Opšta uputstva za registraciju i sticanje statusa socijalnog preduzetništva

Zakon o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, broj 14/2022, u daljem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 15.2.2022.godine, a od 15.11.2022.godine, pored privrednih subjekata i preduetnika i subjekti civilnog sektora, posebno udruženja, fondacije i udruženja u oblasti sporta koji su registrovani u Agenciji za privredne registre imaju mogućnost da registruju i time steknu status socijalnog preduzetništva kojim se označava prevashodni cilj njihovog delovanja u društvenom okruženju, odnosno poslovnom i pravnom prometu.

Cilj socijalnog preduzetništva jeste obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini. Obavljanje delatnosti je usmereno na rešavanje društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva, a ostvarena dobit se ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa i ostvaruje se naročito kroz: 1) proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa Zakonom;2) radnu integraciju, u skladu sa Zakonom;3) poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica;4) poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Subjekt socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

Status subjekta socijalnog preduzetništva mogu registrovati i steći sledeći subjekti, ako ispunjavaju Zakonom propisane uslove:

 1. registrovani preduzetnici;
 2. privredni subjekti, odnosno domaća pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, a naročito privredna društva, zadruge i druga pravna lica, koja po svom pravnom položaju mogu ispuniti uslove koji su Zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;
 3. subjekti civilnog sektora, odnosno domaća pravna lica koja nisu osnovana u cilju sticanja dobiti, a naročito udruženja, udruženja u oblasti sporta, fondacije i druga pravna lica, koja po svom pravnom položaju mogu ispuniti uslove koji su Zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva.

SUBJEKTI CIVILNOG SEKTORA

UDRUŽENjA/SPORTSKA UDRUŽENjA/FONDACIJE

Status socijalnog preduzetništva stiče se na zahtev subjekta civilnog sektora odnosno registrovanog udruženja/registrovanog udruženja u oblasti sporta/registrovane fondacije, koji se podnosi registru u kome je registrovan, bez ispitivanja društvene uloge i oblasti delovanja subjekta u smislu ovog zakona.

Registrovano udruženje/registrovano udruženje u oblasti sporta/registrovana fondacija, može steći status socijalnog preduzetništva ako je registrovano/a za obavljanje privredne delatnosti i ako je statutom propisano da:

 1. udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija ostvaruje jednu ili više društvenih uloga u skladu sa članom 5. Zakona o socijalnom preduzetništvu;
 2. udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija posluje u jednoj ili više oblasti u skladu sa članom 7. Zakona o socijalnom preduzetništvu;
 3. upravljanje udruženjem/udruženjem u oblasti sporta/fondacijom vrši u skladu sa ograničenjem propisanim članom 12. Zakona o socijalnom preduzetništvu;
 4. je udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija obveznik izveštavanja u skladu sa članom 13. Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Član 5. Zakona o socijalnom preduzetništvu glasi:

Društvena uloga socijalnog preduzetništva

Socijalno preduzetništvo je usmereno na rešavanje društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva.

Socijalno preduzetništvo jeste poslovanje u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa.

Socijalno preduzetništvo se naročito ostvaruje kroz:

 1. proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa ovim zakonom;
 2. radnu integraciju, u skladu sa ovim zakonom;
 3. poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica;
 4. poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Član 7. Zakona o socijalnom preduzetništvu glasi:

Oblasti delovanja

Subjekt socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

Član 12. Zakona o socijalnom preduzetništvu glasi:

Upravljanje u subjektima socijalnog preduzetništva

Upravljanje subjektom socijalnog preduzetništva uređuje se osnivačkim aktom, statutom ili drugim opštim aktom, u skladu sa zakonom, tako da se obezbedi učešće u donošenju odluke najmanje jedne trećine:

 1. zaposlenih radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa, ako se taj status ostvaruje po osnovu radne integracije tih lica;
 2. korisnika proizvoda i usluga subjekta socijalnog preduzetništva, ako se taj status ostvaruje po osnovu plasmana proizvoda i pružanja usluga tim licima;
 3. zaposlenih, ako se taj status ostvaruje isključivo po osnovu poslovanja u konkretnoj oblasti delovanja iz člana 7. ovog zakona.

Ako se status ostvaruje po više osnova navedenih u stavu 1. ovog člana, predstavnici po svakom od tih osnova se ravnomerno uključuju u upravljanje subjektom socijalnog preduzetništva.

