• Preduzetnik u oblasti sporta, u skladu sa odredbom člana 93. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 10/2016) mora imati odgovarajuće sportsko zvanje u skladu sa ovim zakonom. 
  • Preduzetnik može obavljati sportsku delatnost ako ima obezbeđen odgovarajući objekat, odgovarajuću opremu, angažovane odgovarajuće sportske stručnjake i ako ispunjava uslove u pogledu bezbednosti u obavljanju delatnosti, uključujući i potrebne akte (pravila o redu i sl.), ako ovim zakonom nije drukčije utvrđeno. Na samostalno obavljanje sportske delatnosti primenjuju se propisi kojima se uređuje preduzetništvo, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 
  • Registrator prilikom registracije preduzetnika ne proverava i ne traži dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje sportskih delatnosti predviđenih zakonom i bliže propisanih od strane nadležnog ministra jer proveru vrši sportski inspektor u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.
  • Preduzetnik u oblasti sporta ne može koristiti reč „klub“ u svom poslovnom imenu.
  • Preduzetnik koji želi da obavlja neku od sportskih delatnosti može registrovati neku od sledećih delatnosti predviđenih Klasifikacijom: 85.51 - Sportsko i rekreativno obrazovanje, 93.11 - Delatnost sportskih objekata, 93.13 - Delatnost fitnes klubova ili 93.19 - Ostale sportske delatnosti i dr. u skladu sa zakonom.