Agencija u skladu sa potrebama korisnika izdaje tzv. specijalne aranžmane, u okviru kojih daje podatke iz finansijskih izveštaja prema specifičnim zahtevima i metodologiji korisnika. Fleksibilno kreiranje specijalnih aranžmana omogućava korisnicima jednostavno i brzo prikupljanje pouzdanih i ažurnih podataka za različite namene, kao što su izbor i praćenje poslovnih partnera, analiza konkurencije, istraživanje tržišta, izrade analiza i procena, i sl.

Specijalni aranžmani se izrađuju prema kriterijumima za odabir podataka, odnosno uslovima i nivoima obrade i u obimu koji je korisnik definisao u zahtevu. Kriterijumi za odabir podataka mogu biti delatnost, teritorija, veličina, pravna forma, odabrana pravna lica prema spisku korisnika, broj zaposlenih, iznos poslovnih prihoda, visina neto dobitka, i sl.

Podaci koji se daju na poseban zahtev korisnika su:

  • pojedinačni i zbirni podaci iz redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za pravna lica i preduzetnike
  • zbirno obrađeni podaci iz finansijskih izveštaja za pravna lica i preduzetnike
  • podaci i pokazatelji o bonitetu za privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike
  • skoring (za privredna društva).

Način naručivanja

Specijalni aranžmani se izdaju svim zainteresovanim korisnicima - pravnim i fizičkim licima, uz plaćanje odgovarajuće naknade.

Zahtev za izdavanje specijalnih aranžmana može se dostaviti elektronski, na i-mejl bonitet@apr.gov.rs, kao i lično (na prijemnom mestu u Agenciji) ili poštom.

Zahtev se može podneti na propisanom obrascu BON Zahtev 2 ili u slobodnoj formi, a potrebno je da sadrži:

  • elemente za identifikaciju korisnika - naziv pravnog lica/preduzetnika ili ime i prezime fizičkog lica, matični broj, adresu, podatke za kontakt
  • jasno definisanu metodologiju - vrstu traženih podataka (za podatke iz finansijskih izveštaja pored naziva pozicije potrebno je navesti i AOP oznaku te pozicije) i precizno definisane kriterijume za njihovu obradu.

BON ZAHTEV 2 - Zahtev za usluge specijalnih aranžmana

Prilikom podnošenja zahteva korisnik može dostaviti i formu ili tabelarni pregled za prikaz traženih  podataka shodno njegovim potrebama.

Po prijemu ispravnog zahteva i izrade specijalnog aranžmana, Agencija korisniku dostavlja obaveštenje sa svim potrebnim elementima za uplatu naknade (tekući račun, poziv na broj, iznos naknade), a specijalni aranžmani se izdaju nakon evidentiranja uplate na računu Agencije (na osnovu dnevnih plaćanja), posle prihvatanja avansnog računa od strane korisnika (ako je korisnik obveznik primene Zakona o elektronskom fakturisanju), na način za koji se korisnik opredelio u svom zahtevu (i-mejlom, lično ili poštom).

Naknada se utvrđuje prema broju podataka i nivoima obrade tih podataka.