Pokretanje postupka registracije (član 5. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre)

Postupak registracije u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta (u daljem tekstu Registar), pokreće se podnošenjem uredno popunjene registracione prijave i odgovarajućih dodataka (za upis  osnivanja, promena i brisanja podataka), propisane dokumentacije (Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta) i dokaza o uplati naknade (Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre). Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja Registra udruženja, društava i saveza u oblasti sporta propisan je izgled i sadržina registracionih prijava u postupku registracije u Agenciji. Dalje, zakonom je propisano da se uz prijavu prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano (npr. fotokopija identifikacionog dokumenta za zastupnika se predaje u fotokopiji). Ako se uz prijavu prilaže dokument na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta sačinjen od strane ovlašćenog lica.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti (član 7. Zakona)

Postupak registracije se pokreće i po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Način podnošenja prijave (član 9. Zakona)

Kako se na postupak registracije primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, to se smatra da je postupak registracije pokrenut danom predaje registracione prijave Agenciji, a ako se registraciona prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog dostavljanja uzima se datum i vreme njenog prijema u Agenciji.

Registracione prijave (obrasci) su propisane i popunjavaju se čitko pisanim putem ili elektronski, a mogu se preuzeti:

 • uz naknadu lično u sedištu APR u Beogradu (visine naknada),
 • uz naknadu u organizacionim jedinicama APR (visine naknada),
 • bez naknade sa internet strane Agencije (Obrasci).

Uredno popunjene registracione prijave sa odgovarajućim dodacima, pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose Agenciji, i to:

Podnosilac prijave (član 2.stav 1.tačka 6. Zakona)

Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave i to:

 • zastupnik udruženja/društva/saveza u oblasti sporta,
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika snabdevenog pečatom udruženja/društva/saveza (za registraciju osnivanja pročitati napomenu u nastavku).

Napomena:Ako se registraciona prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlja APR kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Pri podnošenju prijave za upis osnivanja, punomoćje mora biti snabdeveno overenim potpisom davaoca punomoćja (zastupnika udruženja/društva/saveza u osnivanju) od strane nadležnog organa za overu potpisa (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicima lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini). Ako se za upis osnivanja, punomoćje daje advokatu, potpis davaoca punomoćja ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ako je podnosilac prijave punomoćnik - advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika – advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Dokaz o uplati naknade / takse

Uplata naknade:

Uz prijavu za upis prilaže se propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade – uplatnica ili drugi dokaz o plaćenoj naknadi za upis, na račun Agencije za privredne registre (visina naknade i broj računa).

Potvrda o primljenoj registracionoj prijavi (član 12. Zakona)

O primljenoj prijavi se, na zahtev podnosioca prijave i to prilikom neposrednog podnošenja prijave u Agenciji, izdaje potvrda o primljenoj prijavi. Na internet strani Agencije se uvek objavljuju podaci o primljenoj prijavi (pretraga podataka o primljenim prijavama i žalbama), bez obzira na način podnošenja, i to:

 • oznaka registra,
 • broj pod kojim je prijava zavedena,
 • datum i vreme prijema prijave,
 • vrsta prijave,
 • podatak o podnosiocu prijave
 • podatak o statutsu u kome se prijava nalazi.

Na ovaj način se i sva treća zainteresovana lica mogu upoznati sa podacima o primljenim prijavama i žalbama.

Izmena i odustanak od prijave (član 13. Zakona)

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi. Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Postupanje registratora po prijavi (član 14. Zakona)

Po prijemu registracione prijave registrator proverava:

 • da li je nadležan za postupanje po prijavi,
 • da li je prijava podneta od strane lica ovlašćenog za podnošenje prijave i da li je potpisana u skladu sa ovim zakonom,
 • da li je podatak ili dokument predmet registracije,
 • da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,
 • da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju,
 • da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti, čija je sadržina i forma određena zakonom,
 • da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, odnosno sa podacima registrovanim u nadležnom registru, a koji su javno dostupni,
 • da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom,
 • da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije na osnovu koga se može utvrditi da je uplaćena naknada na tekući račun Agencije,
 • da li je prijava podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju,
 • da li je prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona podneta u propisanom roku,
 • da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom,
 • da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom.

