Napomena

Usluga dostavljanja podataka uz naknadu koja je u ponudi na ovoj stranici ne odnosi se na:

Agencija za privredne registre (APR) dostavlja korisnicima uz naknadu setove podataka i zbirne (statističke) podatke definisane u Metodologiji za davanje podataka u elektronskoj formi (objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije, br. 68/2012 od 18.07.2012. godine).

Korisnici mogu dobiti podatke iz registara obuhvaćenih  članom 1. Metodologije na osnovu podnetog zahteva za davanje podataka u elektronskoj formi. U zavisnosti od vrste podataka koji se traže, zahtev se podnosi na nekom od obrazaca koji su raspoloživi ovde.

U obrascima za Registar privrednih subjekata - privredna društva i preduzetnici, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, kao i Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, potrebno je kako predmet zahteva izabrati i odgovarajući set podataka.

Koje grupe podataka obuhvataju osnovni set podataka, prošireni osnovni set podataka i dodatni setovi podataka možete pogledati ovde.

Korisnici, između ostalog, obavezno popunjavaju i odeljak koji se odnosi na kriterijume pretrage podataka. Kriterijumi mogu biti:

 • obavezni kriterijumi pretrage podataka,
 • dodatni kriterijumi pretrage podataka,
 • ostali kriterijumi pretrage podataka.

Obavezni i dodatni kriterijumi pretrage podataka unapred su definisani u odgovarajućem zahtevu, a ostali kriterijumi predstavljaju bilo koji elementarni podatak, iz jednog ili više registara, na osnovu kog se može definisati precizan i ostvariv zahtev korisnika za pretragu podataka.

U okviru svakog kriterijuma pretrage može se definisati jedna vrednost ili, ako je moguće, precizna lista više vrednosti odabranog elementarnog podatka, po kome će se pretraga vršiti.

Pretraga podataka po kriterijumima navedenim u zahtevu, kalkulacija cene i izdavanje odgovarajućeg predračuna posebno se ne naplaćuje, osim u slučajevima višestrukih pretraga, kada će se zahtev korisnika smatrati kao zahtev za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka.

Korisnik može podneti zahtev u kome je definisano više kriterijuma pretrage podataka iz različitih registara koristeći polje „Ostali kriterijumi pretrage” u zahtevu.

Pod višestrukim pretragama smatraju se pretrage na osnovu više od tri obrađena zahteva za davanje podataka od strane određenog korisnika u tekućoj godini, a koji nisu rezultovali plaćanjem predračuna i isporukom odgovarajućih podataka. 

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi Agenciji u papirnoj ili elektronskoj formi, na jedan od sledećih načina:

 • putem elektronske pošte, na adresu apr-podaci@apr.gov.rs
 • putem drugih elektronskih servisa koje obezbeđuje Agencija.

Preuzimanje podataka

Na osnovu zahteva korisnika, Agencija formira izabrane setove izvornih podataka u elektronskoj formi, u jednom od sledećih formata:

 • XLS/XSLX format (MS Excel fajl) – osnovni format,
 • MDB format (MS Access fajl) – po posebnom zahtevu.

Na osnovu zahteva korisnika, Agencija formira izveštaje o zbirnim podacima u elektronskoj formi, u jednom od sledećih formata:

 • DOC/DOCX format (MS Word fajl),
 • PDF format,
 • XLS/XSLX format (MS Excel fajl).

Korisnici će izabrane podatke i izveštaje o izvornim i/ili zbirnim podacima u elektronskoj formi preuzimati na jedan od sledećih načina:

 • putem elektronskog nosača - medija (DVD/CD),
 • putem elektronske pošte,
 • putem drugih elektronskih servisa koje obezbeđuje Agencija.

Naknade

Naknade za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika iznose:

 • za podatke iz Registra privrednih subjekata do 35,00 dinara po registrovanom subjektu, u zavisnosti od grupe podataka,
 • za podatke iz Registra medija, Registra stečajnih masa, Registra udruženja, Registra stranih udruženja, Registra turizma, Registra zadužbina i fondacija, Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija i Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta 35,00 dinara po registrovanom subjektu,
 • za podatke iz Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga i Registra sudskih zabrana 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, iznosi 10,00 dinara po upisu
 • za podatke iz Registra Založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga i Registra sudskih zabrana za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu.

Za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u registrima iz stava 1. ovog člana i Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:

 1. od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara;
 2. od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;
 3. od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;
 4. od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;
 5. preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada iz stava 2. ovog člana uvećava se prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.