Registracija turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja

Turistička agencija posrednik u prodaji turističkog putovanja može da obavlja poslove prodaje i posredovanja u prodaji turističkih putovanja, poslove prihvata, prevoza i transfera putnika, kao i ostale poslove utvrđene odredbom člana 52. tačka 3-15. Zakona o turizmu, ako ispunjava uslove propisane Zakonom o turizmu.

Pre otpočinjanja obavljanja delatnosti posrednik je dužan da se registruje u Registru turizma. Na zahtev privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika registrator turizma izdaje rešenje o registraciji u Registru turizma.

Registraciona prijava za upis turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja obavezno sadrži podatke o:

 • matičnom broju i poslovnom imenu, odnosno nazivu subjekta,
 • potpis i podatke o licu ovlašćenom za podnošenje prijave,
 • pravnoj formi, odnosno obliku organizovanja turističke agencije posrednika,
 • mestu obavljanja delatnosti turističke agencije (sedište ili/i ogranak/izdvojeno mesto),
 • rukovodiocu, njegovoj stručnoj spremi i stranom jeziku za koji ima aktivno znanje.

Za upis turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja, prilaže se:

 • uredno popunjen zahtev za upis turističke agencije posrednika u Registar turizma (Obrasci);
 • izvod iz registra u kojem je pravno lice registrovano, ukoliko nije registrovano u registru za čije je vođenje nadležna Agencija za privredne registre;
 • odgovarajući dokaz da je lice koje se upisuje kao rukovodilac zaposlen sa punim radnim vremenom u svojstvu rukovodioca u prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom pravno lice, odnosno preduzetnik obavlja delatnost turističke agencije;
 • overena kopija ili overeni prepis diplome – potvrde nadležne školske ustanove kod koje je to lice steklo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera;
 • dokaz o aktivnom znanju stranog jezika – B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR – potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika najmanje dve školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku ili uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca;

Napomena: Ukoliko je lice čiji se upis traži u svojstvu rukovodioca položilo ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca Registrator turizma po službenoj dužnosti pribavlja tražene podatke, u skladu sa zakonom.

 • dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje jedne godine za rad kod posrednika u prodaji turističkih putovanja – overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja (visine naknada).

Promene podataka o turističkoj agenciji posredniku u prodaji turističkog putovanja

Za promenu, upis novih i/ili brisanje registrovanih podataka iz Registra, podnosi se:

 • uredno popunjena registraciona prijava  za registraciju promene podataka o turističkoj agenciji (Obrasci),
 • dokaz o uplati naknade za registraciju promene podataka (visine naknade),
 • dokument kojim se dokazuje nastala promena i ispunjenost uslova za promenu koja se traži, i to:

ZA PROMENU PODATAKA O RUKOVODIOCU TURISTIČKE AGENCIJE

 • odgovarajući dokaz da je lice koje se upisuje kao rukovodilac zaposlen sa punim radnim vremenom u svojstvu rukovodioca u prostoru, odnosno mestu poslovanja u kom pravno lice, odnosno preduzetnik obavlja delatnost turističke agencije;

 • overena kopija ili overeni prepis diplome – potvrde nadležne školske ustanove kod koje je to lice steklo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju turističkog, ekonomskog ili drugog društvenog smera;

 • dokaz o aktivnom znanju stranog jezika – B2 nivo jezičke kompetentnosti CEFR – potvrda škole stranog jezika; diploma o završenom fakultetu osnovnih akademskih studija od 180 do 240 ESPB bodova, gde je programom predviđeno učenje, odnosno polaganje stranog jezika najmanje dve školske godine sa dokazom o položenim ispitima; diploma o završenoj srednjoj školi ili fakultetu na kojoj se program nastave i učenja održava na stranom jeziku ili uverenje o položenom ispitu za turističkog vodiča ili turističkog pratioca, odnosno licenca turističkog vodiča ili turističkog pratioca;

Napomena: Ukoliko je lice čiji se upis traži u svojstvu rukovodioca položilo ispit za turističkog vodiča ili turističkog pratioca Registrator turizma po službenoj dužnosti pribavlja tražene podatke, u skladu sa zakonom.

 • dokaz iz koga se može utvrditi da lice koje se upisuje kao rukovodilac ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti od najmanje jedne godine za rad kod posrednika u prodaji turističkih putovanja – overena kopija ili overeni prepis radne knjižice, potvrda pravnih lica i preduzetnika kod kojih je to radno iskustvo stečeno ili overena izjava lica koje se upisuje kao rukovodilac.

Uz prijavu promene podataka po osnovu ostavke rukovodioca turističke agencije prilaže se primerak ostavke.

Uz prijavu za promenu podataka o registrovanim licima, i to podataka koji se upisuju u Registar za domaće fizičko lice - lično ime i JMBG, za stranca - lično ime, broj pasoša i država izdavanja ili broj lične karte stranca i država izdavanja ili evidencijski broj, u slučaju promene ličnih podataka registrovanog lica – rukovodioca turističke agencije potrebno je dostaviti dokaz koji predstavlja osnov za promenu pomenutih podataka (fotokopija lične karte ili pasoša ili druga dokumentacija u skladu sa zakonom (izvod iz matične knjige venčanih)).

ZA PROMENU PODATAKA O ADRESI NA KOJOJ TURISTIČKA AGENCIJA OBAVLJA DELATNOST TURISTIČKE AGENCIJE

Uz prijavu za registraciju podataka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije, prilaže se dokumentacija koja se odnosi na rukovodioca te agencije koji će u tom svojstvu raditi na adresi čiji se upis traži.

Ako se promena podataka o adresi na kojoj turistička agencija obavlja delatnost turističke agencije odnosi na promenu adrese na kojoj će rukovodilac te agencije koji je već u tom svojstvu registrovan u Registru turizma obavljati poslove, za traženu promenu podnosi se samo prijava i dokaz o promeni mesta rada zaposlenog.

Brisanje turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja iz Registra   

Postupak brisanja turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja iz Registra turizma pokreće se podnošenjem:

 • registracione prijave brisanja turističke agencije posrednika (Obrasci),
 • dokaza o uplati naknade za registraciju brisanja turističke agencije (visine naknada).