Agencija za privredne registre, u skladu sa propisima koji uređuju nadležnost i poslove Agencije, pruža usluge obrade i izdavanja registrovanih i evidentiranih podataka iz registara i evidencija koje vodi po zahtevu korisnika i uz plaćanje propisane naknade.

Zainteresovanim korisnicima – pravnim i fizičkim licima daju se pojedinačni i zbirni (statistički) podaci iz registara Agencije saglasno Metodologiji za davanje podataka u elektronskoj formi koja bliže definiše vrstu, obim i način isporuke podataka.

Naknade za davanje registrovanih podataka, izveštaja i pružanje drugih usluga po posebnom zahtevu korisnika propisane su članom 23. Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Unapred definisani setovi pojedinačnih podataka - osnovni, prošireni osnovni i dodatni setovi podataka (koje korisnici biraju prilikom podnošenja zahteva, u odgovarajućem, propisanom obrascu) daju se iz:

 • Registra privrednih subjekata,
 • Registra udruženja i Registra stranih udruženja, i
 • Registra zadužbina i fondacija i Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija.

Najširi aktuelni set pojedinačnih podataka, koji obuhvata sve raspoložive podatke registra daje se iz:

 • Registra medija,
 • Registra stečajnih masa,
 • Registra turizma,
 • Registra ponuđača,
 • Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta,
 • Registra privrednih komora i predstavništava stranih privrednih komora, i
 • Registra zdravstvenih ustanova
 • Registra ustanova kulture
 • Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Iz Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registra finansijskog lizinga, Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, Registra sudskih zabrana i Registra faktoringa Agencija daje individualne podatke po upisu, kao i standardizovane izveštaje sa unapred definisanom strukturom podataka.

Iz Centralne evidencije objedinjenih procedura (elektronsko izdavanje građevinskih dozvola) Agencija daje samo zbirne (statističke) podatake.

Zahtev za davanjem podataka se podnosi na propisanom obrascu u koji se unose identifikacioni podaci korisnika, detalji u vezi sa željenim formatom podataka, načinom isporuke, kao i kriterijumi za odabir i obradu podataka.

Kriterijumi za odabir i obradu podataka grupisani su na obavezne, dodatne i ostale kriterijume. Obavezni i dodatni kriterijumi unapred su definisani prema vrsti registra, dok se ostali kriterijumi opisno navode u obrascu zahteva koji korisnik podnosi Agenciji.

Ostali kriterijumi za obradu podataka (može ih biti najviše dva) navode se opisno i mogu se odnositi na bilo koji podatak, iz jednog ili dva registra, na osnovu kojih je moguće izvršiti obradu podataka.

Obrasci zahteva koji se podnose radi dobijanja pojedinačnih i/ili zbirnih (statističkih) podataka dati su u nastavku:

Zahtevi koji se podnose radi dobijanja podataka iz registara i evidencija za koje ne postoje posebni obrasci zahteva dostavljaju se u slobodnoj formi.

Podnošenje zahteva

Zahtev se podnosi Agenciji u papirnoj ili elektronskoj formi, na jedan od sledećih načina:

Način preuzimanja i format podataka

Zahtevani setovi pojedinačnih podataka u elektronskoj formi, dostavljaju se u jednom od sledećih formata:

 • XLS/XSLX format (MS Excel fajl) - osnovni format,
 • MDB format (MS Access fajl) - po posebnom zahtevu.

Zahtevani zbirni (statistički) podaci u elektronskoj formi, dostavljaju se u jednom od sledećih formata:

 • DOC/DOCX format (MS Word fajl),
 • PDF format,
 • XLS/XSLX format (MS Excel fajl).

Korisnicima se setovi pojedinačnih podataka i/ili zbirni podaci u elektronskoj formi dostavljaju na jedan od sledećih načina:

 • putem elektronskog nosača - medija (DVD/CD),
 • putem elektronske pošte,
 • putem drugih elektronskih servisa koje obezbeđuje Agencija.

Naknade

Naknade za davanje registrovanih pojedinačnih podataka u elektronskoj formi, na zahtev korisnika iznose:

Pojedinačni podaci - po registrima

Visina naknade

Registar privrednih subjekata
Registar udruženja i Registar stranih udruženja
Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija

do 35,00 dinara po registrovanom subjektu, u zavisnosti od grupe odabranih setova podataka

Registar medija
Registar stečajnih masa
Registar turizma
Registar ponuđača
Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta
Registar privrednih komora predstavništava stranih privrednih komora
Registar zdravstvenih ustanova

Registar ustanova kulture
Centralna evidencija stvarnih vlasnika

35,00 dinara po registrovanom subjektu

Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima

Registar finansijskog lizinga

Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje

Registar sudskih zabrana

Registar faktoringa

35,00 dinara po upisu za izveštaj koji sadrži do 50 upisa
za svaki naredni upis iznad 50 upisa, naknada iznosi 10,00 dinara po upisu

za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka naknada iznosi 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu

Naknade za davanje zbirnih (statističkih) podataka iz gore navedenih registara i Centralne evidencije objedinjenih procedura obračunavaju se prema broju podataka i iznose:

Zbirni (statistički) podaci

Visina naknade

od 1 do 10 podataka

500,00 dinara

od 11 do 100 podataka

50,00 dinara po podatku

od 101 do 200 podataka

40,00 dinara po podatku

od 201 do 300 podataka

30,00 dinara po podatku

preko 300 podataka

20,00 dinara po podatku

Naknada za davanje zbirnih (statističkih) podataka uvećava se prema nivou obrade podataka prema kriterijumima iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.