LICENCA

Postupak izdavanja licence turističkoj agenciji organizatoru turističkog putovanja i izdavanja svečane forme licence, obnavljanja licence, izdavanja rešenja o upisu podataka koji su predmet registracije i promeni i brisanju registrovanih podataka o turističkoj agenciji organizatoru, kao i postupak brisanja turističke agencije iz Registra po zahtevu turističke agencije nosioca licence, pokreće se podnošenjem odgovarajuće registracione prijave Registru turizma, uz koju se dostavlja propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).

Na pitanja koja se odnose na postupak izdavanja licence, postupanje po nepotpunom i nerazumljivom zahtevu za izdavanje licence i promenu podataka registrovanih u Registru turizma koja nisu posebno uređena Zakonom o turizmu, shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre), a ukoliko tim zakonom nisu uređena pojedina pitanja shodno se primenjuju odgovarajuće odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak (Zakon o opštem upravnom postupku).

Licenca se izdaje turističkim agencijama koje žele da obavljaju poslove organizovanja, realizovanja i prodaje turističkih putovanja u zemlji i u inostranstvu, kao i organizovanja, realizovanja i prodaje putovanja učenika i studenata u inostranstvo radi učenja stranog jezika ili stručnog usavršavanja sa mogućnošću obavljanja privremenih i povremenih poslova, odnosno poslove koji su Zakonom o turizmu propisan kao poslovi koje obavljaju turističke agencije organizatori putovanja.

Licenca se rangira u šest kategorija u zavisnosti od broja putnika, za koje su, od strane organizatora putovanja, prodata organizovana turistička putovanja u prethodnih 12 meseci, računajući od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence, i to:

 1. licenca kategorije A 10 do 300 putnika;
 2. licenca kategorije A 15 od 301 do 600 putnika;
 3. licenca kategorije A 20 od 601 do 1.000 putnika;
 4. licenca kategorije A 25 od 1.001 do 5.000 putnika;
 5. licenca kategorije A 35 od 5.001 do 10.000 putnika;
 6. licenca kategorije A 40 preko 10.001 putnika.

Novoosnovana turistička agencija (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je imao licencu u periodu kraćem od deset meseci, pre početka primene izmenjenog pravilnika koji uređuje uslove i način rangiranja licence, kao i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji, pre početka primene izmenjenog pravilnika koji uređuje uslove i način rangiranja licence , nije imao licencu) ostvaruje pravo na izdavanje licence, koja se rangira u kategoriju A 20.

Garancijom putovanja smatra se bankarska garancija i/ili ugovor o osiguranju, sa ukupnim limitom pokrića, u zavisnosti od kategorije licence, u iznosu od najmanje:

 1. 50.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 10;
 2. 100.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 15;
 3. 200.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 20;
 4. 250.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 25;
 5. 350.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 35;
 6. 400.000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 40.

Depozit se obezbeđuje u propisanoj visini, u zavisnosti od kategorije licence, u najnižem iznosu od:

 1. 300 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 10;
 2. 500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 15;
 3. 1000 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 20;
 4. 1500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 25;
 5. 2500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 35;
 6. 3500 evra za licencu rangiranu u kategoriju A 40.

 

Ispunjenost zakonom propisanih uslova za obavljanje poslova turističke agencije organizatora putovanja, kao i uslova za određenu kategoriju licence, utvrđuje se u postupku izdavanja licence.

Licencu, na zahtev podnosioca, izdaje registrator turizma u formi rešenja, sa rokom važenja od tri godine od dana izdavanja rešenja. Istovremeno sa donošenjem ovog rešenja, vrši se registracija podataka o turističkoj agenciji u Registar, koji se istog dana objavljuju u odeljku Pretrage podataka Registra turizma (za izabranu turističku agenciju pogledati Odluke registratora).

Licenca se može obnoviti na način i pod uslovima pod kojima se izdaje, s tim da se zahtev za obnavljanje licence mora podneti najkasnije 35 dana pre isteka roka važenja licence.

Ako je istovremeno sa obnovom licence potrebno izvršiti promenu nekog od podataka koji su registrovani prilikom izdavanja licence, uz zahtev za obnovu licence, podnosi se dokumentacija iz stava 6. čl. 1  Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije , načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence („Sl. glasnik RS”, br. 81/2019) za podatke koji se menjaju i pisana izjava zakonskog zastupnika nosioca licence, da nosilac licence, u momentu podnošenja zahteva, ispunjava uslove za licencu organizatora putovanja.

Na zahtev organizatora putovanja registrator turizma izdaje svečanu formu licence.

Registraciona prijava za izdavanje licence koju podnosi privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik naročito sadrži:

 • podatak o matičnom broju i poslovnom imenu, odnosno nazivu subjekta kome se izdaje licenca,
 • podatak o kategoriji licence za koju se zahtev podnosi,
 • potpis i podatke o licu koje je ovlašćeno za podnošenje prijave,
 • podatke o rukovodiocu (za domaće fizičko lice ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, a za stranca ime i prezime, broj pasoša i država izdavanja, a ako je izdata lična karta za stranca, upisuje se i lični broj stranca)),
 • podatke o garancijama putovanja, usled insolventnosti i radi naknade štete, kao i podatke o depozitu,
 • podatke o opštim uslovima putovanja..

Za izdavanje licence turističkoj agenciji organizatoru turističkih putovanja, prilaže se:

 • uredno popunjen zahtev za izdavanje licence (Obrasci);
 • izvod iz registra u kojem je pravno lice registrovano, ukoliko nije registrovano u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;
 • odgovarajući dokaz da subjekt, u svakom prostoru, odnosno mestu poslovanja u kome obavlja delatnost turističke agencije, ima zaposleno najmanje jedno lice sa punim radnim vremenom, u svojstvu rukovodioca,
 • dokaz iz kog se može utvrditi da lice čiji se upis traži u svojstvu rukovodioca turističke agencije poseduje aktivno znanje stranog jezika - B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR (potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika svake školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku ili uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca);
 • overenu kopiju ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je lice iz tačke 10) ovog stava ima najmanje višu stručnu spremu, odnosno stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine;

Napomena: Ukoliko ovo lice nije steklo neophodnu stručnu spremu ili neophodno radno iskustvo u Republici Srbiji, kao dokaz o ispunjenosti uslova koji se odnose na stručnu spremu i radno iskustvo podnosi drugu odgovarajuću dokumentaciju.

 • dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje tri godine za rad kod organizatora turističkog putovanja - overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac;
 • potvrda nadležnog suda da odgovornom licu subjekta nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti (prilaže se i za zakonskog zastupnika, odnosno preduzetnika i za lice čiji se upis traži u svojstvu rukovodioca);
 • potvrda nadležnog Privrednog suda da se subjekt ne nalazi u postupku stečaja, ukoliko se zahtev ne odnosi na preduzetnike (Portal sudova Srbije);
 • potvrda nadležnog registra da se subjekt ne nalazi u postupku likvidacije, za one subjekte koji nisu registrovani u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;
 • potvrda nadležnog suda ili drugog državnog organa da subjektu nije izrečena zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti;
 • važeće garancije putovanja za slučaj insolventnosti i radi naknade štete, sa propisanim limitom pokrića, u zavisnosti od kategorije licence, (ugovor o osiguranju - polisa osiguranja ili bankarska garancija);
 • potvrdu banke o depozitu koja nije starija od 5 dana od dana podnošenja zahteva i koja sadrži podatak o iznosu dinarskih sredstva na računu i njihovoj protivrednosti izraženoj u evrima, obračunatu po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja potvrde;
 • overeni zbirni podatak o broju putnika iz propisane evidencije prodatih turističkih putovanja u prethodnih 12 meseci, računajući od dana podnošenja zahteva za izdavanje licence, koji overava odgovorno lice organizatora putovanja (ovaj dokument ne prilažu novoosnovane turističke agencije) – u broj putnika iz propisane evidencije uračunava se broj putnika iz prodatih turističkih putovanja, bez obzira da li su realizovana, kao i da li je za navedena turistička putovanja izdata ponuda za korišćenje zamenskog putovanja ili je ugovoreno zamensko putovanje;
 • opšti uslovi putovanja u štampanoj formi;
 • dokaz o uplati naknade za izdavanje licence (visine naknada).

Zahtev za izdavanje svečane forme licence

Na zahtev turističke agencije organizatora putovanja, uz koji se prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje svečane forme licence (visine naknada), registrator turizma izdaje svečanu formu licence.

Zahtev za izdavanje svečane forme licence može se podneti istovremeno sa zahtevom za izdavanje licence ili nakon donošenja rešenja o licenci.

Napomena: Svečana forma licence može biti izdata samo turističkoj agenciji organizatoru putovanja kojoj je izdata licenca u formi rešenja.

Promena kategorije licence (izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom)

U slučaju promene uslova propisanih za kategoriju izdate licence organizator putovanja je dužan da obezbedi novu licencu, sa propisanom visinom garancije putovanja i propisanim depozitom.

U periodu važenja licence organizator putovanja može podneti zahtev za izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom. Uz zahtev za izdavanje nove licence sa promenjenom kategorijom (Obrasci) i dokaz o uplati naknade za izdavanje licence (visine naknada), organizator putovanja podnosi dokumentaciju propisanu za izdavanje licence, za one podatke koji se menjaju, a naročito dokaz o propisanoj garanciji putovanja i propisanom depozitu, kao i zbirni podatak o broju putnika. 

