Zakonom o zadužbinama i fondacijama je propisana sadržina Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija, a Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, broj 99/11, 83/14, 31/19 i 105/21), propisane su obaveze registratora, razlozi zbog kojih registrator može odbaciti prijavu i postupak upisa u Registar. Pravilnikom je propisana sadržina Registra kao i potrebna dokumentacija za upis i vršenje promena u Registru. Prema Zakonu Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija sadrži sledeće podatke:

 • naziv, sedište i adresu strane zadužbine odnosno fondacije;
 • ciljeve strane zadužbine odnosno fondacije;
 • naziv, sedište i adresu predstavništva strane zadužbine odnosno fondacije na teritoriji Republike Srbije i njihovih ogranaka, ako ima ogranke;
 • lično ime, prebivalište odnosno boravište i JMBG odnosno broj pasoša i država izdavanja lica ovlašćenog za zastupanje;
 • broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;
 • broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra.

Registar može da sadrži i sledeće podatke: 

 • skraćeni naziv, 
 • naziv na jeziku nacionalne manjine, 
 • naziv na stranom jeziku;
 • kontakt podatke;
 • podatke o broju računa u banci;
 • zabeleške podataka od značaja za pravni promet.

Postupak upisa u Registar pokreće se podnošenjem uredno popunjene prijave za upis (osnivanja, promena i brisanja podataka), predloženih dodataka uz prijave, propisane dokumentacije i dokaza o uplati naknade Agenciji za privredne registre (APR).

Prijave za upis se popunjavaju čitko, elektronski ili pisanim putem, a mogu se preuzeti:

Navedene prijave se iz odeljka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

Uredno popunjene prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose:

Datum i vreme podnošenja prijave – Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da ako je prijava poslata poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave i dokumentacije uzima se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Podnosilac prijave za upis u Registar je:

 • lice ovlašćeno za zastupanje (upravitelj ili drugo lice ovlašćeno za zastupanje);
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika i snabdeven pečatom predstavništva strane zadužbine/fondacije. 

Napomena:

Ako se prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlja APR kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Ako je podnosilac prijave punomoćnik - advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika – advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Uz prijavu za upis prilaže se propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade – uplatnica ili drugi dokaz o plaćenoj naknadi za upis, na račun Agencije za privredne registre broj 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu). 

Prijave za upis

Prijava za upis u Registar se podnosi na propisanom obrascu. Ako obrazac nije propisan, prijava se podnosi putem podneska u kome se navode podaci koji se upisuju u Registar. Pored prijave koja sadrži opšte podatke o predstavništvu strane zadužbine/fondacije, podnosiocu, a u cilju ekonomičnosti postupka, podnose se i predloženi dodaci uz svaku vrstu promene. Predloženi dodaci se uz prijave mogu preuzeti u sedištu APR u Beogradu, u organizacionim jedinicama APR, i iz odeljka Obrasci.

Prijava za upis se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Prijava za upis se podnosi Agenciji u jednom primerku.

Napomena:

Predloženi dodaci olakšavaju i ubrzavaju proces odlučivanja i upisa u Registar.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

 • dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji, koja se, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, podnosi za upis
 • dokaz o uplati naknade u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre,  kojom se propisuje visina naknade za upis  u Registar i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra (visine naknada).

Potvrda o podnetoj prijavi

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se na internet strani Agencije objavljuju podaci o primljenoj prijavi koji sadrže: oznaku registra, broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave, podatak o podnosiocu prijave i podatak o statusu u kome se prijava nalazi (na ovaj način je podnosiocu prijave omogućeno da, od trenutka prijema prijave u Agenciji, preko internet strane Agencije prati njeno kretanje odnosno tok postupka i to samo na osnovu broja predate prijave ili na osnovu podataka o podnosiocu prijave).

Video uputstvo za korišćenje APR onlajn servisa za pretragu podataka o podnetim prijavama i žalbama možete pogledati ovde.

Odlučivanje registratora po prijavi

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti. 

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u Registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, registrator u roku od 5 radnih dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u Registar, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na internet strani Agencije.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem odbačene prijave.

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. To znači da registrator donosi rešenje kojim usvaja u delu u kom su ispunjeni uslovi za registraciju, a odbacuje prijavu u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registraciju, i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka čija registracija je bila odbačena, podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem i plati polovinu od iznosa naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave o kojoj je registrator odlučio donošenjem delimičnim rešenjem.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga: ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi; ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije; ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Preuzimanje odluke registratora

Sve odluke registratora u postupku registracije se istovremeno i objavljuju na internet strani Agencije. Takođe je propisano da registracija podataka i dokumenata proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i da registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće. Ako je podnosilac u prijavi naznačio da želi da mu se pismeni otpravak odluke registratora i dostavi, dostava se vrši na način koji je izabran u prijavi. Inače, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra izvršenom danom slanja na adresu koja je označena u prijavi.

Odluku registratora, ako se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, može preuzeti:

Ukoliko se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, sledeća lica mogu preuzeti odluke registratora:

 • podnosilac registracione prijave;
 • registrovani zastupnik;
 • lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem;
 • punomoćnik advokat može ovlastiti drugog advokata (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio;
 • punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.