Registrator ne ispituje tačnost podataka i verodostojnost dokumenata dostavljenih uz registracionu prijavu i pravilnost i zakonitost postupaka u kome su dokumenti doneti (načelo formalnosti, propisano članom 3. stav 1. tačka 3. Zakona).

Rok za odlučivanje registratora (član 15. Zakona)

Registrator rešenjem odlučuje o prijavi u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema prijave.

Usvajanje prijave (član 16. Zakona)

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju, bez učešća podnosioca prijave u postupku, doneti rešenje kojim usvaja prijavu.

Odbacivanje prijave (član 17. Zakona)

Ukoliko registrator utvrdi da nije ispunjen neki od uslova za registraciju iz člana 14. stav 1. tačka 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) Zakona u postupku registracije u Agenciji za privredne registre u smislu da:

 • nije nadležan za postupanje po prijavi,
 • da podatak ili dokument nije predmet registracije,
 • da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,
 • da prijava nije podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju,
 • da prijava iz člana 17. stav 3. Zakona nije podneta u propisanom roku,
 • da je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom,
 • da je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom,

donosi rešenje kojim odbacuje prijavu. Reč je o situacijama u kojima tražena registracija ne može uopšte biti izvršena, pa je donošenjem ovakvog rešenja postupak okončan bez mogućnosti da podnosilac uz dostavljanje neke dopunske dokumentacije utiče na drugačiji ishod postupka.

Ukoliko registrator utvrdi da nije ispunjen neki od uslova iz člana 14. stav 1. tačka 2), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese novu registracionu prijavu uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni sve utvrđene nedostatke (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije) za vođenje postupka registracije plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade podnosilac prijave može ostvariti jednom.

Uz novu prijavu podnosilac prijave dužan je da priloži samo nedostajuću, odnosno urednu dokumentaciju radi otklanjanja nedostataka utvrđenih rešenjem registratora kojim je zahtev odbačen.

Delimično usvajanje prijave (član 18. Zakona)

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. 

Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi (član 19. Zakona)

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registar, izuzev u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi za registraciju propisani članom 14. tačke 1. 3. i 4. Zakona

Napomena: U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje (čl. 21. Zakona).

Objavljivanje i dejstvo registracije (član 22. Zakona)

Odluke registratora koje su donete u postupku registracije istovremeno se objavljuju u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama. To praktično znači da se sa odlukom registratora možete upoznati od trenutka donošenja i to preko internet strane Agencije.

Takođe, statut, odnosno prečišćen tekst izmena i dopuna statuta, se objavljuje u odeljku Pretraga udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i postaje dostupan svim zainteresovanim licima.

Registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.

Ispravka tehničke greške (član 23. Zakona)

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku u registru i o tome doneti rešenje.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora (član 24. Zakona)

Dostavljanje pismenog otpravka odluk  registratora će se vršiti na zahtev podnosioca registracione prijave. Taj zahtev je propisan kao sastavni element svake registracione prijave što znači da iz prijave utvrđuje da je podnosilac zahtevao dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora. Ako podnosilac prijave ne naznači u prijavi da želi da mu se dostavi pismeni otpravak odluke registratora, sa sadržinom odluke se može upoznati uvidom u odeljku  Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama.

Video uputstvo za korišćenje APR onlajn servisa za pretragu podataka o podnetim prijavama i žalbama možete pogledati ovde.

Ako podnosilac prijave u registracionoj prijavi naznači da želi da mu se izvrši pismeni otpravak odluke registratora, dostavljanje će se izvršiti u zavisnosti od izabrane opcije u registracionoj prijavi:

 • poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika,
 • poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana,
 • slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje,
 • preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova,
 • poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku.

