Opšta uputstva

U skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, na zahtev zainteresovanog lica Agencija izdaje:

  1. izvod iz Centralne evidencije o podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta;
  2. potvrdu iz Centralne evidencije o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta);
  3. potvrdu iz Centralne evidencije da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice).

Zahtev se podnosi elektronski, u sistemu Agencije ili u papirnoj formi na ponuđenom obrascu.

Ukoliko se zahtev podnosi elektronski, naknada za izdavanje izvoda ili potvrde se plaća elektronski (isključivo karticom u sistemu za elektronska plaćanja Agencije za privredne registre).

Ukoliko se zahtev podnosi u pisanoj formi, uz isti se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Dokument se izdaje u formi elektronskog dokumenta ili u papirnoj formi.

Zakonski rok za izdavanje izvoda ili potvrde u papirnoj formi je 2 dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama) ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Izvod ili dokument, koji se kupuje preko sistema u formi elektronskog dokumenta, možete preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.

  • Naknada za izdavanje izvoda u formi elektronskog dokumenta iznosi 1.700,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje izvoda u papirnoj formi iznosi 1.900,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara po stvarnom vlasniku, a u elektronskoj formi iznosi 1.000,00 dinara po stvarnom vlasniku.

Zahtev za izdavanje izvoda ili potvrde može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac, odnosno lice koje on za to ovlasti.

Elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje izvoda ili potvrda

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za elektronsko podnošenje zahteva. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Prijava APR nalogom biće omogućena do 31.12.2023. godine, a nakon toga će biti dostupna isključivo prijava preko Portala eID.gov.rs.

Nakon što pristupite navedenom sistemu potrebno je da od ponuđenih aplikacija kojima imate pristup izaberete „Evidencija stvarnih vlasnika“, pa zatim opciju „Izvodi i potvrde“. Zatim birate tip dokumenta koji vam je potreban, a aplikacija nudi opciju „kupovina“. Nakon što unesete neophodne podatke možete birati i tip dokumenta.

Plaćanje naknade za uslugu obrade zahteva vrši se isključivo u sistemu - Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Plaćanje je detalјnije objašnjeno u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

  • Naknada za izdavanje izvoda u formi elektronskog dokumenta iznosi 1.700,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje izvoda u papirnoj formi iznosi 1.900,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara po stvarnom vlasniku, a u elektronskoj formi iznosi 1.000,00 dinara po stvarnom vlasniku.