Registraciona prijava za upis ugovora

Postupak upisa ugovora o finansijskom lizingu, kao i izmena i dr, pokreće se podnošenjem registracione prijave na propisanom obrascu koji sadrži podatke propisane Zakonom o finansijskom lizingu, pa samo dostavljanje dokumentacije, odnosno podataka o zaključenom ugovoru, bez registracione prijave nije dovoljno za upis ugovora o finansijskom lizingu u Registar.

Upis izmene ugovora

Sporazum o ustupanju ugovora o finansijskom lizingu i nov ugovor o finansijskom lizingu ne mogu biti osnov za upis izmene primaoca lizinga, iako je u pitanju pravni posao promene dužnika u ugovornom odnosu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Na taj način ne bi bio izvršen upis podataka o novom ugovoru o finansijskom lizingu, što bi bilo u suprotnosti sa obavezom davaoca lizinga o upisu svih ugovora predviđenim članom 49. stav 1, a u vezi člana 50. Zakona o finansijskom lizingu.

Visina naknade za registraciju

Naknada za registraciju podataka o ugovoru o finansijskom lizingu u Registar se plaća u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre , a određuje se u zavisnosti od vrednosti ugovora.

Davalac lizinga je strana lizing kuća

Ugovor o finansijskom lizingu, u kojem je davalac lizinga strana lizing kuća, ne može biti predmet upisa u Registar finansijskog lizinga shodno odredbama člana 10. stav 1. Zakona o finansijskom lizingu, kojim je propisano da je davalac lizinga društvo s ograničenom odgovornošću ili akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova finansijskog lizinga u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu.