Opšta uputstva

Registracija podataka o stečajnoj masi može se vršiti i po službenoj dužnosti, bez naknade, na osnovu akta nadležnog organa ili u postupku razmene podataka sa drugim nadležnim organom, u kom slučaju registrator ne donosi rešenje o izvršenoj registraciji podataka.

Dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji.

Navedene prijave se iz odeljka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

Žalba na odluku registratora

Na odluku registratora žalbu može podneti podnosilac prijave.

U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registraciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravljenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavljena uz žalbu.

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijenu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet dana od dana njenog prijema, žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlja nadležnom ministru.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57, poziv na broj 50-016.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019 i 98/2020, 144/2020 i 62/2021) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku podnošenja, a za rešenja u trenutku zahteva za njihovo izdavanje. Prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 490,00 dinara (tarifni broj 6), za rešenje po žalbi 570,00 dinara (tarifni broj 9), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 290,00 dinara (tarifni broj 18).

Upis stečajne mase u Registar

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o stečaju, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa, kao i Uredbu o vrsti i visini naknada za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra stečajnih masa.

Stupanjem na snagu navedenih propisa nastaje obaveza stečajnih upravnika da u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja nadležnog suda Registru privrednih subjekata podnesu registracionu prijavu za upis podataka o stečajnim masama stečajnih dužnika u odnosu na koje je stečajni postupak pokrenut i sproveden po odredbama novog Zakona o stečaju koji se primenjuje od 23.01.2010. godine, i to za:

 • stečajne mase u koju ulazi novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, dakle stečajne mase, iz člana 136. Zakona o stečaju, koja nastaje nakon prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica nad kojim se stečajni postupak obustavlja i nastavlja nad stečajnom masom,
 • stečajne mase stečajnog dužnika koju, nakon donošenja rešenja o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, čine sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja i sredstva koja se ostvare okončanjem parnica u korist stečajnog dužnika, dakle stečajne mase iz člana 148. Zakona o stečaju koje nastaju nakon zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

Upisom u Registar stečajna masa ne stiče svojstvo pravnog lica ali stiče pravni subjektivitet dobijanjem matičnog i poreskog identifikacionog broja.

Registracionu prijavu za upis stečajne mase u Registar podnosi stečajni upravnik, kao zakonski zastupnik stečajne mase, i uz istu prilaže:

 • izvod iz odgovarajućeg javnog registra, kojim se dokazuje identitet stečajnog dužnika, ako stečajni dužnik nije registrovan u Registru koji vodi Agencija,
 • rešenje nadležnog suda o obustavi stečajnog postupka protiv stečajnog dužnika i nastavku postupka u odnosu na stečajnu masu, ili
 • rešenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka i imenovanju stečajnog upravnika za zastupnika stečajne mase za registraciju podataka o stečajnoj masi koju čine sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja i sredstva koja se ostvare okončanjem parnica  u korist stečajnog dužnika na kojim je stečajni postupak zaključen,
 • dokaz da su sredstva za obezbeđenje potraživanja položena kod suda (ako su položena kod suda),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju (visina naknade).

Upis promene podataka o stečajnoj masi

Stečajni upravnik ima obavezu prijavljivanja svih promena podataka o stečajnoj masi, u roku od 15 dana od dana izvršene promene, i to podnošenjem:

 • registracione prijave promene podataka o stečajnoj masi (obrasci),
 • dokumentacije koja je dokaz o nastaloj promeni,
 • dokaza o uplati naknade za registraciju nastale promene (visina naknade).

Uz registracionu prijavu zabeležbe podataka od značaja za pravni promet stečajni upravnik podnosi:

 • dokument koji je osnov za zabeležbu,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju (visina naknade).

Brisanje podataka o stečajnoj masi

Za registraciju brisanja podataka o stečajnoj  masi iz Registra stečajni upravnik podnosi:

 • registracionu prijavu brisanja podataka o stečajnoj masi (obrasci),
 • rešenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnom masom (snabdeveno klauzulom pravosnažnosti), za  stečajne mase koje su nastale nakon prodaje stečajnog dužnika ili
 • izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o okončanju svih poslova iz rešenja o zaključenju stečajnog potupka, uključuujući i okončanje namirenja poverilaca u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, za stečajne mase koje su činila sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja i sredstva koja se ostvare okončanjem parnica u korist stečajnog dužnika,
 • dokaz o uplati naknade za brisanje (visina naknade). 

Napomena

Adresa elektronske pošte

Odredbom člana 158. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/2018), privredni subjekti koji su u obavezi da registruju adresu za prijem elektronske pošte su postojeća privredna društva, preduzetnici, predstavništva i ogranci stranih privrednih društava pa shodno citiranoj zakonskoj odredbi registracija adrese za prijem elektronske pošte registrovane stečajne mase nije predmet registracije.

Promena sedišta stečajne mase

Prilikom upisa stečajne mase vrši se registracija podatka o stečajnom dužniku nad kojim je obustavljen stečajni postupak, a zatim nastavljen u odnosu na stečajnu masu. Podaci o stečajnom dužniku koji se upisuje su podaci aktuelni na dan upisa stečajne mase i to su: njegovo poslovno ime, sedište i matični broj. Ovi podaci ne spadaju u podatke koji se dalje mogu menjati jer je potrebno da treća zainteresovana lica mogu da dobiju obaveštenje o tome u odnosu na koje pravno lice je formirana stečajna masa tj. ko je bio stečajni dužnik u trenutku kada je obustavljen stečajni postupak, kao i koji su njegovi identifikacioni podaci na taj dan. Sve dalje promene koje bi nastale mogle bi biti vidljive isključivo u statusnom registru kakav je Registar privrednih subjekata i u kojem predmetno pravno lice nastavlja svoj pravni subjektivitet. Međutim, od trenutka kada je obustavljen stečajni postupak, to pravno lice više nema svojstvo stečajnog dužnika, niti se nalazi u stečaju, pa utoliko sve promene koje bi se desile na tom subjektu ne mogu da se iskažu u Registru stečajnih masa kao promena stečajne mase. Drugim rečima, za stečajnu masu upisani su podaci o stečajnom dužniku na dan njene registracije i kao takvi su nepromenjivi sve dok postoji stečajna masa.