Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave na odgovarajućem obrascu.

Uz prijavu se prilaže propisana dokumentacija u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije. 

Ako se prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu i uz nju se prilaže prevod sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača. 

Postupak registracije se pokreće po službenoj dužnosti, samo ako je posebnim zakonom predviđeno da se registracija vrši po službenoj dužnosti. 

*Postupak registracije regulisan je Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS", br. 99/11, 83/14, 31/19 i 105/21). 

*Sadržina Registra i dokumentacija koja se prilaže za registraciju podataka  propisana je Pravilnikom o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka. („Sl. glasnik RS", br. 44/2015).

*Visina naknade za vođenje postupka registracije i druge usluge Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS", br. 131/22). 

PODNOŠENjE REGISTRACIONE PRIJAVE

Registraciona prijava se može podneti neposredno ili poštom.

Neposredno podnošenje prijave je moguće u sedištu Agencije za privredne registre, u Beogradu, ul. Brankova br. 25, ili u nekoj od trinaest organizacionih jedinica. Adrese organizacionih jedinica istaknute su u odeljku Kontakti".

Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave smatra se vreme prijema prijave u Agenciji za privredne registre.

Navedene prijave se iz odeljka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

VRSTE REGISTRACIONIH PRIJAVA

U Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (Registar ugovora) postoje sledeće vrste registracionih prijava:

 • Registraciona prijava za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje;
 • Registraciona prijava za izmenu podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje;
 • Registraciona prijava za upis zabeležbe;
 • Registraciona prijava za brisanje zabeležbe;
 • Registraciona prijava za upis prestanka ugovora ili brisanje podataka o registrovanom ugovoru.

Obrasci registracionih prijava su dostupni u odeljku „Obrasci”.

U odeljku „Uputstva” nalazi se posebno uputstvo za popunjavanje svakog od obrazaca i detaljna uputstva o dokumentaciji koju je potrebno priložiti u postupku registracije.

Detaljna uputstva o visini naknade za registraciju ili brisanje podataka nalaze se u odeljku „Naknade”.

PODNOSILAC REGISTRACIONE PRIJAVE

Da bi se prijava smatrala urednom, mora da bude podneta od strane ovlašćenog lica.

Lica ovlašćena za podnošenje registracione prijave za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje:

 • Poverilac i/ili dužnik (fizičko ili pravno lice).

Ostale vrste registracionih prijava, pored poverioca i dužnika, mogu podneti i zainteresovana lica, tj. lica koja imaju određeni pravni interes  da se, podaci čiju registraciju traže, registruju ili brišu iz Registra (lice koje vodi parnicu koja se odnosi na registrovani ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, lice koje je vlasnik mesta proizvodnje za upis zabeležbe, i sl.).

POTPISNIK REGISTRACIONE PRIJAVE U IME PRAVNOG LICA

Registracionu prijavu koju podnosi pravno lice potpisuje:

 • Zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica;
 • Zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo;
 • Prokurista, s tim što ne može dati punomoćje drugom licu, jer je prokura neprenosiva;
 • Ovlašćeno lice, na osnovu urednog punomoćja, odnosno ovlašćenja

PODNOŠENJE PRIJAVE PREKO PUNOMOĆNIKA

Ukoliko se registraciona prijava podnosi preko punomoćnika, uz prijavu se prilaže uredno punomoćje za zastupanje.

Punomoćje može biti:

 • Generalno punomoćje, kojim se punomoćnik ovlašćuje za preduzimanje svih radnji u postupku;
 • Specijalno punomoćje, kojim se punomoćnik ovlašćuje za preduzimanje samo određenih, u punomoćju tačno navedenih radnji.

ADVOKAT KAO PODNOSILAC PRIJAVE

Ukoliko je punomoćnik advokat, punomoćje ne mora biti overeno. Međutim, ako punomoćjem strano pravno lice ovlašćuje advokata, potpis vlastodavca treba da bude overen, kako bi se utvrdilo da je potpisnik ovlašćeni zastupnik davaoca punomoćja. Ukoliko je punomoćje overeno u inostranstvu, takva isprava mora biti legalizovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu.