VAŽNO: Uz zahtev za izdavanje licence sa novom kategorijom, organizator putovanja podnosi i zahtev za prestanak važenja prethodno izdate licence, kao i dokaz o uplati naknade za registraciju brisanja turističke agencije (visine naknada).

Promene podataka o turističkoj agenciji organizatoru putovanja

Za promenu, upis novih i/ili brisanje registrovanih podataka iz Registra, podnosi se:

 • uredno popunjena registraciona prijava  za registraciju promene podataka o turističkoj agenciji (Obrasci),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka (visine naknade),
 • dokument kojim se dokazuje nastala promena i ispunjenost uslova za promenu koja se traži, i to:

ZA PROMENU PODATAKA O RUKOVODIOCU TURISTIČKE AGENCIJE

 • odgovarajući dokaz da je lice koje se upisuje kao rukovodilac zaposlen sa punim radnim vremenom u svojstvu rukovodioca u prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom pravno lice, odnosno preduzetnik koje je nosilac licence obavlja delatnost turističke agencije,
 • overena kopija ili overeni prepis diplome - potvrde nadležne školske ustanove kod koje je to lice steklo najmanje višu stručnu spremu, odnosno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju od tri godine,
 • dokaz o aktivnom znanju stranog jezika – B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR - potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika svake školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku; uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca,
 • dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje tri godine za rad kod organizatora turističkog putovanja - overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac,
 • potvrda nadležnog suda da licu koje se upisuje kao rukovodilac nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti.

  Uz prijavu promene podataka po osnovu ostavke rukovodioca turističke agencije prilaže se primerak ostavke.
  Uz prijavu za promenu podataka o registrovanim licima, i to podataka koji se upisuju u Registar za domaće fizičko lice - lično ime i JMBG, za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja ili broj lične karte stranca i država izdavanja ili evidencijski broj, u slučaju promene ličnih podataka registrovanog lica – rukovodioca turističke agencije potrebno je dostaviti dokaz koji predstavlja osnov za promenu pomenutih podataka (fotokopija lične karte ili pasoša ili druga dokumentacija u skladu sa zakonom (izvod iz matične knjige venčanih)).

ZA PROMENU PODATAKA O ADRESI NA KOJOJ TURISTIČKA AGENCIJA OBAVLJA DELATNOST TURISTIČKE AGENCIJE

Uz prijavu za registraciju podataka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije, prilaže se dokumentacija koja se odnosi na rukovodioca te agencije koji će u tom svojstvu raditi na adresi čiji se upis traži.

Ako se promena podataka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije odnosi na promenu adrese na kojoj će rukovodilac te agencije koji je već u tom svojstvu registrovan u Registru turizma obavljati poslove, za traženu promenu podnosi se samo prijava i dokaz o promeni mesta rada zaposlenog.

ZA PROMENU PODATAKA O GARANCIJAMA PUTOVANJA, DEPOZITU I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE

 • važeća propisana garancija putovanja (usled insolventnosti i/ili radi naknade štete) čiji se upis traži,

 • potvrda banke o depozitu koja nije starija od 5 dana od dana podnošenja zahteva i koja sadrži podatak o iznosu dinarskih sredstva na računu i njihovoj protivrednosti izraženoj u evrima, obračunatu po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja potvrde,

 • važeći opšti uslovi putovanja u štampanoj formi.

Brisanje turističke agencije organizatora putovanja iz Registra

U skladu sa odredbama člana 62. Zakona o turizmu, prestankom važenja licence registrator turizma briše turističku agenciju iz Registra turizma bez donošenja posebnog akta.

Licenca prestaje da važi:

 • istekom roka za koji je izdata,
 • na osnovu zahteva nosioca licence,
 • oduzimanjem licence,
 • prestankom privrednog društva, preduzetnika, drugog pravnog lica usled čega se to pravno lice ili preduzetnik briše iz odgovarajućeg Registra.

Brisanje turističke agencije iz Registra turizma, u slučaju kada nosilac licence podnese registracionu prijavu  za prestanak važenja licence, sprovodi se podnošenjem:

 • registracione prijave brisanja turističke agencije organizatora putovanja Agenciji za privredne registre (obrasci),
 • potvrde organa nadležnog za oduzimanje licence da u trenutku podnošenja zahteva nije pokrenut postupak za oduzimanje licence turističkoj agenciji čije se brisanje traži,
 • dokaza o uplati naknade za registraciju brisanja turističke agencije (visine naknada).