Registraciona prijava za upis zabeležbe nalazi se u odeljku „Obrasci".

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS ZABELEŽBE

Registracionu prijavu za upis zabeležbe mogu podneti:

  • davalac lizinga,
  • primalac lizinga i
  • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik, koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Pored davaoca lizinga i primaoca lizinga, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice kojE ima određeni pravni interes da se u Registar finansijskog lizinga upiše zabeležba spora koji je u vezi sa predmetom lizinga ili ugovorom o finansijskom lizingu, ili zabeležba podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom o finansijskom lizingu (npr. lice koje vodi parnicu koja se odnosi na registrovani ugovor o finansijskom lizingu ovlašćeno je za podnošenje registracione prijave za upis zabeležbe). Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz iz koga jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave obavezno označava broj pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu, za koji se traži upis zabeležbe registrovan u Registru finansijskog lizinga.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave, potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

  • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
  • za domaće pravno lice ili državni organ, navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice, prva strana prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat, i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (davalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik davaoca lizinga, primalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik primaoca lizinga, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo, u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra finansijskog lizinga.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Vrsta zabeležbe

Na strani 3 obavezno naznačiti polje ispred vrste zabeležbe čija se registracija traži.

Zabeležba spora se registruje ako se vodi parnica koja se odnosi na ugovor o finansijskom lizingu ili predmet lizinga. Obavezno naznačiti naziv suda pred kojim se vodi postupak kao i broj pod kojim se postupak vodi.

Ukoliko se traži zabeležba podataka o drugim činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom o finansijskom lizingu, neophodno je navesti bliže podatke o činjenici, odnosno dokumentu čija se registracija traži.  

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odeljku „Propisi”.

Za registraciju zabeležbe spora prilaže se tužba sa prijemnim pečatom suda, ili drugi odgovarajući dokument iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da se pred sudom vodi spor u vezi sa ugovorom o finansijskom lizingu ili predmetom lizinga.

Za registraciju zabeležbe podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom o finansijskom lizingu, prilaže se dokumentacija iz koje se sa sigurnošću može utvrditi postojanje činjenice, odnosno dokumenta čija se registracija traži.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”.

U slučaju kada  sa zemljom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU ZABELEŽBE

Visina naknade za registraciju zabeležbe propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju zabeležbe, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju. U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

  • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
  • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
  • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.