(OBAVEZNO PROČITATI OPŠTA UPUTSTVA)

Ustanova kulture je dužna da Registru prijavi svaku promenu podataka koje se upisuju u Registar i to u roku od 15 dana od dana nastale promene podataka ili dokumenata koji su predmet registracije. Kod promena kod kojih rešenje registratora ima deklarativno dejstvo, odnosno kod promena koje nastaju danom donošenja odluke ustanove kulture, ako se propusti navedeni rok od 15 dana, podnosilac prijave je dužan da, pored naknade za registraciju određene promene, plati i dodatnu naknadu od 6.000 dinara. Kod registracije osnivanja, brisanja iz Registra, statusnih promena i promene pravne forme, rešenje registratora ima konstitutivno dejstvo, odnosno od dana registracije se smatra da je nastala promena, što znači da u ovim slučajevima nema neblagovremenosti odnosno nema naplate naknade od 6.000 dinara.

Postupak upisa promene podataka o ustanovi kulture pokreće se podnošenjem registracione prijave i propisane dokumentacije koja mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Registraciona prijava promene podataka, i dokumentacija koja se predaje za registraciju promena kod  ustanova kulture su propisane Pravilnikom o bližoj sadržini Registra ustanova kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, broj 09/2022), a visina naknade za registraciju promene podataka je propisana Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR („Sl. glasnik RS“, broj 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020 i 91/2020, 11/2021, 66/2021 i 129/2021).

Registracija obrazovanja/promene podataka/brisanja ogranka ustanove – čl. 7. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 09);
 • statut (saglasnost na statut ako se radi o ustanovi koja mora imati saglasnost osnivača na statut), odnosno odluka nadležnog organa o obrazovanju/promeni podatka/brisanju ogranka van sedišta ustanove (ako nije obrazovan statutom);
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Napomena:

Kod već registrovanog ogranka moguće je izvršiti promene sledećih podataka: naziva, vrste i delatnosti. Ako se vrši promena sedišta onda se već registrovani ogranak briše iz Registra i upisuje se kao novi ogranak.

Registracija promene osnivača – čl. 8. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 05);
 • ugovor o pristupanju ili istupanju ili akt koji predstavlјa osnov za upis, promenu ili brisanje osnivača;
 • akt o izmeni osnivačkog akta;
 • fotokopija lične karte, pasoša, lične karte za stranca ili izvoda iz nadležnog registra, kao dokument o identitetu osnivača u skladu sa Zakonom;
 • dokaz u uplati propisane naknade.

Ustanove kulture u javnoj svojini i ustanove kulture čiji se rad i programi većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta Republike Srbije/autonomne pokrajine/jedinice lokalne samouprave:

Osnivač ustanove kulture u javnoj svojini donosi akt o promeni osnivača kao i izmene osnivačkog akta. Kod ustanova kulture u javnoj svojini potpis ovlašćenog lica osnivača na izmenama osnivačkog akta se ne overava. Za osnivače ustanova u javnoj svojini (jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine i Republiku Srbiju), se ne dostavlјa dokaz o identitetu, već se podaci o osnivaču upisuju u registracionu prijavu. Registracionu prijavu podnosi direktor, odnosno upravnik ustanove kulture.

Ustanove kulture u privatnoj svojini:

Promena osnivača ustanove kulture u privatnoj svojini se vrši putem pisanog ugovora koji sačinjavaju postojeći osnivač/osnivači i novi osnivač/osnivači. Pored pisanog ugovora sačinjavaju se izmene osnivačkog akta koji donose i potpisuju osnivač/osnivači koji ostaju u ustanovi posle sprovedene promene osnivača. Kod ustanova kulture u privatnoj svojini, potpisi ovlašćenih lica /osnivača na pisanom ugovoru kao i na izmenama osnivačkog akta se overavaju. Takođe, za osnivače ustanova u privatnoj svojini se dostavlјa dokaz o identitetu novog osnivača. Registracionu prijavu promene podataka, u ovom slučaju, podnosi direktor odnosno upravnik ustanove kulture, ili drugo lice koje je registrovano za zastupanje.

Registracija promene direktora/upravnika odnosno lica ovlašćenog za zastupanje i članova upravnog odbora (osnosi se i na v.d. status ovih organa) – čl. 9. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 06 i/ili 08);
 • akt nadležnog organa o imenovanju, odnosno razrešenju direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje;
 • fotokopija lične karte, pasoša, lične karte za stranca, kao dokument o identitetu novoimenovanog direktora odnosno lica ovlašćenog za zastupanje u skladu sa Zakonom;
 • dokaz u uplati propisane naknade.

Ustanove kulture u javnoj svojini i ustanove kulture čiji se rad i programi većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta Republike Srbije/autonomne pokrajine/jedinice lokalne samouprave:

Direktora/upravnika/zastupnika, članove upravnog odbora i predsednika upravnog odbora ustanove kulture u javnoj svojini i ustanova koje se većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta, imenuje i razrešava osnivač /Republika Srbija/autonomna pokrajina/jedinica lokalne samouprave. Pored akta o razrešenju i imenovanju, dostavlјa se i dokaz o identitetu novog direktora/upravnika/zastupnika. Registracionu prijavu promene direktora podnosi novi direktor/upravnik/zastupnik jer u ovom slučaju rešenje registratora ima deklarativno dejstvo što znači da je promena direktora/upravnika/zastupnika nastupila danom donošenja odluke o imenovanju i razrešenju direktora.

Ustanove kulture u privatnoj svojini:

Direktora/upravnika/zastupnika članove i predsednika upravnog odbora ustanove u privatnoj svojini imenuje i razrešava osnivač. Pored odluke o razrešenju i imenovanju, dostavlјa se i dokaz o identitetu novog direktora. Registracionu prijavu promene direktora podnosi novi direktor, jer u ovom slučaju rešenje registratora ima deklarativno dejstvo što znači da je promena direktora nastupila danom donošenja odluke o imenovanju i razrešenju direktora.

Kako sve vrste ustanova kulture mogu imati i druga lica ovlašćena za zastupanje, njihovi međusobni odnosi i eventualna ograničenja zastupnika propisuju se statutom i ova ograničenja nisu propisana kao predmet registracije, ali se na zahtev ustanove kulture mogu registrovati u vidu zabeležbe podataka bitnih za pravni promet. Registracionu prijavu ove promene može podneti, pored direktora i novo lice ovlašćeno za zastupanje. U svakom slučaju, ako ustanova kulture ima više registrovanih lica ovlašćenih za zastupanje, svaki od njih je i ovlašćeni podnosilac registracione prijave.

Registracija promene ličnih podataka o registrovanim licima (osnivačima, direktorima/upravnicima, članovima UO i drugim licima ovlašćenim za zastupanje) – čl. 10. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 05 ili/i 06);
 • fotokopija lične karte, pasoša, lične karte za stranca, izvoda iz nadležnog registra ili drugi dokument koji predstavlјa pravni osnov za promenu ličnih podataka;
 • dokaz u uplati propisane naknade.

Registracija promene naziva/skraćenog naziva/naziva na jeziku i pismu nacionalne manjine/naziva u prevodu na strani jezik/naziva ogranka – čl. 11. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 01 i/ili 09);
 • akt o izmeni osnivačkog akta za promenu naziva, skraćenog naziva, naziva na jeziku i pismu nacionalne manjine ili naziva u prevodu na strani jezik ustanove kulture,
 • odluka nadležnog organa o promeni naziva ogranka, skraćenog naziva, naziva na jeziku i pismu nacionalne manjine ili naziva u prevodu na strani jezik ogranka,
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Ustanove kulture u javnoj svojini i ustanove kulture čiji se rad i programi većim delom ili u celini finansiraju iz budžeta Republike Srbije/autonomne pokrajine/jedinice lokalne samouprave:

Promena naziva ustanove kulture u javnoj svojini se vrši izmenom osnivačkog akta. Skraćeni naziv, naziv na jeziku nacionalne manjine ili u prevodu na strani jezik, ustanova u javnoj svojini prilikom osnivanja, određuje aktom o osnivanju, a promenu ovih podataka vrši izmenom osnivačkog akta. Potpisi osnivača se ne overavaju.

Ustanove kulture u privatnoj svojini:

Promena naziva ustanove kulture u privatnoj svojini se vrši izmenom osnivačkog akta. Skraćeni naziv, naziv na jeziku nacionalne manjine ili u prevodu na strani jezik, ustanova u privatnoj svojini prilikom osnivanja, određuje aktom o osnivanju, a promenu ovih podataka može vršiti izmenom osnivačkog akta. Potpisi na osnivačkom aktu i izmeni osnivačkog akta podležu notarskoj overi.

