Registar turizma je počeo sa radom 01.01.2010. godine, u skladu sa odredbom člana 137. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012, 84/2015).

Ovaj Registar, kao jedinstvena, elektronska, centralna, javna baza podataka o registrovanim i/ili evidentiranim subjektima koji obavljaju poslove iz oblasti turizma, značajno doprinosi praćenju, analizama i razvoju turizma, od čega višestruke koristi imaju svi zainteresovani za ovu privrednu granu:

 • domaća i strana fizička lica kao korisnici turističkih usluga,
 • privatni sektor kao pružaoci tih usluga i
 • javni sektor kao kreator politike i strategije turizma u Srbiji.

Relevantni propisi dostupni na sajtu:

 • Zakon o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019),
 • Zakon o ugostiteljstvu („Službeni glasnik RS”, br. 17/2019),
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021),
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 131/2022).

U Registru turizma se registruju:

 • turističke agencije organizatori turističkog putovanja,
 • turističke agencije posrednici u prodaji turističkog putovanja

U Registru turizma se evidentiraju:

 • upravljači turističkih prostora;
 • turistička mesta;
 • destinacijske menadžment organizacije;
 • destinacijske menadžment kompanije;
 • profesionalni organizator kongresa;
 • turističke organizacije;
 • ugostitelji;
 • kategorisani i nekategorisani ugostiteljski objekti;
 • lica koja pružaju usluge u domaćoj radinosti;
 • lica koja pružaju usluge u seoskim turističkim domaćinstvima;
 • pružaoci nautičko - turističkih usluga;;
 • kategorisani i nekategorisani objekti nautičkog turizma;
 • pružaoci lovnoturističkih usluga;
 • kategorisani i nekategorisani objekti lovnog turizma;
 • turistički vodiči;
 • lokalni turistički vodiči;
 • turistički pratioci;
 • turistički animatori;
 • privredni subjekti koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car).

U Registar se registruju i sve promene i brisanje podataka sadržanih u registru.