Registar finansijskog lizinga je počeo sa radom u okviru Agencije za privredne registre 1. januara 2005. godine i predstavlja jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o ugovorima o finansijskom lizingu.

U Registar se upisuju i sve promene podataka o registrovanom ugovoru, zabeležbe spora i drugih podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a koje su u vezi sa registrovanim ugovorom.

Ako je ugovor registrovan, niko se ne može pozivati na okolnost da mu podaci sadržani u bazi podataka Registra nisu bili poznati.

Od 17. maja 2011. godine u Registar finansijskog lizinga upisuju se i ugovori o finansijskom lizingu nepokretnosti.

Od 01.01.2021. godine, omogućeno je elektronsko podnošenje svih vrsta registracionih prijava u Registru finansijskog lizinga.

Propisi dostupni na sajtu:

 • Zakon o finansijskom lizingu („Sl. glasnik RS“, br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011– dr. zakoni);
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021);
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje i 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje);
 • Pravilnik o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS“, br. 31/2013 i 86/2019);
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS", br. 131/2022).

Predmet registracije su ugovori o finansijskom lizingu pokretnih stvari i nepokretnosti.

Obavezni podaci:

1. tačno vreme prijema prijave za registraciju (dan, čas i minut);
2. podaci o ugovoru (datum zaključenja, rok na koji je ugovor zaključen, broj pod kojim je zaveden kod davaoca lizinga);
3. podaci o ugovornim stranama (davaocu i primaocu lizinga), i to:

a) za fizičko lice:

 • ime i prezime;
 • JMBG (broj pasoša i zemlja izdavanja, ukoliko je u pitanju stranac);
 • adresa prebivališta;

b) za pravno lice:

 • poslovno ime;
 • matični broj (oznaka pod kojom se vodi u stranom registru i naziv registra, ukoliko je u pitanju strano pravno lice);
 • adresa sedišta;

4. podaci kojima se bliže određuje pokretna ili nepokretna stvar koja je predmet lizinga;
5. dan isporuke predmeta lizinga.

Fakultativni podaci:
Registar može sadržati i druge podatke od značaja za ugovorni odnos, kao što su  podaci o ugovoru o isporuci, isporučiocu predmeta lizinga, ostali podaci koji po zakonu predstavljaju obaveznu sadržinu ugovora, kao i drugi podaci od značaja za ugovorni odnos.

Rečnik pojmova

REGISTAR FINANSIJSKOG LIZINGA - javni registar u koji se, u skladu sa ovim zakonom, upisuju podaci o ugovorima o finansijskom lizingu zaključenim između fizičkih i pravnih lica. On je jedinstvena elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju svi podaci uneti u Registar u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom lizingu.

REGISTRACIONA PRIJAVA - obrazac koji sadrži podatke koji se upisuju u bazu podataka Registra finansijskog lizinga. Obrasci su istaknuti na internet strani Agencije za privredne registre. Da bi se izvršio upis ugovora o finansijskom lizingu, obavezno se podnosi uredno ispunjen obrazac, u skladu sa uputstvom koje se na njega odnosi. U zavisnosti od toga da li se traži upis, brisanje podataka ili izvod o podacima sadržanim u Registru, propisane su sledeće vrste obrazaca:

 • Registraciona prijava za upis ugovora o finansijskom lizingu,
 • Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu,
 • Registraciona prijava  za upis zabeležbe,
 • Registraciona prijava za brisanje zabeležbe,
 • Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru,
 • Registraciona prijava za upis podataka o posebnom ovlašćenju u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga,
 • Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra finansijskog lizinga.

PRAVNI OSNOV ZA UPIS ILI BRISANjE PODATAKA IZ REGISTRA - dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu i na osnovu koje se vrši upis ili brisanje podataka iz Registra (ugovor, aneks ugovora, sudska odluka i sl.).

FL.br. - predstavlja broj pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu zaveden u Registru finansijskog lizinga (dodeljuje ga Agencija za privredne registre).

IZVOD IZ REGISTRA - zvaničan dokument Registra finansijskog lizinga koji sadrži podatke o konkretnom ugovoru o finansijskom lizingu koji je upisan u Registar ili kojim se potvrđuje da Registar ne sadrži podatke da je određena pokretna stvar ili nepokretna stvar predmet ugovora o finansijskom lizingu ili da je određeno fizičko ili pravno lice upisano u bazu podataka kao primalac lizinga.

DAVALAC LIZINGA - privredno društvo koje, uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga, prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja na predmetu lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

PRIMALAC LIZINGA - pravno ili fizičko lice na koga davalac lizinga prenosi ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

ISPORUČILAC PREDMETA LIZINGA - pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga, radi njegove predaje primaocu lizinga na držanje i korišćenje, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.

PUNOMOĆNIK - lice koje je ovlašćeno za zastupanje. Ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika, mora se dostaviti punomoćje iz koga se vidi da je to lice ovlašćeno za preduzimanje pravnih radnji u Agenciji za privredne registre. Ako je punomoćnik lice koje nije advokat punomoćje treba da bude overeno od strane suda ili drugog organa nadležnog za overu potpisa.

ZAINTERESOVANO LICE - lice koje ima pravni interes da se u Registar finansijskog lizinga upiše zabeležba ili da se brišu podaci koji su upisani u Registar, a nije ni davalac, ni primalac lizinga.

PREDMET FINANSIJSKOG LIZINGA - pokretna nepotrošna stvar (oprema, postrojenja, vozila i slično) i nepokretna stvar koja može biti predmet prava svojine u smislu zakona koji uređuje svojinskopravne odnose.

LIZING NAKNADA - naknada koju primalac lizinga plaća davaocu lizinga za korišćenje predmeta lizinga.