DEPONOVANJE PUNOMOĆJA

Ukoliko se neko pravno lice često pojavljuje kao stranka u postupku registracije, punomoćje se može deponovati u Registru ugovora o finansiranju poljoprovredne proizvodnje.

Prilikom podnošenja registracione prijave podnosilac treba da navede da je punomoćje deponovano uz obavezno naznačavanje broja pod kojim je isto zavedeno.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA REGISTRACIJU

Uz uredno popunjenu odgovarajuću registracionu prijavu prilaže se:

 • dokument koji predstavlja pravni osnov za registraciju ili brisanje podataka;
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se mogu utvrditi podaci koji se registruju;
 • dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili overenoj kopiji.

Ako se radi registracije podataka dostavlja strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje legalizacija isprava u međunarodnom prometu.

Uz dokument koji je sačinjen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta, koji mora biti sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pravilnikom o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilaže za registraciju podataka detaljno je propisana dokumentacija koju je potrebno priložiti radi registracije ili brisanja registrovanih podataka, i to za svaku vrstu registracione prijave, posebno.

Tekst Pravilnika dostupan je u odeljku „Propisi”.

Detaljna uputstva o dokumentaciji koja se podnosi uz svaku od registracionih prijava nalaze se u odeljku „Uputstva”.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Podnosilac registracione prijave je dužan da podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji je predmet registracije, odnosno izmene registrovanog podatka ili dokumenta, ako zakonom nije određen drugi rok. Za prijavu podnetu po isteku zakonom propisanog roka, iznos naknade za vođenje postupka registracije se uvećava za iznos propisan Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

ODLUČIVANJE REGISTRATORA O PRIJAVI

Rok za odlučivanje o registracionoj prijavi je pet radnih dana od dana prijema prijave.

Ako registrator ne donese odluku u zakonskom roku, smatra se da je prijava usvojena. U tom slučaju registrator je dužan da donese rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovede u Registar.

Usvajanje prijave 

Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju, registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja. Odluka registratora se objavljuje na internet strani Agencije istovremeno sa njenim donošenjem.

Odbacivanje prijave i mogućnost podnošenja nove uz plaćanje polovine propisanog iznosa naknade

Registrator odbacuje prijavu ukoliko utvrdi da je podneta od strane neovlašćenog lica, da ne sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju, da uz prijavu nije priložena propisana dokumentacija, da činjenice iz prijave nisu saglasne činjenicama u priloženoj dokumentaciji i podacima koji su registrovani u javno dostupnim registrima i/ili da uz prijavu nije podnet dokaz o uplati propisane naknade, pri čemu u rešenju kojim se prijava odbacuje, utvrđuje koji od propisanih uslova za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja kojim je prijava odbačena, podnese novu registracionu prijavu i otkloni utvrđene nedostatke, za vođenje postupka registracije plaća polovinu propisanog iznosa naknade. U novoj prijavi podnosilac mora da navede broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.

Drugi razlozi za odbacivanje prijave

Ako Registrator utvrdi da nije nadležan za odlučivanje o prijavi, da podatak ili dokument nije predmet registracije, da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan, da prijava iz člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre nije podneta u propisanom roku, da je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom ili da je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom, doneće rešenje kojim prijavu odbacuje.

Podnosilac prijave odluku Registratora može pobijati žalbom.

DOSTAVLJANJE PISMENOG OTPRAVKA ODLUKE DONETE U POSTUPKU REGISTRACIJE

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave.

Pismeni otpravak odluke registratora može biti dostavljen:

 • poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika;
 • poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana;
 • slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje;
 • preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova;
 • poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu, izuzev u slučaju kada se odluka preuzima u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova. 