Ako je prijavu podneo punomoćnik otpravak pismene odluke registratora vrši se na adresu punomoćnika.

Ukoliko se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, sledeća lica mogu preuzeti odluke registratora:

 • podnosilac registracione prijave,
 • registrovani zastupnik (direktor, drugi registrovani zastupnik, likvidacioni ili stečajni upravnik) privrednog subjekta,
 • lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem,
 • punomoćnik advokat može ovlastiti drugog advokata (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio,
 • punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Žalba na odluku registratora (član 25. Zakona)

Na odluku registratora žalbu može podneti podnosilac prijave.

U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za omladinu i sporta preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registraciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravljenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavljena uz žalbu.

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijenu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana urednu žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlja nadležnom ministru.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Odluka o žalbi dostavlja se registratoru koji je dužan da tu odluku dostavi stranci u roku od osam dana od dana prijema.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57, poziv na broj 50-016.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019 i 98/2020, 144/2020 i 62/2021) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku podnošenja, a za rešenja u trenutku zahteva za njihovo izdavanje. Prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 490,00 dinara (tarifni broj 6), za rešenje po žalbi 570,00 dinara (tarifni broj 9), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 290,00 dinara (tarifni broj 18).

Video uputstvo za korišćenje APR onlajn servisa za pretragu podataka o podnetim žalbama možete pogledati ovde.

Potvrda o primljenoj žalbi (član 26.Zakona)

O primljenoj žalbi se, na zahtev podnosioca žalbe i to prilikom neposrednog podnošenja u Agenciji, izdaje potvrda o primljenoj žalbi.

U odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama se uvek objavljuju podaci o primljenoj žalbi, bez obzira na način podnošenja, i to:

 • broj pod kojim je žalba zavedena,
 • datum i vreme prijema žalbe,
 • podatak o podnosiocu žalbe i
 • podatak o statusu u kome se žalba nalazi.

Sadržina žalbe (član 27. Zakona)

Zakonom su propisani elementi koje svaka žalba mora da sadrži i to: broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe. Takođe, podnosilac žalbe u žalbi ne može da se poziva na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumetna koja uz prijavu nisu priložena.

Odlučivanje registratora o žalbi (član 28. Zakona)

Rešavajući o žalbi registrator prvo utvrđuje da li je žalba blagovremena, dopuštena i da li je izjavljena od ovlašćenog lica. Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, rešenjem će je odbaciti i to u roku od 5 dana od dana prijema žalbe.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe može:

 • izmeniti pobijanu odluku
 • staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od 5 (pet) dana od dana prijema žalbe ne odbaci ili ne usvoji žalbu, dužan je da bez odlaganja žalbu dostavi nadležnom ministru.Odlučivanje ministra o žalbi (član 29. Zakona)

O žalbi na odluke registratora odlučuje ministar nadležan za poslove omladine i sporta.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Odlučujući o žalbi ministar može:

 • odbaciti žalbu ako je neblagovremena, nedopuštena ili podneta od neovlašćenog lica, ako registrator nije to učinio,
 • odbiti žalbu kao neosnovanu,
 • usvojiti žalbu i ukinuti odluku i vratiti registratoru predmet na ponovno postupanje,
 • usvojiti žalbu i ukinuti odluku i sam odlučiti o prijavi.

Odluka nadležnog ministra se dostavlja Agenciji koja je dužna da obavesti podnosioca žalbe o donetoj odluci.

Rešenje ministra je konačno i protv njega se može voditi upravni spor.