Registracija promene sedišta ustanove kulture/sedišta ogranka – čl. 12. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 02 i/ili 09);
 • akt o izmeni osnivačkog akta za promenu sedišta ustanove kulture ako se menja mesto sedišta i adresa sedišta, odnosno odluka nadležnog organa o promeni adrese sedišta ustanove kulture (ako se mesto sedišta ne menja),/odluka ndležnog organa o promeni sedišta ogranka ustanove;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Napomena:

U slučaju promene adrese sedišta već registrovanog ogranka u registru se briše postojeći ogranak i registruje se novi ogranak.

Registracija promene oblika kulturne delatnosti ustanove – čl. 13. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 04);
 • akt o izmeni osnivačkog akta;
 • akt nadležnog organa o usvajanju novog statuta ili izmena i dopuna statuta;
 • novi statut ili prečišćeni tekst statuta;
 • saglasnost nadležnog organa na novi statut ili izmene i dopune statuta ustanove u javnoj svojini;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Registracija promene vrste vlasništva ustanove – čl. 14. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 03);
 • akt o izmeni osnivačkog akta;
 • akt nadležnog organa o usvajanju novog statuta ili izmena i dopuna statuta;
 • novi statut ili prečišćeni tekst statuta;
 • saglasnost nadležnog organa na novi statut ili izmene i dopune statuta ustanove u javnoj svojini;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Napomena:

Promena vrste vlasništva ustanove se očekuje samo kada Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao osnivači, prenesu u celini ili delimično osnivačka prava na nacionalni savet nacionalnih manjina (član 24 st. 3 Zakona), u postupku privatizacije ustanove kulture u javnoj svojini ili u postupupku preuzimanja osnivačkih prava u ustanovi kulture u privatnom vlasništvu od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Registracija izmene osnivačkog akta – čl. 15. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 07);
 • akt o izmeni osnivačkog akta;
 • odluka osnivača o usvajanju izmena osnivačkog akta;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Ustanove kulture u privatnoj svojini, pored izmena osnivačkog akta, registru dostavlјaju i odluku osnivača o usvajanju izmena osnivačkog akta.

Registracija novog statuta i izmena i dopuna statuta – čl. 16. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 07);
 • odluka upravnog odbora o usvajanju novog statuta ili izmena i dopuna statuta;
 • novi statut ili prečišćeni tekst statuta;
 • saglasnost nadležnog organa na novi statut ili na izmene i dopune statuta ustanove kulture u javnoj svojini;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Ustanove kulture u privatnoj svojini pored novog statuta ili prečišćenog teksta statuta, registru dostavlјaju i odluku upravnog odbora o usvajnju novog statuta ili izmena i dopuna statuta.

Registracija promene kontakt podataka – čl. 17. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 10);

Napomena:

Za registraciju upisa, promene ili brisanja kontakt podataka ne plaća se naknada

Registracija statusne promene ustanova kulture u javnoj svojini – čl. 18. Pravilnika

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 11);
 • akt o izmeni osnivačkog akta;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Ako usled spajanja ili podele nastaje nova ustanova kulture ili prestaje da postoji ustanova kulture, uz napred navedena dokumenta dostavlјa se i dokumentacija propisana za upis osnivanja ustanove u Registar ili za brisanje ustanove iz Registra.

Registracija statusne promene ustanova kulture u privatnoj svojini – čl. 18. Pravilnika (prijavu za objavu nacrta ugovora i prijavu za registraciju statusne promene podnosi svaka  ustanova kulture, učesnica statusne promene, zasebno)

 1. Registracija statusne promene sprovodi se u dva koraka, pri čemu je prvi korak objava nacrta ugovora o statusnoj promeni odnosno nacrta plana podele. Nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele dostavlјa se Registru radi objave na internet stranici tog registra najkasnije 60 dana pre dana održavanja sednice osnivača odnosno nadležnog organa, na kojoj se donosi odluka o statusnoj promeni.

Za objavu nacrta ugovora:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 16);
 • nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele;
 • dokaz o uplati propisane naknade.
 1. Registracija statusne promene, odnosno drugi korak, vrši se nakon stupanja na snagu ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele (član 504. Zakona o privrednim društvima).

Iz toga sledi da po isteku roka od 60 dana od objave nacrta, na sednici osnivača, odnosno nadležnog organa učesnika statusne promene, odobrava se ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele i nakon njegovog zaklјučenja kada i stupa na snagu, ako nije predviđen neki drugi datum, može se odmah podneti prijava Registru radi sprovođenja statusne promene. Uz odluku o statusnoj promeni, osnivači odnosno nadležni organ, su dužni da istovremeno usvoje izmene i dopune osnivačkog akta, odnosno statuta  ako ustanova kulture  nastavlјa da postoji, odnosno da usvoje osnivački akt i statut  ustanove kulture koja se osniva odnosno nastaje statusnom promenom.  

