Registraciona prijava za brisanje zabeležbe nalazi se u odeljku „Obrasci".

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA BRISANJE ZABELEŽBE

Registracionu prijavu za brisanje zabeležbe mogu podneti:

  • davalac lizinga,
  • primalac lizinga, i
  • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Pored davaoca lizinga i primaoca lizinga, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se iz Registra finansijskog lizinga izbriše registrovana zabeležba. Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz iz koga jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je zabeležba registrovana u Registru finansijskog lizinga, odnosno tačan broj rešenja kojim je usvojena registraciona prijava za upis zabeležbe.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

  • za fizičko domaće lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta,
  • za domaće pravno lice ili državni organ, navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država prebivališta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika  prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (davalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik davaoca lizinga, primalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik primaoca lizinga, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđena polja. 

 Strana 2 - Način dostavljanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra finansijskog lizinga.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Podnosilac prijave traži brisanje registrovane zabeležbe, i to:

Na strani 3 obavezno naznačiti odgovarajuće polje ispred vrste zabeležbe čije se brisanje traži.

Ukoliko se traži brisanje zabeležbe spora, u polju „Bliži opis”, obavezno naznačiti pravnosnažnu odluku suda ili poravnanje kojim je predmetni spor okončan (navesti naziv i vrstu odluke, naziv suda koji je odluku doneo, broj odluke, dan donošenja, kao i dan nastupanja pravnosnažnosti).

Ukoliko se traži brisanje zabeležbe podataka i dokumenata od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom o finansijskom lizingu, u polju „Bliži opis”, obavezno naznačiti odluku državnog organa ili drugi dokument na osnovu koga je došlo do promene okolnosti ili dokumenata koji su uslovili registraciju zabeležbe.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odeljku „Propisi”.

Za brisanje zabeležbe spora, prilaže se pravnosnažna odluka suda ili poravnanje kojim je predmetni spor okončan.

Za brisanje zabeležbe podataka i dokumenata od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanim ugovorom o finansijskom lizingu, prilaže se odgovarajuća odluka državnog organa ili drugi dokument iz koga se može utvrditi da je došlo do promene okolnosti ili dokumenata koji su uslovili registraciju zabeležbe.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada  sa zemljom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA BRISANJE REGISTROVANE ZABELEŽBE

Visina naknade za brisanje registrovane zabeležbe propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe  iznosi 1.100,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 1.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za brisanje registrovane zabeležbe, koja se plaća Agenciji za privredne registre::

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju. U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

  • novu, uredno popunjenu registracionu prijavu, na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
  • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
  • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom, registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.