(OBAVEZNO PROČITATI OPŠTA UPUTSTVA)

Odredbom člana 31. Zakona o kulturi je porpisano da ustanove kulture stiču svojstvo pravnog lica upisom u Registar ustanova kulture koji vodi Agencija za privredne registre (u dalјem tekstu APR).

Postupak osnivanja ustanova kulture se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da pravna lica, koja se registruju u APR-u, uz rešenje o osnivanju, istovremeno dobiju:

 • registarski/matični broj koji dodelјuje Republički zavod za statistiku,
 • poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodelјuje Poreska uprava – Centrala,

Napomena:

Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlјa CROSO-u podatke potrebne za registraciju obveznika plaćanja doprinosa.

Postupak registracije osnivanja pokreće se podnošenjem:

 • jedinstvene registracione prijave (JRPPS) - Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika je propisana Pravilnikom o dodeli PIB-a pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR. Prijava mora biti uredno popunjena i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje ili drugog lica ovlašćenog u skladu sa zakonom.
 • propisane dokumentacije (član 6. Pravilnika o bližoj sadržini Registra ustanova kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju), koja mora biti u originalu ili overenoj fotokopiji:

1) akt o osnivanju;

2) statut i saglasnost nadležnog organa na statut za ustanove u javnoj svojini;

3) odluka o imenovanju zastupnika (direktor, v.d. direktor, drugo lice ovlašćeno za zastupanje), predsednika upravnog odbora i članova upravnog odbora;

4) fotokopija lične karte, pasoša, lične karte za stranca ili izvoda iz nadležnog registra kao dokument o identitetu osnivača, zastupnika i članova upravnog odbora u skladu sa Zakonom;

5) odluka o obrazovanju ogranka ako nije obrazovan statutom;

6) druge isprave utvrđene zakonom (akti nadležnog organa ako su uslov za registraciju osnivanja, npr. mišlјenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine kod osnivanja ustanove kulture po članu 24. Zakona o kulturi);

 • dokaza o uplati propisane naknade (visina naknade za registraciju osnivanja ustanove je propisana čl. 2. stav 1. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR. Načini plaćanja naknade propisani su članom 43. Odluka o naknadama za poslove registracije).

POPUNјAVANјE JEDINSTVENE REGISTRACIONE PRIJAVE OSNIVANјA

OSNIVANјE USTANOVE KULTURE U JAVNOJ SVOJINI

Osnivači ustanove kulture u javnoj svojini su Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave. Kada je osnivač Republika Srbija, osnivačka prava vrši Vlada.

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju osnivanja:

Akt o osnivanju – je opšti akt koji donose osnivači ustanove kulture: Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave.

Akt o osnivanju mora da sadrži:

 1. naziv osnivača;
 2. naziv i sedište ustanove kulture (ako se želi registrovati skraćeni naziv/naziv na jeziku i pismu nacionalnih manjina/naziv u prevodu na strani jezik, onda moraju biti sadržani u osnivačkom aktu);
 3. delatnost ustanove kulture;
 4. sredstava za osnivanje i početak rada ustanove kulture i način obezbeđivanja sredstava;
 5. prava i obaveze i odgovornosti osnivača u pogledu obavlјanja delatnosti ustanove;
 6. organe ustanove u osnivanju i njihova ovlašćenja;
 7. ime i prezime i matični broj lica koje će, do imenovanja direktora ustanove obavlјati njegove poslove i vršiti njegova ovlašćenja;
 8. način imenovanja direktora, odnosno upravnika i organa upravlјanja;
 9. rok za donošenje statuta.

Osnivački akt ustanove se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Statut – je osnovni opšti akt ustanove koji donosi upravni odbor. Na statut ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija saglasnost daje Ministarstvo, a na statut ustanove kulture, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina, saglasnost daje organ određen njenim propisima.

Statutom se uređuje:

 1. delatnost ustanove;
 2. unutrašnja organizacija ustanove;
 3. organi ustanove, njihov sastav, način imenovanja i razrešenja;
 4. uslovi za imenovanje i razrešenje direktora ustanove;
 5. odgovornost ustanove za obaveze u pravnom prometu;
 6. druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Statut ustanove ustanove kulture se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Saglasnost na statut – saglasnost na statut ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, daje Ministarstvo, a na statut ustanove čiji je osnivač autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave, saglasnost daje organ određen njenim propisima.

Mišlјenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine (član 24. Zakona) – Samo ako se radi o osnivanju ustanove kulture čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina.

Odluka o imenovanju zastupnika (direktora, v.d. direktora, upravnika, drugih lica ovlašćenih za zastupanje), predsednika i članova upravnog odbora – Direktora/v.d. direktora, predsednika upravnog odbora/v.d. predsednika upravnog odbora, člana upravnog odbora/v.d. člana upravnog odbora, imenuje i razrešava osnivač ustanove kulture, s tim što se predsednik upravnog odbora imenuje iz reda članova upravnog odbora. Ako je osnivač Republika Srbija, ove organe imenuje i razrešava Vlada.

Osnivačkim aktom se može utvrditi da ustanova, umesto direktora, ima upravnika. Statutom se može odrediti da ustanova može imati i druga lica ovlašćena za zastupanje.

Upravni odbor ustanove mora imati minimum 5 članova (predsednika upravnog odbora i četiri člana upravnog odbora). Izuzetak su ustanove kulture koje su osnovane radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina, odnosno za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je ustanova od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalnih manjina (član 24. st. 1 Zakona), kod kojih se broj članova upravnog odbora povećava za po jednog predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina za koje je ta ustanova od posebnog značaja.

Fotokopija identifikacionog dokumenta za osnivače, zastupnike i upravni odbor - (lična karta, pasoš, izvod iz registra ako pravno lice nije registrovano u APR-u, izvod iz stranog registra sa overenim prevodom sudskog tumača ako je u pitanju strano pravno lice, lična karta za stranca).

Odluka o obrazovanju ogranka (ako ogranak nije određen statutom) – Ogranak ustanove kulture je organizaciona celina koja nema svojstvo pravnog lica i koja posluje kao organizacioni deo ustanove i koja se nalazi na drugoj adresi ili obavlјa drugu vrstu delatnosti u odnosu na samu ustanovu.

Odluku o obrazovanju ogranka donosi osnivač. Posebna odluka se donosi samo ako ogranak nije određen statutom. Ova odluka (ili statut ako je ogranak određen statutom) treba da sadrži podatke o nazivu, adresi i vrsti ogranka.

Dokaz o uplati propisane naknade – naknada  za registraciju osnivanja ustanove kulture je određena Odlukom o o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre koja je objavlјena na internet strani Agencije i iznosi 6.500,00 dinara.

OSNIVANјE USTANOVE KULTURE U PRIVATNOJ SVOJINI

Osnivači ustanove kulture u privatnoj svojini su domaća ili strana pravna ili fizička lica.

Na statusne promene i prestanak postojanja ustanove kulture u privatnoj svojini, shodno se primenjuju propisi kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju osnivanja:

Akt o osnivanju – je opšti akt koji donosi osnivač/osnivači ustanove kulture. Potpisi osnivača na osnivačkom aktu ustanove kulture u privatnoj svojini se overavaju u skladu sa zakonom – kod notara, a ako nema notara kod nadležnog državnog organa.

Akt o osnivanju mora da sadrži:

 1. naziv osnivača;
 2. naziv i sedište ustanove kulture (ako se želi registrovati skraćeni naziv/naziv na jeziku i pismu nacionalnih manjina/naziv u prevodu na strani jezi, onda moraju biti sadržani u osnivačkom aktu);
 3. delatnost ustanove kulture;
 4. sredstva za osnivanje i početak rada ustanove kulture i način obezbeđivanja sredstava;
 5. prava i obaveze i odgovornosti osnivača u pogledu obavlјanja delatnosti ustanove;
 6. organe ustanove u osnivanju i njihova ovlašćenja;
 7. ime i prezime i matični broj lica koje će, do imenovanja direktora ustanove obavlјati njegove poslove i vršiti njegova ovlašćenja;
 8. način imenovanja direktora, odnosno upravnika i organa upravlјanja;
 9. rok za donošenje statuta.

Osnivački akt ustanove se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Statut – je osnovni opšti akt ustanove koji donosi upravni odbor.

Statutom se uređuje:

 1. delatnost ustanove;
 2. unutrašnja organizacija ustanove;
 3. organi ustanove, njihov sastav, način imenovanja i razrešenja;
 4. uslovi za imenovanje i razrešenje direktora ustanove;
 5. odgovornost ustanove za obaveze u pravnom prometu;
 6. druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Statut ustanove ustanove kulture se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Odluka o imenovanju zastupnika (direktora, v.d. direktora, upravnika, drugih lica ovlašćenih za zastupanje), predsednika i članova upravnog odbora – Direktora/v.d. direktora, predsednika upravnog odbora/v.d. predsednika upravnog odbora, članove upravnog odbora/v.d. člana upravnog odbora, imenuje i razrešava osnivač ustanove kulture, s tim što se predsednik upravnog odbora imenuje iz reda članova upravnog odbora.

Osnivačkim aktom se može utvrditi da ustanova, umesto direktora, ima upravnika. Statutom se može odrediti da ustanova može imati i druga lica ovlašćena za zastupanje.

Upravni odbor ustanove mora imati minimum 5 članova (predsednika upravnog odbora i četiri člana upravnog odbora).

Fotokopija identifikacionog dokumenta za osnivače, zastupnike i upravni odbor - (lična karta, pasoš, izvod iz registra ako pravno lice koje nije registrovano u APR-u, izvod iz stranog registra sa overenim prevodom sudskog tumača ako je u pitanju strano pravno lice, lična karta za stranca).

Odluka o obrazovanju ogranka (ako ogranak nije određen statutom) – Ogranak ustanove kulture je organizaciona celina koja nema svojstvo pravnog lica i koja posluje kao organizacioni deo ustanove i koja se nalazi na drugoj adresi ili obavlјa drugu vrstu delatnosti u odnosu na samu ustanovu.

Odluku o obrazovanju ogranka donosi osnivač. Posebna odluka se donosi samo ako ogranak nije određen statutom. Ova odluka (ili statut ako je ogranak određen statutom) treba da sadrži podatke o nazivu, adresi i vrsti ogranka.

Dokaz o uplati propisane naknade – naknada  za registraciju osnivanja ustanove kulture je određena Odlukom o o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre koja je objavlјena na internet strani Agencije i iznosi 6.500,00 dinara.

OSNIVANјE USTANOVE KULTURE KOJA SE U CELINI ILI VEĆIM DELOM FINANSIRA IZ BUDžETA

Osnovna karakteristika ovih ustanova je da su, pored Republike Srbije/autonomne pokrajine/jedinice lokalne samouprave, osnivači i druga privatno pravna lica i da se rad i programi u celini ili većim delom finansiraju iz budžeta. Druga karakteristika u ovim ustanovama je, a s obzirom na način finansiranja, da Republika Srbija/autonomna pokrajina/jedinica lokalne samouprave, kao osnivač vrši osnivačka prava u pogledu imenovanja direktora, članova upravnog odobora i članova nadzornog odbora ustanove.

Dokumentacija koja se podnosi za registraciju osnivanja:

Akt o osnivanju – je opšti akt koji donose osnivači ustanove kulture: Republika Srbija, autonomna pokrajina jedinice lokalne samouprave i privatno pravna lica.

Akt o osnivanju mora da sadrži:

 1. naziv osnivača;
 2. naziv i sedište ustanove kulture (ako se želi registrovati skraćeni naziv/naziv na jeziku i pismu nacionalnih manjina/naziv u prevodu na strani jezi, onda moraju biti sadržani u osnivačkom aktu);
 3. delatnost ustanove kulture;
 4. sredstava za osnivanje i početak rada ustanove kulture i način obezbeđivanja sredstava;
 5. prava i obaveze i odgovornosti osnivača u pogledu obavlјanja delatnosti ustanove;
 6. organe ustanove u osnivanju i njihova ovlašćenja;
 7. ime i prezime i matični broj lica koje će, do imenovanja direktora ustanove obavlјati njegove poslove i vršiti njegova ovlašćenja;
 8. način imenovanja direktora, odnosno upravnika i organa upravlјanja;
 9. rok za donošenje statuta.

Osnivački akt ustanove se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Statut – je osnovni opšti akt ustanove koji donosi upravni odbor. Na statut ustanove kulture koja se većim delom ili u celini finansira iz budžeta, a čiji je osnivač Republika Srbija saglasnost daje Ministarstvo, a na statut ustanove kulture čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili autonomna pokrajina, saglasnost daje organ određen njenim propisima.

Statutom se uređuje:

 1. delatnost ustanove;
 2. unutrašnja organizacija ustanove;
 3. organi ustanove, njihov sastav, način imenovanja i razrešenja;
 4. uslovi za imenovanje i razrešenje direktora ustanove;
 5. odgovornost ustanove za obaveze u pravnom prometu;
 6. druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Statut ustanove ustanove kulture se registruje i objavlјuje na internet strani APR-a.

Saglasnost na statut – saglasnost na statut ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, daje Ministarstvo, a saglasnost na statut ustanove čiji je osnivač autonomna pokrajina odnosno jedinica lokalne samouprave, saglasnost daje organ određen njenim propisima.

Mišlјenje odgovarajućeg nacionalnog saveta nacionalne manjine (član 24. Zakona) – Ako se radi o osnivanju ustanove kulture čiji su osnivači Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a radi očuvanja ili unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina.

Odluka o imenovanju zastupnika (direktora, v.d. direktora, upravnika, drugih lica ovlašćenih za zastupanje), predsednika i članova upravnog odbora (član 27. Zakona) – Direktora/v.d. direktora, predsednika upravnog odbora/v.d. predsednika upravnog odbora, članove upravnog odbora/v.d. člana upravnog odbora, imenuje i razrešava Republika Srbija/autonomna pokrajina/jedinica lokalne samouprave. Zakonom je propisano da u ustanovama kulture čiji se rad i programi u celini ili većim delom finansiraju iz budžeta, osnivačka prava u pogledu imenovanja direkotra, članova upravnog i nadzornog odbora vrši Republika Srbija/autonomna pokrajina/jedinica lokalne samouprave.

Osnivačkim aktom se može utvrditi da ustanova, umesto direktora, ima upravnika. Statutom se može odrediti da ustanova može imati i druga lica ovlašćena za zastupanje.

Upravni odbor ustanove mora imati minimum 5 članova (predsednika upravnog odbora i četiri člana upravnog odbora). Izuzetak su ustanove kulture koje su osnovane radi očuvanja, unapređenja i razvoja kulturne posebnosti i očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina odnosno za koju se izmenom osnivačkog akta utvrdi da je ustanova od posebnog značaja za očuvanje, unapređenje i razvoj kulturne posebnosti i očuvanje nacionalnog identiteta nacionalnih manjina (član 24. st.1 Zakona), kod kojih se broj članova upravnog odbora povećava za po jednog predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina za koje je ta ustanova od posebnog značaja.

Fotokopija identifikacionog dokumenta za osnivače, zastupnike i upravni odbor -  (lična karta, pasoš, izvod iz registra ako pravno lice nije registrovano u APR-u, izvod iz stranog registra sa overenim prevodom sudskog tumača ako je u pitanju strano pravno lice, lična karta za stranca).

Odluka o obrazovanju ogranka (ako ogranak nije određen statutom) – Ogranak ustanove kulture je organizaciona celina koja nema svojstvo pravnog lica i koja posluje kao organizacioni deo ustanove i koja se nalazi na drugoj adresi ili obavlјa drugu vrstu delatnosti u odnosu na samu ustanovu.

Odluku o obrazovanju ogranka donosi osnivač. Posebna odluka se donosi samo ako ogranak nije određen statutom. Ova odluka (ili statut ako je ogranak određene statutom) treba da sadrži podatke o nazivu, adresi i vrsti ogranka.

Dokaz o uplati propisane naknade – naknada  za registraciju osnivanja ustanove kulture je određena Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre koja je objavlјena na internet strani Agencije i iznosi 6.500,00 dinara.

Rezervacija naziva

Odredbom člana 14. tačka 8) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da registrator, u momentu registracije, proverava i da li je u Registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom. Ako utvrdi da postoji u Registru drugo pravno lice sa istim imenom odnosno da postoji registraciona prijava ili rezervacija naziva za isto ime, odbaciće registracionu prijavu osnivanja.

Zato, ako želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan, možete se koristiti pravom rezervacije naziva, koja je propisana članom 39. i 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kojima je propisano da se rezervacija naziva pokreće podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva (visine naknada).

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Potvrda sadrži oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijave, naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i podatke o visini naknade. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave, koji se uz ponovnu uplatu naknade, pre isteka roka na koji je rezervisan, može obnoviti na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva se do isteka roka na koji je naziv rezervisan, može preneti na drugo pravno ili fizičko lice u kom slučaju registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlјa licu u čiju je korist naziv rezervisan.