Za registraciju statusne promene podnosi se:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 17);
 • odluke osnivača ustanova koje učestvuju u statusnoj promeni, kojima se odobrava statusna promena;
 • ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele ustanove kulture, overen od nadležnog organa overe;
 • izmene akta o osnivanju, odnosno statuta kao i prečišćeni tekst statuta, ako ustanova koja učestvuje u statusnoj promeni nastavlјa da postoji;
 • dokumentacija koja se dostavlјa za upis osnivanja, ako statusnom promenom nastaje nova ustanova kulture;
 • finansijski izveštaj ustanova, koje učestvuju u statusnoj promeni, sa mišlјenjem revizora, izveštaj revizora o izvršenoj statusnoj promeni, izjava zastupnika ustanove kulture da su osnivači saglasni da se finansijski izveštaji, izveštaj revizora, ne sačinjava;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Ako usled statusne promene ustanova kulture prestaje da postoji, istovremeno sa registracionom prijavom statusne promene koja se podnosi za ustanovu kulture sticaoca, podnosi se i registraciona prijava za brisanje pripojioca odnosno ustanove koja se briše iz Registra.

Postupak likvidacije

Upis pokretanja postupka likvidacije ustanove kultre u privatnoj svojini – čl. 20. Pravilnika

Likvidacija se sprovodi kada ustanova kulture ima dovolјno sredstava za namirenje svih svojih obaveza. Pokreće se odlukom osnivača. Likvidacija ustanove kulture počinje danom registracije odluke o likvidaciji, likvidacionog upravnika i objavlјivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Oglas se objavlјuje u trajanju od 90 dana na internet strani Registra ustanova kulture, a poverioci svoja potraživanja mogu prijaviti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka perioda trajanja oglasa, odakle proizilazi da se prijava za brisanje, nakon okončanja postupka likvidacije može podneti najranije po isteku 120 dana od dana objave oglasa (tj. dana donošenja rešenja Registatora o registraciji pokretanja postupka likvidacije), uz važnu napomenu da se prijava brisanja ne može podneti ako prethodno nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima. (v. registraciona prijava početnog likvidacionog izveštaja odnosno godišnjeg likvidacionog izveštaja).

Pored objave oglasa o pokretanju likvidacije koja ima za cilј da nepoznati poverioci budu obavešteni o ovom postupku, likvidacioni upravnik je dužan da poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije, najkasnije u roku od 15 dana od dana pokretanja likvidacije.

Likvidacioni upravnik se imenuje odlukom o pokretanju likvidacije i njegovim imenovanjem svim zastupnicima prestaje pravo da zastupaju društvo. Ako likvidacioni upravnik odlukom ne bude imenovan, svi zakonski zastupnici postaju likvidacioni upravnici i registruju se po službenoj dužnosti.

Za likvidacionog upravnika može biti imenovano bilo koje fizičko lice (uklјučujući tu i osnivače i/ili zastupnike).

Ako ustanova kulture, u toku trajanja oglasa o pokretanju postupka likvidacije i tokom roka za prijavu potraživanja, promeni adresu sedišta, rok od 90 dana ponovo počinje da teče od dana registracije te promene.

Za registraciju pokretanja postupka likvidacije podnosi se:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 12);
 • odluka osnivača o pokretanju postupka likvidacije;
 • odluka osnivača o imenovanju likvidacionog upravnika, ako to lice nije registrovani zastupnik ustanove kulture;
 • fotokopija lične karte, pasoša ili lične za stranca kao dokument o identitetu likvidacionog upravnika, u skladu sa Zakonom - ako to lice nije registrovani direktor ili lice ovlašćeno za zastupanje ustanove;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Upis i registracija početnog/godišnjeg likvidacionog izveštaja za ustanovu kulture u privatnoj svojini – čl. 21. Pravilnika

Likvidacioni upravnik ima obavezu da sastavi početni likvidacioni izveštaj (najranije 90, a najkasnije 150 dana od dana početka likvidacije), koji zatim podnosi osnivačima na usvajanje, koji su dužni da donesu odluku o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja najkasnije u roku od 30 dana od dana kad im je podnet na usvajanje.

