• Ko je ovlašćen da podnese registracionu prijavu APR?

Registracionu prijavu osnivanja podnosi osnivač, dok registracione prijave za promene ili brisanje, po pravilu, podnosi direktor tj. zakonski zastupnik privrednog društva. U svim slučajevima prijavu može da podnese i punomoćnik ovih lica.

Pored ovoga, postoje situacije u kojima prijavu može podneti i neko drugo lice, o čemu više možete pročitati ovde.

U svakom slučaju, podnosilac je lice koje se kao takvo navodi u samoj registracionoj prijavi i koje se na prijavi potpisuje, dok faktičku predaju tako potpisane prijave može izvršiti bilo koje lice.

  • Ako se u DOO menja vlasnik i direktor, ko je ovlašćen da potpiše registracionu prijavu?

U situaciji kada se istovremeno menja direktor i član DOO, prijavu potpisuje lice koje je imenovano za novog direktora.

  • Koji su podaci o osnivaču stranom pravnom licu predmet registracije?

Podaci o stranom pravnom licu koji se registruju su poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano, koji se dokazuju izvodom iz nadležnog registra sa prevodom na srpski jezik, ovlašćenog sudskog tumača.

  • Osnivač je strano pravno lice. Možemo li da dostavimo elektronski izvod kao dokaz o identitetu osnivača?

Elektronski izvodi za sada ne mogu da se koriste kao dokaz o identitetu u postupku registracije u APR.

Izvod mora biti „u papiru“, original ili overena kopija, i mora sadržati overu nadležnog organa ako je to neophodno u zavisnosti od zemlje porekla osnivača.

Više o tome možete da pročitate ovde.

  • Da li strano fizičko lice može da registruje više identifikacionih podataka (osim pasoša/lične karte za stranca)?

Podaci o strancu koji se registruju su lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca i zemlja izdavanja. Dakle, stranac može uz broj pasoša opciono da registruje i evidencijski broj (tj. lični broj za stranca) ili može uz broj strane lične karte (ako potiče iz zemlje članice EU) da registruje opciono i evidencijski broj (tj. lični broj za stranca).

Važno je imati u vidu da se elektronski sertifikat vezuje za jedan od ovih podataka i ukoliko se neki registrovani podatak promeni, postoji mogućnost da podnosilac neće biti u mogućnosti da elektronski potpiše određeni zahtev.

U čemu je razlika između sedišta i adrese za prijem pošte?

Sedište društva je mesto na teritoriji Republike Srbije iz koga se upravlja poslovanjem društva i koje je kao takvo određeno osnivačkim aktom, statutom ili odlukom skupštine.

Po samom zakonu se podrazumeva da se dostavljanje pismena vrši na adresu sedišta društva.

Međutim, društvo može da ima posebnu adresu za prijem poštanskih pošiljki na teritoriji Republike Srbije, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Ako društvo ima posebnu adresu za prijem poštanskih pošiljki, dostavljanje se vrši na tu adresu, umesto na adresu sedišta društva.

S obzirom na navedeno, adresa za prijem pošte se registruje samo ako postoji i različita je od adrese sedišta. U suprotnom se podrazumeva da se prijem pošte vrši u sedištu.

  • Šta podrazumeva ograničenje ovlašćenja supotpisom i kako se ono registruje?

Zakon propisuje da se ovlašćenje za zastupanje može ograničiti aktima nadležnog organa društva, pri čemu supotpis predstavlja jedan od dva vida ograničenja koje se registruje (dok se ostali vidovi ograničenja mogu predvideti interno, ali nisu predmet registracije u APR-u). Supotpis podrazumeva da je zastupnik koji ima ovaj vid ograničenja dužan da za one radnje za koje je to predviđeno obezbedi potpis još nekog lica ili organa društva, pri čemu se ograničenja supotpisom opisuju i uređuju odlukom nadležnog organa samog društva.

  • Da li je nakon promene nekog podatka o privrednom društvu koji je naveden u osnivačkom aktu obavezno izvršiti i izmenu osnivačkog akta?

Zakon ne propisuje takvu obavezu. Dakle, nije neophodno da se nakon svake promene statusnih podataka registruje i izmena osnivačkog akta, ali u praksi se pokazalo da je nakon nekih većih promena (kao što je npr. promena članova ili naziva) ili nakon što se promeni već broj podataka, korisno usvojiti izmene i dopune i sačiniti prečišećni tekst osnivačkog akta (ili doneti novi kojim se prethodni zamenjuje) i tada ga registrovati.

U svakom slučaju, važno je imati u vidu da se promene mogu konstatovati u osnivačkom aktu tek nakon što budu registrovane (npr. članovi ili kapital) zbog čega je bolje da se osnivački akt podnosi na registraciju kao zasebna prijava, tj. nakon što se donese rešenje o promeni statusnih podataka.

  • Hoćemo da proširimo delatnost. Šta je potrebno za registraciju?

Proširenje delatnosti nije predmet registracije još od 2005. godine. Ovo znači da privredna društva registruju samo jednu delatnost – onu pretežnu, a APR-u prijavljuju samo ako se ta delatnost menja. Ako se pored pretežne obavaljaju i druge delatnosti u manjem obimu od pretežne, to se ne registruje (iako može biti utvrđeno internim odlukama skupštine društva).

U praksi se pokazalo da u pojedinim slučajevima određeni inspekcijiski organi insistiraju da postoji „rešenje APR o registraciji delatnosti“ koja se obavlja u društvu i u takvim situacijama privredni subjekti se najčešće odlučuju da obrazuju ogranak privrednog društva sa traženom delatnošću koji može (ali ne mora) da bude na istoj adresi na kojoj je i sedište društva.

  • Podneli smo prijavu za promenu podataka, ali smo dobili odbačaj jer imamo poresku kontrolu/oduzet PIB. Kako da registrujemo promene?

Po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, APR ne može izvršiti brisanje pravnog lica iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja, u periodu od dobijanja obaveštenja Poreske uprave da će se kod pravnog lica vršiti poreska kontrola, do dobijanja obaveštenja da je poreska kontrola završena, kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je pravnom licu privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

Pri tome, kako upis tako i brisanje ovih mera iz Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica je u isključivoj nadležnosti Poreske uprave i APR nema mogućnost da uklanja mere Poreske uprave koje nije samostalno postavio.

Dakle, da bi se tražena promena koja je odbačena zbog postojanja poreske kontrole ili oduzetog PIB-a sprovela, potrebno je da sâma Poreska uprava ukloni izrečenu meru, a zatim se prijava može ponovo podneti.

Proveru da li kod društva postoji izrečena aktivna mera poreske kontrole ili je oduzet PIB možete proveriti ovde.

Naglašavamo da mere koje se odnose na zabranu raspolaganja novčanim sredstvima nisu smetnja za registraciju promena/brisanja.