Ogranci

Zakonom o sportu je propisano da sportsko udruženje/društvo/savez mogu obrazovati jedan ili više ogranaka (sekcije, podružnice i dr). Ogranci se upisuju u Registar. Ogranak je organizacioni deo sportskog udruženja/društva/saveza i nema svojstvo pravnog lica. Ogranak ima mesto obavljanja aktivnosti i delatnosti i zastupnika, a poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun sportskog udruženja/društva/saveza. Ogranak sportskog udruženjadruštva/saveza u pravnom prometu istupa pod nazivom sportskog udruženja/društva/saveza i svojim nazivom. Pravilnikom je propisano da se u Registar upisuju naziv, sedište i adresa i podaci o zastupniku ogranka. U Registar se uz naknadu upisuju i promene podataka o ogranku i brisanje podataka o ogranku (visina naknade).

Rezervacija naziva (član 39. Zakona)

Ako želite da budete sigurni da će tačno određeni naziv koji želite da registrujete biti slobodan, možete se koristiti pravom iz člana 39. i člana 40. Zakona o postupku registracije u Agenciji, kojima je propisano da zainteresovano lice može podneti prijavu rezervacije određenog naziva i dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva. Preporučujemo da pre pokretanja postupka rezervacije naziva proverite da li je željeni naziv slobodan preko internet strane Agencije već registrovanih ili rezervisanih naziva, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju. Za pomoć pri proveri naziva se možete obratiti i zaposlenima u šalter sali Agencije i organizacionih jedinica ili putem telefona našem info centru. U postupku pokrenutom po prijavi za rezervaciju naziva, ako registrator utvrdi da naziv iz prijave nije rezervisan ili registrovan i da je uz prijavu dostavljen dokaz o uplati naknade za rezervaciju naziva (visina naknade), potvrdiće rezervaciju naziva u korist podnosioca prijave.

Ako registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi propisani Zakonom o postupku registracije u Agenciji i Zakonom o sportu, u roku od 5 (pet) dana od dana podnete prijave, donosi rešenje o odbijanju prijave.

Naziv sportskog udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji na kojoj se nalazi njegovo sedište.

Naziv sportskog udruženja može biti i na stranom jeziku, odnosno može da sadrži i pojedine strane reči, ako one čine ime, odnosno naziv osnivača, odnosno ako su uobičajene u srpskom jeziku ili ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, odnosno ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Naziv novoosnovanog sportskog udruženja mora se jasno razlikovati od naziva drugih sportskih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Iz naziva sportskog udruženja mora biti vidljivo da je u pitanju sportska organizacija.

Naziv sportskog udruženja ne sme dovoditi u zabludu u pogledu grane ili oblasti sporta kome pripada sportsko udruženje ili o tome o kakvoj se vrsti pravnog lica radi ili o kom pravnom licu se radi.

Izuzetak je da novosnovano sportsko udruženje može koristiti naziv ili deo naziva sportskog udruženja koje je već upisano u Registar pod uslovom da naziv novoosnovanog sportskog udruženja sadrži sedište novosonovanog sportskog udruženja koje nije identično sedištu soprtskog udruženja koje je već upisano ili uredno prijavljena u Registar.

Pri osnivanju sportska organizacija ne može koristiti reč „klub“. Reč „klub“ se može uneti u naziv uz dostavljanje rešenje nadležnog sportskog inspektora da sportsko udruženje ispunjava uslove da u svom nazivu koristi reč "klub".

Sporska organizacija koja učestvuje u  sportskim takmičenjima obavezno u nazivu ispred reči „klub“ sadrži i naziv sportske grane ili discipline u kojoj se takmiči, a  ako učestvuje u sportskim takmičenjima u više sportskih grana ili disciplina, u nazivu obavezno sadrži reči „sportski klub“.

Oblik organozovanja „sportsko udruženje“ ne može u svom nazivu koristiti reč „društvo“ osim ako se radi o sportskom udruženju za planinarski sport koje u svom nazivu može koristiti reč“društvo“ ako ispred reči „društvo“ koristi reč „planinarsko“.Ogranak sportskog udruženja u pravnom prometu istupa pod nazivom sportskog udruženja i svojim nazivom.