Ako likvidacija traje duže od godinu dana, odnosno ako u toku postupka nastupi kraj poslovne godine, likvidacioni upravnik podnosi osnivačima na usvajanje godišnje likvidacione izveštaje, najkasnije u roku od šest meseci po isteku svake poslovne godine.

Usvojeni početni/godišnji likvidacioni izveštaj se registruje u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj obavezno sadrži:

 • listu prijavlјenih potraživanja,
 • listu priznatih potraživanja,
 • listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja,
 • podatak da li je imovina društva dovolјna za namirenje svih obaveza ustanove, uklјučujući i osporena potraživanja,
 • neophodne radnje za sprovođenje likvidacije,
 • vreme predviđeno za završetak likvidacije,
 • druge činjenice od značaja za sprovođenje likvidacije.

Likvidacioni upravnik ne može podneti prijavu za brisanje ustanove kulture ako prethodno nije protekao rok od 120 dana od dana objave oglasa i ako nije registrovan početni likvidacioni izveštaj iz člana 536. Zakona o privrednim društvima.

Za registraciju početnog/godišnjeg likvidacionog izveštaja podnosi se:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 18);
 • početni, odnosno godišnji likvidacioni izveštaj;
 • odluka nadležnog organa o usvajanju tih izveštaja;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Registracija obustave postupka likvidacije  ustanove u kulture privatnoj svojini – čl. 22. Pravilnika

Odlukom osnivača, može se obustaviti likvidacija i nastaviti sa poslovanjem. Odluka o obustavi likvidacije može se doneti samo u slučaju da je ustanova kulture namirila u potpunosti sve poverioce i da nije otkazala ugovor o radu bilo kom zaposlenom po osnovu likvidacije.

Sastavni deo odluke o obustavi likvidacije je imenovanje lica ovlašćenog za zastupanje i izjava likvidacionog upravnika da su namireni u potpunosti svi poverioci. Odluka o obustavi likvidacije se registruje.

Za registraciju obustave postupka likvidacije podnosi se:

 • registraciona prijava (obavezni podaci + dodatak 13);
 • odluka nadležnog organa o obustavi likvidacije;
 • odluka o imenovanju direktora ili lica ovlašćenog za zastupanje;
 • fotokopija lične karte, pasoša ili lične karte za stranca kao dokument o identitetu direktora ili lica ovlašćenog za zastupanje, u skladu sa Zakonom;
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Stečajni postupak

Registracija otvaranja stečaja nad ustanovom kulture u privatnoj svojini – čl. 24. Pravilnika

Stupanjem na snagu Izmena i dopuna Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS”, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018) stekli su se uslovi da se registracija podataka o ustanovama kulture u privatnoj svojini, nad kojima je pokrenut postupak stečaja vrši po službenoj dužnosti.

U skladu sa navedenim, registracija sledećih podataka:

 • pokretanja stečaja,
 • promena podataka u toku stečaja,
 • brisanja ustanove kulture usled zaklјučenja stečaja,

vrši se po službenoj dužnosti i to na osnovu rešenja koja Registru dostavlјa nadležni Privredni sud.

Ako stečajni uprvnik smatra da postoji interes da se otvaranje stečaja, promena podataka u toku stečaja, ili brisanje po okončanju stečaja registruje, a utvrdi da Privredni sud nije dostavio APR-u dokumentaciju za registraciju, može pokrenuti postupkak registracije podnošenjem:

 • registracione prijave promene/brisanja (obavezni podaci + dodatak 15);
 • rešenja nadležnog stečajnog suda (o otvaranju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika/promeni podataka u toku stečaja/ okončanju stečajnog posutpka);
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Na upis u Registar drugih podataka koji se odnose na stečaj ustanove kulture u privatnoj svojini shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje stečaj, i to odredbe o upisu u nadležni registar odluka iz stečajnog postupka.

Registracija obustave stečajnog postupka nad ustanovom kulture u privatnoj svojini – čl. 25. Pravilnika

Za registraciju obustave stečajnog postupka i imenovanja organa ustanove kulture u privatnoj svojini podnosi se:

 • registraciona prijava promene (obavezni podaci + dodatak 16);
 • rešenje nadležnog stečajnog suda o obustavlјanju stečajnog postupka;
 • odluka nadležnog organa o imenovanju direktora, odnosno lica ovlašćenog za zastupanje;
 • fotokopija lične karte, pasoša ili lične karte za stranca kao dokument o identitetu direktora odnosno lica ovlašćenog za zastupanje, u skladu sa Zakonom;
 • dokaz o uplati propisane naknade.