Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra medija vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za registraciju medija

Naknada za registraciju medija iznosi 3.300,00 dinara.

Naknade za promene podataka o mediju

Naknada za registraciju podataka o predmetu registracije i zabeležbe o subjektu registracije iznosi 1.100,00 dinara.

Ako se prijavom zahteva registracija podataka o više predmeta registracije i zabeležbi, naknada iz prethodnog stava uvećava se za 550,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu prijavu promene podataka i dokumenata iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za brisanje medija

Naknada za brisanje medija iznosi 1.400,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Naknada za izdavanje prepisa, izvoda i potvrda iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluka registratora ili izvoda o registrovanim podacima o mediju u papirnoj formi 1.100, dinara,
 • za izdavanje potvrde da medij nije registrovan, ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije u papirnoj formi 550,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknada za izdavanje prepisa odluka registratora, kopija i drugih dokumenata iznosi:

 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada iznosi 1.900,00 dinara za prepis u papirnoj formi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima koji se vode u okviru Agencije, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.