Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

IZDAVANjE IZVODA, POTVRDA, PREPISA REŠENjA I KOPIJA DOKUMENATA

Izvod po Zl. Broju

Izvod iz Registra je javna isprava koja sadrži sve registrovane podatke o konkretnom založnom pravu prema stanju u trenutku izdavanja. Ovakav izvod ima snagu izvršne isprave.

Da bi pristupio sudskom ili vansudskom namirenju, poverilac je dužan da prethodno registruje zabeležbu da je započeo postupak namirenja potraživanja.

Na internet strani Registra, u odeljku „Obrasci" istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra založnog prava.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra iznosi 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Izvod se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah.

Navedeni zahtev se iz odeljka „Obrasci" preuzima besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzima uz naknadu od 120,00 dinara.

Potvrda 

Potvrda je javna isprava kojom se potvrđuje da je određena pokretna stvar registrovana kao predmet zaloge, odnosno da je određeno lice registrovano kao zalogodavac, uz navođenje osnovnih podataka o registrovanom založnom pravu ili kojom se potvrđuje da određena pokretna stvar nije registrovana kao predmet zaloge, odnosno da određeno lice nije registrovano kao zalogodavac.

Potvrdom se potvrđuje i da je podatak ili dokument bio registrovan, odnosno da Registar sadrži određen dokument.

Na internet strani Registra, u odeljku „Obrasci" istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra založnog prava.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje potvrda iz Registra iznosi:

  • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije u papirnoj formi 1.600,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.500,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
  • za izdavanje potvrde o tome da registar ne sadrži podatke o založnom pravu na određenoj stvari ili ugovoru o prodaji u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara,pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara,
  • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, u papirnoj formi 1.100,00 dinara, a u elektronskoj formi 1.000,00 dinara po upisu.

Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata ili pokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti ili pokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, odnosno 1.500,00 dinara za potvrdu u elektronskoj formi, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara za potvrdu u papirnoj formi, a u elektronskoj formi za 200,00 dinara.

Zahtev može podneti svako zainteresovano lice.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

 Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Potvrda se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva.

Navedeni zahtev se iz odeljka „Obrasci" preuzima besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzima uz naknadu od 120,00 dinara.

Prepis rešenja

Zahtev za izdavanje prepisa rešenja iz Registra založnog prava sačinjava se u slobodnoj formi i mogu ga podneti  ugovorne strane i druga lica koja imaju pravni interes.

Zahtev se može podneti neposredno u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, u nekoj od trinaest organizacionih jedinica, ili poslati poštom.

Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku „Kontakti".

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade.

Naknada za izdavanje prepisa rešenja iznosi 1.900,00 dinara u papirnoj formi, a u elektronskoj formi 1.700,00 dinara.

Prepis rešenja se izdaje u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, a ukoliko se podnosi lično u sedištu Agencije za privredne registre u Beogradu, preuzima se odmah. 

Izdavanje kopija dokumenata i uvid u arhivu

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija ili brisanje podataka iz Registra. Više informacija možete dobiti u odeljku „Arhiva“.