Obaveza iz st. 1. i 2. ovog člana se ne odnosi na preduzetnika.

Član 13. Zakona o socijalnom preduzetništvu glasi:

Obaveza izveštavanja o ispunjavanju društvene uloge

Subjekt socijalnog preduzetništva sačinjava izveštaj o ispunjavanju društvene uloge za period od dve godine, u skladu sa ovim zakonom.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži osnovne podatke u vezi sa:

 1. ispunjavanjem uslova za poslovanje u statusu socijalnog preduzetništva, propisanih ovim zakonom;
 2. poslovanjem, odnosno aktivnostima koje su realizovane u skladu sa članom 7. ovog zakona;
 3. raspodelom dobiti u skladu sa članom 11. ovog zakona;
 4. načinom upravljanja u subjektu socijalnog preduzetništva, u skladu sa članom 12. ovog zakona.

Sastavni deo izveštaja iz stava 1. ovog člana čine i programi reinvestiranja i ugovori o dodeli sredstava iz člana 11. st. 4. i 5. ovog zakona, ako je u periodu izveštavanja raspoređivana dobit.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom registru radi objave, u roku koji je propisan za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Aktom Vlade na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja bliže se uređuje sadržina i način podnošenja izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Registracija statusa socijalnog preduzetništva po zahtevu udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacija

Pod uslovom da registrovano udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija, ima registrovanu privrednu delatnost, za registraciju statusa socijalnog preduzetništva podnosi se:

 1. registraciona prijava promene podataka i to upisa statusa socijalnog preduzetništva,
 2. zapisnik sa sednice skupštine,
 3. odluka skupštine o usvajanju statuta,
 4. novi statut (sa određenim elementima napred navedenim u skladu sa Zakonom o socijalnom preduzetništvu),
 5. dokaz o uplati propisane naknade.

Ako registrovano udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija nema registrovanu privrednu delatnost, prvo se mora sprovesti postupak registracije privredne delatnosti pa tek onda registracija statusa socijalnog preduzetništva.

Ostvarivanje dobiti od registrovane privredne delatnosti:

Udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija sa statusom socijalnog preduzetništva, sa dobiti koju ostvaruje od registrovane privredne delatnosti postupa u skladu sa zakonom koji uređuje njegov pravni položaj, a može je donirati isključivo drugom subjektu civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva za rešavanje problema zajednice u oblastima delovanja iz člana 7. Zakona o socijalnom preduzetništvu, u kojoj i sam deluje. U ovom slučaju udruženje je dužno da sačini plan reinvestiranja dobiti.

Za sredstva koja se iz ostvarene dobiti doniraju drugim pravnim licima ili preduzetnicima, udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija sa statusom socijalnog preduzetništva, je dužno da sačini ugovor o dodeli sredstava sa tim pravnim licem, odnosno preduzetnikom kojim se utvrđuje namena tih sredstava.

Plan reinvestiranja i ugovor o donaciji se objavljuju u nadležnom registru, zajedno sa izveštajem iz člana 13. Zakona o socijalnom preduzetništvu.

Obaveza izveštavanja:

Članom 13. Zakona o socijalnom preduzetnišvu je propisano da udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija sa statusom socijalnog preduzetništva ima obavezu sačinjavanja izveštaja o ispunjavanju društvene uloge (čiji sastavni deo treba da budu i programi reinvestiranja i ugovori o dodeli sredstava, ako je u periodu izveštavanja raspoređivana dobit), za period od dve godine, u skladu sa ovim zakonom.

Ovaj izveštaj sadrži osnovne podatke u vezi sa:

 1. ispunjavanjem uslova za poslovanje u statusu socijalnog preduzetništva, propisanih Zakonom;
 2. poslovanjem, odnosno aktivnostima koje su realizovane u skladu sa članom 7. Zakona o socijalnom preduzetništvu;
 3. raspodelom dobiti u skladu sa članom 11. Zakona o socijalnom preduzetnišvu;
 4. načinom upravljanja u subjektu socijalnog preduzetništva, u skladu sa članom 12.

Izveštaj se podnosi nadležnom registru radi objave, u roku koji je propisan za podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja.

Aktom Vlade na predlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja bliže se uređuje sadržina i način podnošenja ovog izveštaja.

Sticanje i raspolaganje imovinom:

Udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija sa statusom socijalnog preduzetništva, za vreme svog trajanja stiče i raspolaže imovinom slobodno, u skladu sa zakonom i svojim opštim aktima.

Imovina subjekta socijalnog preduzetništva ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa, zastupnicima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Pod povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se lica koja su kao takva određena zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Napred navedeno se ne odnosi na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem društvene uloge iz člana 5. ovog zakona (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Za slučaj prestanka udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije sa statusom socijalnog preduzetništva, statutom ili odlukom o prestanku rada, koja se donosi u skladu sa zakonom, može se odrediti da nakon izmirenja poverilaca primalac preostale imovine bude isključivo drugi subjekt civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva.

Takođe, u slučaju prestanka samog statusa socijalnog preduzetništva, udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija koja je obrisala status socijalnog preduzetništva, dužan/na je da preostalu imovinu stečenu za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa odlukom dodeli isključivo drugom subjektu civilnog sektora sa statusom socijalnog preduzetništva.

Prestanak statusa socijalnog preduzetništva:

Status socijalnog preduzetništva prestaje brisanjem tog statusa iz Registra na zahtev udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije ili brisanjem iz registra udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije kao pravnog lica, usled prestanka rada.

Registracija prestanka statusa socijalnog preduzetništva po zahtevu udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije

Za registraciju promene podataka i to brisanja statusa socijalnog preduzetništva, podnosi se:

 • registraciona prijava promene podataka i to brisanja statusa socijalnog preduzetništva;
 • zapisnik sa sednice skupštine;
 • odluka skupštine o usvajanju statuta, i o prestanku statusa socijalnog preduzetništva, koja mora da sadrži konstataciju da je odluka doneta po pribavljanju većinske saglasnosti predstavnika zaposlenih, odnosno korisnika proizvoda i usluga u kolektivnom organu uprave iz člana 12. stav 1. Zakona o socijalnom preduzetništvu, koja je data u formi javnobeležničke isprave;
 • izjava zastupnika tog udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije, sačinjena u formi javnobeležničke isprave, da je preostala imovina i dobit koju je udruženje steklo za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa, preneta na drugi subjekt civilnog sektora u statusu socijalnog preduzetništva u skladu sa čl. 10. i 11. Zakona o socijalnom preduzetništvu(ova izjava se objavljuje na internet stranici Registra);
 • novi statut (koji ne sadrži elemente određene za sticanje statusa socijalnog preduzetništva);
 • dokaz o uplati propisane naknade.

Registracija prestanka rada i brisanja iz registra udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije sa statusom socijalnog preduzetništva po zahtevu udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije

Za registraciju prestanka rada i brisanja iz registra udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije sa statusom socijalnog preduzetništva, pored propisane dokumentacije odgovarajućim Pravilnikom podnosi se i:

 • odluka skupštine o prestanku rada koja mora da sadrži konstataciju da je odluka doneta po pribavljanju većinske saglasnosti predstavnika zaposlenih, odnosno korisnika proizvoda i usluga u kolektivnom organu uprave iz člana 12. stav 1. Zakona o socijalnom preduzetništvu, koja je data u formi javnobeležničke isprave;
 • izjava zastupnika tog udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije, sačinjena u formi javnobeležničke isprave, da je preostala imovina i dobit koju je udruženje steklo za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa, preneta na drugi subjekt civilnog sektora u statusu socijalnog preduzetništva u skladu sa čl. 10. i 11. Zakona o socijalnom preduzetništvu, (ova izjava se objavljuje na internet stranici Registra).

Raspodela preostale dobiti:

U slučaju prestanka (brisanja iz registra) udruženja/udruženja u oblasti sporta/fondacije odnosno brisanja (brisanja iz registra) statusa socijalnog preduzetništva, preostala dobit stečena za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa prenosi se na drugi subjekt socijalnog preduzetništva, u skladu sa ograničenjem propisanim stavom 1. tačka 2) i st. 2‒3. ovog člana.

Ostvarivanje olakšica i oslobađanja:

Udruženje/udruženje u oblasti sporta/fondacija sa statusom socijalnog preduzetništva, može ostvariti olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije statusa socijalnog preduzetništva u nadležnom registru, a koja Zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje postupak pred nadležnim registrom i objavljivanje podataka i dokumenata u tom registru.

Ministar nadležan za sprovođenje zakona kojim je propisano vođenje registra nadležan je za odlučivanje o žalbi na rešenje doneto u postupku registracije i prestanka statusa socijalnog preduzetništva.