POVRAĆAJ U PREĐAŠNJE STANJE

U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje. 

ŽALBA NA ODLUKU REGISTRATORA

Protiv odluke registratora lice ovlašćeno za podnošenje prijave može podneti žalbu u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke ministru nadležnom za poslove privrede.

Žalba se u istom roku može izjaviti i usmeno na zapisnik u Agenciji za privredne registre.

Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

Ako lice ovlašćeno za podnošenje prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je odbačena prijava za registraciju uz utvrđivanje uslova koji nisu ispunjeni, a istovremeno otkloni i nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.

Podnosilac žalbe u žalbi ne može da se poziva na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumentaciju koja nije priložena uz prijavu.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativni taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019, 98/2020, 144/2020 i 138/2022) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku podnošenja, a za rešenja u trenutku zahteva za njihovo izdavanje. Prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 560,00 dinara (tarifni broj 6), za rešenje po žalbi 660,00 dinara (tarifni broj 9), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 330,00 dinara (tarifni broj 18).

POSTUPAK PO ŽALBI

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, donosi rešenje kojim žalbu odbacuje.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje kojim se prijava usvaja.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema uredne žalbe, ne donese neku od navedenih odluka po žalbi, on žalbu bez odlaganja dostavlja ministru nadležnom za poslove privrede.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će u roku od pet radnih dana od saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, doneti rešenje kojim će grešku ispraviti.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim  zahtev odbija kao neosnovan.

IZDAVANJE IZVODA, POTVRDA I KOPIJA DOKUMENATA

Izvod po RPU broju

Izvod iz Registra je javna isprava koja sadrži sve registrovane podatke o konkretnom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

Potvrda

Potvrda je javna isprava kojom se potvrđuje da je određeno lice registrovano kao poverilac ili dužnik, uz navođenje osnovnih podataka o registrovanom ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje ili kojom se potvrđuje da određeno lice nije registrovano kao poverilac ili dužnik.

Potvrdom se potvrđuje i da je podatak ili dokument bio registrovan, odnosno da Registar sadrži određen dokument.

Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje

U odeljku „Obrasci” istaknut je obrazac Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje i može ga podneti svako zainteresovano lice.

Uz zahtev se obavezno prilaže dokaz o uplati naknade. 

Izdavanje kopija dokumenata

Zainteresovano lice može tražiti i izdavanje kopija dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija ili brisanje podataka iz Registra.

Naknade za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenata

Detaljna uputstva o visini naknade za usluge Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje uključujući izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenata nalaze se u odeljku „Naknade”.

DOSTUPNOST PODATAKA

Dostupnost podataka preko internet strane Agencije

Svi registrovani podaci su javno dostupni preko internet strane Agencije, Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, bez plaćanja naknade, i to u odeljku „Pretraživanje podataka”.

Detaljna uputstva o načinu pretraživanja nalaze se u odeljku „Uputstva”, pod nazivom „Uputstvo za pretraživanje podataka”.

Uvid u dokumentaciju na osnovu koje je izvršena registracija

Zainteresovana lica mogu ostvariti uvid u dokumentaciju na osnovu koje je izvršena registracija podataka.

Zahtev za uvid u spise predmeta se podnosi Službi arhive Agencije za privredne registre, a detaljnije informacije, uključujući i kontakt telefone, možete pronaći u odeljku „Arhiva”.

Ograničena dostupnost podataka

Dostupnost određenih podataka i dokumenata može biti ograničena, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti i poslovna tajna.

POSLEDICE PRIJAVLJIVANJA NEISTINITOG PODATKA ILI DOSTAVLJANJA LAŽNOG ILI PREINAČENOG DOKUMENTA U POSTUPKU REGISTRACIJE

Članom 45. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre propisano je da prijavljivanje neistinitog podatka ili dostavljanje lažnog ili preinačenog dokumenta u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije i evidencije upotrebi kao pravi predstavlja krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina.