porodičnog domaćinstva za vreme tog odsustva, bez obaveze da ga zaposli. Poslovođa ima svojstvo zakonskog zastupnika. Ako su za obavljanje delatnosti preduzetnika propisani posebni uslovi u pogledu ličnih kvalifikacija preduzetnika, poslovođa mora da ispunjava te uslove.

Prijava prokure

Registraciona prijava prokure:

Prijava prestanka prokure

Registraciona prijava prestanka prokure:

Više o prokuri možete pročitati u odeljku Osnivanje.

Promena ličnih podataka o registrovanim licima

Registraciona prijava promene ličnih podataka o registrovanim licima:

Podaci koji se upisuju u Registar za domaće fizičko lice su lično ime i JMBG, a za stranca lično ime, broj pasoša i država izdavanja, odnosno ako je strancu izdata lična karta za stranca - onda lično ime i lični broj stranca. 

Za promenu prezimena fizičkog lica dostavlja se fotokopija lične karte ili pasoša ili druga dokumentacija u skladu sa zakonom.

Prebivalište fizičkog lica (preduzetnika, poslovođe, prokuriste) nije podatak koji se registruje, tako da predmet registracije nisu ni promene ovih podataka.

Prijava zabeležbe

Registraciona prijava zabeležbe:

Prijava zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi

Registraciona prijava zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi:

Napomena:

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (član 56. stav 3) propisano je da zdravstvena ustanova, kao i privatna praksa, o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena, obaveštava APR, radi upisa u nadležni registar. U skladu sa odredbom člana 40. stav 9. istog zakona, privatna praksa se upisuje u Registar privrednih subjekata, a podaci o privatnoj praksi se u skladu sa odredbom člana 46. stav 4. objedinjuju sa podacima zdravstvenih ustanova u Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu.

Prijava drugih podataka

Registraciona prijava drugih podataka:

U Registar se registruju i druge promene podataka iz člana 4. i 6. Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju. Uz registracionu prijavu promena podataka iz člana 4. i 6. Pravilnika prilaže se dokumentacija kojom su, u skladu sa zakonom, izvršene te promene.

 • registraciona prijava promene podataka iz člana 4. Pravilnika (navesti koja promena se traži, pri čemu se može koristiti najpogodniji dodatak ili se može dostaviti u formi podneska),
 • dokumentacija kojom je u skladu sa zakonom izvršena ta promena, 
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka o preduzetniku (visina naknade).

Promene koje nisu predmet registracije

 • proširenje delatnosti,
 • privremeni prestanak rada izdvojenog mesta,
 • promena statusa preduzetnika (da li se delatnost obavlja kao osnovna, dopunska ili je obavlja penzioner),
 • način obavljanja delatnosti preduzetnika (rad na terenu, od mesta do mesta, kroz šalter, preko pulta, itd),
 • podaci o obavljanju spoljnotrgovinskog prometa,
 • upis i promena registarske oznake vozila (u slučaju da je u Jedinstvenoj registarcionoj prijavi osnivanja prvanih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika upisan podatak o registarskoj oznaci vozila, taj podatak neće biti registrovan, a ranije registrovani podaci biće naknadno brisani).