Video uputstvo za registraciju poslovnog imena i rezervaciju naziva možete pogledati ovde.

Arhiva

Agencija ne preuzima arhivsku dokumentaciju Ministarstva omladine i sporta. Za podatke i dokumenta koja su upisana u Registar pre 23.09.2011. godine i potvrde će i dalje izdavati Ministarstvo omladine i sporta. Za podatke i dokumenta koja su registrovana posle 23.09.2011. godine izvode, uverenja i potvrde će izdavati Agencija.

Akti udruženja, društva i saveza u oblasti sporta

Zakonom je propisano da su opšti akti sportskog udruženja/društva/saveza statut, pravilnik i odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja.

Osnivački akt

Pri osnivanju sportskog udruženja/društva/saveza sačinjava se osnivački akt i to u pismenoj formi.

Zakonom je propisana sadržina osnivačkog akta i registrator prilikom odlučivanja da li su ispunjeni uslovi za registraciju proverava da li su ispunjeni formalni uslovi odnosno da li je osnivački akt sačinjen u propisanom obliku (datum sačinjavanja osnivačkog akta, da je u pismenoj formi i da su overeni potpisi svih osnivača od strane nadležnog organa (od 1. marta 2017. za overu dokumentacije nadležni su samo notari, osim u jedinicima lokalne samouprave gde nema notara, pa se overa i dalje može vršiti u sudu ili opštini).

Osnivački akt mora da sadrži: poslovno ime, pravnu formu, sedište i matični broj osnivača  i potpis zastupnika osnivača ako je osnivač pravno lice, odnosno lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana i potpis osnivača ako je osnivač fizičko lice; ime, adresu i broj i zemlju izdavanja putne isprave ako je osnivač strano fizičko lice; osnovne ciljeve sportskog udruženja; naziv i sedište sportskog udruženja; lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana, odnosno broj i zemlju izdavanja putne isprave lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja; datum donošenja osnivačkog akta.

Statut

Na osnovu odredaba Zakona o postupku registracije u Agenciji statut i prečišćeni tekst izmena i dopuna statuta se objavljuju u odeljku Pretraga udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i javno su dostupni svim trećim zainteresovanim licima.

Zakonom o sportu je propisano da je statut osnovni opšti akt sportskog udruženja/društva/saveza i da mora zajedno sa drugim opštim i biti u saglasnosti sa sportskim pravilima i Zakonom o sportu. O usvajanju, izmenama i dopunama statuta odlučuje skupština i to većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine, ako statutom nije utvrđeno da je za donošenje ove odluke potreban veći broj glasova.

Zakonom je na imperativan način propisana sadržina statuta. Statutom se obavezno uređuje:

1) naziv i sedište sportskog udruženja;

2) ciljevi, sadržaj aktivnosti i određenje sportske grane i sportske discipline, odnosno oblasti sporta u kojoj se ostvaruju sportski ciljevi;

3) organi, njihova ovlašćenja, način izbora i razrešenja, trajanje mandata i način odlučivanja;

4) postupak usvajanja, odnosno izmena i dopuna statuta i drugih opštih akata sportskog udruženja;

5) zastupanje sportskog udruženja;

6) ostvarivanje javnosti rada;

7) uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, utvrđivanje visine članarine, prava, obaveze i odgovornost članova, posebno maloletnih lica;

8) način sticanja sredstava za ostvarivanje sportskih ciljeva i raspolaganja sredstvima;

9) način odlučivanja o statusnim promenama;

10) postupanje sa imovinom sportskog udruženja u slučaju prestanka udruženja;

11) postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja;

12) oblik i sadržaj pečata;

13) privredna i druge delatnosti koje sportsko udruženje neposredno obavlja;

14) druga pitanja od značaja za sportsko udruženje, kao i druga pitanja utvrđena zakonom.

