Novi Zakon o javnim preduzećima stupio je na snagu 04.03.2016. godine odnosno osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku”, br.15/2016.

Zakonom je propisana obaveza usklađivanja osnivačkih akata i opštih akata javnih preduzeća i društva kapitala iz člana 3. stav 2. tačka 1) i 2) Zakona o javnim preduzećima sa odredbama Zakona o javnim preduzećima tako da:

 • Osnivači moraju uskladiti osnivačka akta u roku od 6 meseca od dana stupanja na snagu Zakona o javnim preduzećima.
 • Javna preduzeća i društva kapitala iz člana 3. stav 2. tačka 1) i 2) Zakona o javnim preduzećima dužni su da svoja opšta akta usaglase sa zakonom i osnivačkim aktom u roku od 90 dana od dana usklađivanja osnivačkih akata.

Pojam javnog preduzeća i drugih oblika organizovanja

Član 3. Zakona o javnim preduzećima

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: javno preduzeće).

Pored javnog preduzeća, delatnost od opšteg interesa može da obavlja i:

 1. društvo s ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo (u daljem tekstu: društvo kapitala) čiji je jedini vlasnik javno preduzeće;
 2. društvo kapitala čiji je jedini vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo čiji je jedini vlasnik to društvo kapitala;
 3. drugo društvo kapitala i preduzetnik, kome je nadležni organ poverio obavljanje te delatnosti.

AKT O OSNIVANjU

Akt o osnivanju društva kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2), pored odredaba iz stava 1. člana 6. Zakona o javnim preduzećima, sadrži i odredbe propisane zakonom kojim se uređuje njegov pravni položaj i pravna forma.

Poslovno ime, sedište i pretežna delatnost se menjaju odlukom osnivača ali može biti i drugačije predviđeno osnivačkim aktom s obzirom da na sva pitanja koja nisu posebno uređena, a odnose se na javna preduzeća, shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima koja se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću.

ORGANI

Organi su nadzorni odbor i direktor.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih je jedan predsednik kada je osnivač RS (predsednika i članove bira Vlada), odnosno 3 člana, od kojih je jedan predsednik kada je osnivač JLS ili AP (predsednika i članove bira organ određen statutom AP odnosno JLS).

Predsednik i članovi nadzornog odbora kojim je prestao mandat dužni su da vrše svoje dužnosti do imenovanja novog nadzornog odbora (predsednika ili člana nadzornog odbora), a najduže 6 meseci.

Mandat predsedniku i članovima nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom ili razrešenjem.

Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u javnom preduzeću.

Odredba člana 22. zakona koja se odnosi na nadležnost nadzornog odbora shodno se primenjuje i na društvo kapitala iz člana 3. st. 2. tačka1) 2) Zakona o javnim preduzećima.

Direktor

Direktora imenuje Vlada ako je osnivač RS odnosno organ određen statutom AP ili JLS ako je osnivač AP ili JLS na period od 4 godine na osnovu javnog konkursa.

Direktor ne može imati zamenika.

Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem (ostavka se podnosi u pisanoj formi organu nadležnom za imenovanje direktora javnog preduzeća).

Zakon o javnim preduzećima predviđa i vršioca dužnosti direktora koji se može imenovati do imenovanja direktora javnog preduzeća po sprovedenom javnom konkursu.

Isto lice ne može biti dva puta imenovano za vršioca dužnosti direktora.

Odredbe koje se odnose na izbor i nadležnost direktora (član 24-26 i 29-52. zakona) primenjuju se i na društvo kapitala čiji je jedini vlasnik RS, AP i JLS.

Direktora društva kapitala iz člana 3. st. 2. tačka 1) i zavisnog društva iz člana 3. st. 2. tačka 2) Zakona bira osnivač ili član, uz saglasnost Vlade, nadležnog organa AP ili JLS, uz shodnu primenu odredaba zakona koje se odnose na direktora.

Odredbe Zakona o javnim preduzećima koje se odnose na prestanak mandata, suspenziju i vršioca dužnosti shodno se primenjuju i na društvo kapitala iz člana 3. st. 2. tačka 1) i zavisnog društva iz člana 3. st. 2. tačka 2) Zakona.

Izvršni odbori nastavljaju sa radom do usklađivanja osnivačkih akata sa zakonom.

KAPITAL

Osnivačkim aktom preduzeća mora se odrediti iznos osnovnog kapitala, kao i opis, vrsta i vrednost nenovčanog uloga.

Vrednost nenovčanog kapitala utvrđuje se na osnovu procene ovlašćenog procenjivača, uz saglasnost osnivača.

Kapital može biti podeljen na udele.

Na sva pitanja koja nisu posebno uređena, a odnose se na javna preduzeća, shodno se primenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima koja se odnose na društvo sa ograničenom odgovornošću.

Registracija usklađivanja javnog preduzeća

Dokumentacija koja se prilaže:

 • prijava promene koja se odnosi na organe društva (brisanje/upis predsednika i članova nadzornog odbora, brisanje izvršnog odbora i registraciju i objavu osnivačkog akta),
 • osnivački akt (izmene i prečišćen tekst osnivačkog akta),
 • potvrda o uplati novčanog dela kapitala (ukoliko su se desile promene na kapitalu),
 • procena ovlašćenog procenjivača o vrednosti nenovčanog uloga i saglasnost osnivača na procenu (ukoliko su se desile promene na kapitalu),
 • odluke o imenovanju članova i predsednika nadzornog odbora,
 • naknada za promene čija se registracija traži.