Centralna evidencija objedinjenih procedura

Od 1. januara 2016. godine u okviru Agencije za privredne registre počela je sa radom Centralna evidencija objedinjenih procedura.

Osnivanjem Centralne evidencije objedinjenih procedura po prvi put je uspostavljena jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka u kojoj su objedinjeni podaci o toku svakog pojedinačnog predmeta, dokumentacija koja je priložena i pribavljena u postupcima koje sprovode nadležni organi po zahtevima u vezi sa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata, uključujući odluke i druga akta nadležnih organa koja nastaju u tom postupku. 

Softver neophodan za rad Centralne evidencije objedinjenih procedura razvijen je u okviru projekta „Razvoj sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola u regionu jugoistočne Evrope“, a sprovodi se u okviru GIZ Otvorenog regionalnog fonda za modernizaciju opštinskih usluga koji finansiraju vlade Nemačke i Švajcarske. Implementacioni partner je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), a partneri su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Asocijacija jedinica lokalne samouprave Republike Makedonije (ZELS) i dr.

Objedinjena procedura predstavlja skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova i obuhvata: izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, izmenu akata koja se pribavljaju u ovoj proceduri, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, kao i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

Objedinjena procedura, kao nov postupak koji omogućava efikasnije izdavanje dozvola i pribavljanje saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 132/2014), a počela je da se primenjuje od 1. marta 2015. godine.

Od 1. januara 2016. godine svi zahtevi u postupku objedinjene procedure podnose se isključivo elektronskim putem, preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre. Za tehničku i operativnu podršku korisničkog sistema možete se obratiti na adresu elektronske pošte: CEOP-APR@apr.gov.rs, kao i na brojeve telefona: 011 635 97 99, 011 635 97 89.

Rečnik pojmova

CENTRALNA EVIDENCIJA OBJEDINjENIH PROCEDURA (CEOP) - jedinstvena, centralna, javna, elektronska baza podataka koja se vodi u okviru Agencije za privredne registre i u kojoj su objedinjeni podaci o toku svakog pojedinačnog predmeta, dokumentacija koja je priložena i pribavljena u postupcima koje sprovode nadležni organi po zahtevima u vezi sa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata, uključujući odluke i druga akta nadležnih organa koji nastaju u tom postupku. 

CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM (CIS) - informacioni sistem kroz koji se sprovodi objedinjena procedura, kome se, radi podnošenja zahteva, preuzimanja akata nadležnih organa i pretraživanja, pristupa preko internet strane Agencije za privredne registre.

REGISTAR OBJEDINjENIH PROCEDURA - elektronska baza podataka koju vodi nadležni organ kroz Centralni informacioni sistem, u kojoj su sadržani podaci o toku svakog pojedinačnog predmeta, akta koja je nadležni organ izdao u objedinjenoj proceduri, kao i dokumentacija priložena i pribavljena u postupku objedinjene procedure.

NADLEŽNI ORGAN - Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, organ autonomne pokrajine nadležan za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, u okviru utvrđenih nadležnosti za izdavanje lokacijskih uslova, odnosno građevinske i upotrebne dozvole.

NADLEŽNA SLUŽBA - posebna organizaciona celina, u sastavu nadležnog organa (odsek, služba, odeljenje, uprava i sl.), preko koje nadležni organ sprovodi objedinjenu proceduru.

REGISTRATOR CENTRALNE EVIDENCIJE OBJEDINjENIH PROCEDURA - lice koje vodi Centralnu evidenciju objedinjenih procedura.

REGISTRATOR REGISTRA OBJEDINjENIH PROCEDURA - lice koje je određeno da vodi registar objedinjenih procedura, odnosno rukovodilac nadležne službe ako u nadležnom organu nije određen Registrator.

RUKOVODILAC NADLEŽNE SLUŽBE - lice koje nadležni organ imenuje, odnosno rasporedi na radno mesto rukovodioca nadležne službe i koje je odgovorno za efikasno sprovođenje objedinjene procedure.

OBJEDINjENA PROCEDURA - skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, izdavanje rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja, prijavu završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, izmenu svih navedenih akata, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole.

ZAHTEV - akt kojim se pokreće objedinjena procedura, odnosno pojedine faze te procedure.

PODNOSILAC ZAHTEVA - lice po čijem se zahtevu pokreće postupak objedinjene procedure, odnosno pojedine faze te procedure.