Organi udruženja, društva i saveza u oblasti sportaSkupština

Skupština je najviši organ sportskog udruženja/društva/saveza i ako statutom nije drugačije određeno, skupštinu čine svi članovi sportskog udruženja se jednakim pravom glasa.

Zakonom je na imperativan način propisana nadležnost skupštine, što znači da drugim organima ne može poveriti donošenje odluka koje su zakonom date u nadležnost skupštine.

Zakonom je propisana i obaveza da se skupština saziva najmanje jedanput godišnje.

Skupština odlučuje o:

1) usvajanju, odnosno izmenama i dopunama statuta sportskog udruženja;

2) usvajanju finansijskih i prihvatanju revizorskih izveštaja;

3) usvajanju izveštaja o realizaciji programa koji se finansira iz javnih sredstava;

4) izboru, odnosno imenovanju i razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje i članova organa sportskog udruženja, osim ako statutom nije drukčije uređeno;

5) udruživanju u saveze;

6) statusnim promenama;

7) prestanku sportskog udruženja;

8) drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom sportskog udruženja.Odluka skupštine o promeni statuta, statusnim promenama i prestanku sportskog udruženja donosi se većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine, ako statutom nije utvrđeno da je za donošenje odluke potreban veći broj glasova.

Sazivanje skupštine sportskog udruženja može tražiti jedna trećina članova skupštine uz predlaganje dnevnog reda, a ako nadležni organ sportskog udruženja ne sazove sednicu skupštine, nju mogu sazvati oni članovi sportskog udruženja koji su tražili njeno sazivanje. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine sportskog udruženja.

Zakonom je propisana i obaveza da se skupština saziva najmanje jedanput godišnje.

Zastupnik

Sportsko udruženje/društvo/savez ima jedno ili više lica ovlašćenih za zastupanje. Zakonom je propisano da o izboru zastupnika se odlučuje na način utvrđen statutom.

Imenovanje i razrešenje lica ovlašćenog za zastupanje je predmet registracije gde se uz prijavu za upis podataka o zastupniku dostavlja odluka nadežnog organa o razrešenju dotadašnjeg i imenovanju ili izboru novog lica ovlašćenog za zastupanje, zapsinik sa sednice na kojoj je odluka doneta i fotokopija lične karte ili pasoša za novog zastupnika.

Za zastupnika može biti određeno samo potpuno poslovno sposobno fizičko lice.

Ostavka zastupnika se registruje u skladu sa Zakonom o postupku registracije u APR-u, što znači da pored registracione prijave podnosi se i ostavka zastupnika uz dokaz da je sportsko udruženje obavešteno o ostavci.

Zastupnik  i likvidacioni upravnik kao i članovi uprave sportske ogranizacije ne mogu biti sledeća lica:

1. osnivači, vlasnici udela ili akcija, zastupnici, likvidacioni upravnici, zaposleni ili članovi sportske organizacije koja se takmiči u istom rangu takmičenja

2. članovi uprave i službena lica nadležnog sportskog saveza, odnosno  službena lica organizacije u oblasti sporta koja upravlja sportskom ligom

3. lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke

4. vlasnici i članovi organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici

5. sportski posrednici u odgovarajućoj grani sporta

6. koja su osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, dok traju pravne posledice osude;

7. koja ne mogu biti članovi organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanju javnih dužnosti.

Takođe, propisano je i da predsednik uprave ili zastupnik nacionalnog granskog sportskog saveza ili drugog nacionalnog sportskog saveza ne može biti član uprave, predsednik ili zastupnik druge organizacije u oblasti sporta, osim uprave Olimpijskog komiteta Srbije, Paraolimpijskog komiteta Srbije, Sportskog saveza Srbije, Republičkog zavoda i Pokrajinskog zavoda.

Prilikom osnivanja, prijave upisa novoizabranog zastupnika ili likvidacionog upravika prilaže se i izjava izabranog odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. stav 2. odnosno člana 99. stav 5. Zakona o sportu.