Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru nalazi se u odeljku „Obrasci".

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS PRESTANKA ILI BRISANjE PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU

Registracionu prijavu za upis prestanka ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru mogu podneti:

  • poverilac,
  • dužnik i
  • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo ili prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Pored poverioca i dužnika, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se u Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje upiše prestanak ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili da se iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje brišu podaci o  registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje. Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz iz koga jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje čiji se upis prestanka, odnosno čije se brisanje podataka traži, registrovan u Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

  • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
  • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice -  prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (poverilac lično, punomoćnik/zastupnik poverioca, dužnik lično, punomoćnik/zastupnik dužnika, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime, svojstvo i matični broj u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra ugovora o  finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Pravni osnov registracije prestanka ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru iz Registra ugovora o  finansiranju poljoprivredne proizvodnje

Na strani 3 obavezno naznačiti polje ispred odgovarajućeg pravnog osnova registracije prestanka ugovora ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

Ukoliko je dužnik izmirio sve obaveze iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, potrebno je štiklirati polje ispred „Izmirenje obaveze".  

Ukoliko je ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje raskinut (na primer sporazumom o raskidu ugovora i sl.) potrebno je štiklirati polje ispred "Raskid ugovora".

Ukoliko se radi o pravnom osnovu prestanka ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru koji ne spada ni u jednu od napred navedenih kategorija, potrebno je štiklirati polje ispred „Drugo“.

U polju „Bliži opis" potrebno je dati preciznije podatke o osnovu prestanka  ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili brisanja podataka o registrovanom ugovoru.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka, koji je dostupan u odeljku „Propisi".

Za brisanje podataka o registrovanom ugovoru prilaže se pravnosnažna sudska odluka kojom je utvrđena ništavost ugovora, odnosno kojom je ugovor poništen.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija“ se zahteva ako zemlja koja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille“. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille“.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA UPIS PRESTANKA UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU ILI BRISANjE PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU

Visina naknade za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje iznosi 1.100,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom za upis prestanka ugovora, odnosno brisanje podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje iz Registra istovremeno traži i brisanje registrovanog založnog prava, kao sredstva obezbeđenja poveriočevog potraživanja iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, plaća se jedinstvena naknada u iznosu od 1.100,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje koja se plaća Agenciji za privredne registre:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANjE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

  • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
  • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
  • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko se podnosilac poziva na pravo prioriteta u novoj registracionoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.