Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje - opšti deo
Upis - Prilog A1 - poseban deo - Poverilac
Upis - Prilog A2 - poseban deo – Dužnik
Upis - Prilog B1 - poseban deo – Podaci o obavezama poverioca
Upis - Prilog B2 - poseban deo – Podaci o obavezama dužnika
Upis - Prilog G1 - poseban deo – Zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima
Upis - Prilog G2 - poseban deo – Hipoteka
Upis - Prilog G3 - poseban deo – Drugo sredstvo obezbeđenja

Registraciona prijava za izmenu podataka o registrovanom ugovoru

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za izmenu podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje-opšti deo
Izmena - Prilog A1 - poseban deo - Poverilac
Izmena - Prilog A2 - poseban deo - Dužnik
Izmena - Prilog B1 - poseban deo – Podaci o obavezama poverioca
Izmena - Prilog B2 - poseban deo – Podaci o obavezama dužnika
Izmena - Prilog G1 - poseban deo – Zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima
Izmena - Prilog G2 - poseban deo – Hipoteka
Izmena - Prilog G3 - poseban deo – Drugo sredstvo obezbeđenja

Registraciona prijava za upis zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis zabeležbe

Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za brisanje zabeležbe

Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava