Registraciona prijava za brisanje ugovora o prodaji  nalazi se u odelјku Obrasci

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA BRISANJE UGOVORA O PRODAJI

Registracionu prijavu za brisanje ugovora o prodaji  mogu podneti:

 • prodavac,
 • kupac,
 • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

Pored prodavca  i kupca, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se iz Registra založnog prava briše registrovani ugovor o prodaji. Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz  (može i u fotokopiji) iz kog jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko podnosilac prijave postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je ugovor o prodaji  čije se brisanje traži registrovan u Registru založnog prava.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave, potrebno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polјe na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko licese navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt ugovora o prodaji strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt ugovora o prodaji strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice -  prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat, i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotreblјavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS"”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva (prodavac  lično, punomoćnik/zastupnik prodavca , kupac  lično, punomoćnik/zastupnik kupca , zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polјe.

Strana 2 - Način dostavlјanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polјu Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uklјučujući i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Strana 3 - Pravni osnov brisanja ugovora o prodaji iz Registra založnog prava

Na strani 3 obavezno naznačiti polјe ispred odgovarajućeg pravnog osnova brisanja ugovora o prodaji  iz Registra založnog prava.

Ukoliko je kupac  isplatio prodavcu kupoprodajnu cenu u potpunosti, potrebno je štiklirati polјe ispred „Isplata kupoprodajne cene”.  

Ukoliko je ugovor o zalozi raskinut, odnosno poništen (na primer sporazumom o raskidu ugovora, i sl.), potrebno je štiklirati polјe ispred „Raskid ugovora”.

Ukoliko se radi o pravnom osnovu brisanja ugovora o prodaji koji ne spada ni u jednu od napred navedenih kategorija, potrebno je štiklirati polјe ispred „Drugi načini prestanka”.

Osnov brisanja može biti:

 • isplata kupoprodajne cene u potpunosti;
 • odricanje prodavca od potraživanja koje ima prema dužniku po ugovoru o prodaji,
 • konfuzija/sjedinjenje - obaveza kupca da prodavcu  isplati kupoprodajnu cenu  prestaje kada jedno isto lice postane i prodavac  i kupac
 • sudska odluka kojom je ugovor o prodaji poništen ili raskinut,

U polјu „Bliži opis” potrebno je  navesti precizne podatke o osnovu prestanka.

Na primer: kada je pravni osnov brisanja ugovora o prodaji  sudska odluka kojom je ugovor o prodaji  poništen, potrebno je u ovom polјu navesti naziv suda koji je doneo presudu, broj i datum donošenja presude, uz navođenje bližih podataka o ugovoru o prodaji koji je poništen, pri čemu se uz zahtev obavezno podnosi originalni primerak pravnosnažne presude i sl.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odelјku „Propisi“.

Za brisanje ugovora o prodaji, u zavisnosti od razloga za brisanje, prilaže se različita dokumentacija:

 • Izjava ili drugi akt kojim prodavac potvrđuje da mu je kupac isplatio cenu u potpunosti, pri čemu izjava mora biti overena od strane organa nadležnog za overu potpisa, ako prijavu za brisanje ugovora o prodaji podnosi kupac, a prodavac je fizičko lice;
 • Izjava ili drugi akt kojim se prodavac odriče od potraživanja koje ima prema kupcu iz ugovora o prodaji;
 • Pravnosnažna odluka suda, kojom se utvrđuje da je ugovor na osnovu kog je izvršena registracija podataka raskinut, odnosno poništen;
 • Dokument iz koga proističe da su se svojstvo prodavca i svojstvo kupca stekli u istom licu (na primer, kada dođe do statusne promene pripajanja privrednih društava – tako da kupac i prodavac postanu isto lice);
 • Drugi odgovarajući dokument u skladu sa zakonom.

Dokumentacija mora biti dostavlјena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača. Uz dokument koji je sačinjen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta, koji mora biti sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

NAKNADA ZA BRISANJE REGISTROVANOG UGOVORA O PRODAJI

Visina naknade za brisanje ugovora o prodaji  propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za brisanje registrovanog ugovora o prodaji iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za brisanje registrovane zaloge, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da, u roku od 30 dana od objavlјivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravlјenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani se obavezno navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavlјenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlјa se postupak po žalbi.