Registar finansijskih izveštaja počeo je sa radom u Agenciji za privredne registre 1. januara 2010. godine. Integracijom velikog broja finansijskih podataka i podataka statusnog karaktera formiran je celovit informacioni sistem koji na jednom mestu obezbeđuje potpune i pravovremene podatke i informacije o pravnim licima i preduzetnicima usaglašene sa standardima Evropske unije.

Na osnovu podataka koji se vode u okviru Registra finansijskih izveštaja sagledavaju se privredna kretanja u Republici Srbiji, analizira se finansijski položaj i uspešnost poslovanja pravnih lica i preduzetnika i procenjuje rizik poslovanja, što doprinosi stvaranju sigurnijeg i povolјnijeg poslovnog ambijenta, smanjenju stepena sistematskog rizika u realnom sektoru i finansijskom sistemu, pobolјšanju informisanosti i sigurnosti investitora, povećanju konkurentnosti domaće privrede i podsticanju priliva inostranih investicija. Od posebnog značaja su i državnim organima za potrebe statističkog praćenja privrede, analizu i dijagnostiku makroekonomskih kretanja u zemlјi, kao i za donošenje odluka iz oblasti ekonomske, monetarne i fiskalne politike.

Poslovi prijema i obrade finansijskih izveštaja kao i publikovanja podataka o finansijskim rezulatima poslovanja privrednih subjekata i drugih pravnih lica imaju tradiciju dugu pola veka i obavlјani su najpre u Službi društvenog knjigovodstva (SDK) odnosno Zavodu za obračun i plaćanja (ZOP). Razvoj poslova boniteta započet je 14. januara 2002. godine osnivanjem Centra za bonitet, kao organizacionog dela Zavoda za obračun i plaćanja, da bi prestankom rada ove institucije 2003. godine, Centar za bonitet u okviru Narodne banke Srbije, preuzeo od ZOP-a računovodstvene podatke počev od 1994. godine i formirao elektronsku bazu tih podataka. Istovremeno, prema donetim propisima, Centar je nastavio da vrši prijem i obradu finansijskih izveštaja, proširuje bazu novim računovodstvenim podacima i unapređuje i razvija usluge boniteta.

Od 2010. godine poslovi prijema, obrade i javnog objavlјivanja finansijskih izveštaja, kao i poslovi boniteta, na osnovu ovlašćenja definisanih odgovarajućim propisima, obavlјaju se u Agenciji za privredne registre u kojoj je uspostavlјen Registar finansijskih izveštaja. Agencija za privredne registre je od Narodne banke Srbije preuzela predmete, dokumentaciju, arhivu, baze podataka, sredstva za rad, potreban broj zaposlenih, kao i deo informacionog sistema i neophodnu informatičko tehnološku opremu, i nastavila je aktivnosti na unapređenju kvaliteta informacija u zemlјi – podizanjem kvaliteta finansijskog izveštavanja i razvojem usluga boniteta, a u cilјu prilagođavanja savremenim uslovima poslovanja.

Počev od finansijskih izveštaja za 2014. godinu, zakonom koji uređuje računovodstvo definisana je obaveza dostavlјanja finansijskih izveštaja u elektronskom obliku, potpisanih kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika. Zarad primene takvog modela finansijskog izveštavanjau okviru Registra finansijskih izveštaja razvijen je Poseban informacioni sistem Agencije koji obezbeđuje jedinstven postupak unosa i dostavlјanja finansijskih izveštaja i dokumentacije uz finansijske izveštaje, i to u formi elektronskog dokumenta. Ovaj sistem omogućava i jedinstvenu elektronsku obradu podataka, javno objavlјivanje podataka i dokumenata u skladu sa zakonom, podnošenje prijava za privredni prestup protiv onih obveznika koji nisu izvršili svoje obaveze u skladu sa istim, zatim skladištenje i čuvanje elektronskih dokumenata, kao i jedinstveni postupak isporuke podataka i dokumenata svim zainteresovanim korisnicima, odnosno pružanja usluga iz Registra.

Registar finansijskih izveštaja je centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije uz te izveštaje u skladu sa zakonom, kao i podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika. 

U okviru Registra se vodi i posebna dokumentaciona baza koja sadrži sva dokumenta i akta dostavlјena Registru, kao i evidencija obveznika sa osnovnim statusnim podacima o pravnim licima i njihovim zakonskim zastupnicima, kao i preduzetnicima.

Finansijski izveštaji predstavlјaju struktuirani prikaz finansijskog položaja i poslovnih promena koje su nastale u izveštajnom periodu, sa cilјem da se obezbede informacije o finansijskom položaju, performansama, odnosno finansijskom uspehu i promenama finansijskog položaja pravnog lica i preduzetnika, korisne za donošenje ekonomskih odluka širokog kruga korisnika. 

Baza izvornih finansijskih izveštaja kao jedinstvena elektronska baza, sadrži podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije propisane zakonom za sva pravna lica (osim korisnika budžetskih sredstava, stambenih zgrada i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja), ogranke stranih pravnih lica koja obavlјaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, stečajne mase i preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva. Baza sadrži individualne podatke iz finansijskih izveštaja, u okviru koje se podaci vode prema grupama pravnih lica definisanih zakonom koji uređuje računovodstvo, pri čemu su ti podaci standardizovani u skladu s propisima koji su bili u primeni u godini za koju su ti podaci iskazani.

Podaci o bonitetu vode se po grupama, i to za privredna društava i zadruge, za ustanove i za preduzetnike, a utvrđuju se na osnovu podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i drugih podataka koji se vode u bazi izvornih finansijskih izveštaja, kao i zbirnih podataka i pokazatelјa izračunatih na osnovu finansijskih izveštaja i podataka za statističke i druge potrebe, odnosno podataka preuzetih iz drugih registara i evidencija koje vodi Agencija i pribavlјenih od drugih nadležnih državnih institucija. Standardizovani su i usaglašeni sa direktivama Evropske unije i međunarodnim računovodstvenim standardima i pravilima finansijske analize što omogućava sveobuhvatno izveštavanje o bonitetu na brz i jednostavan način.

Podaci o bonitetu čine polaznu osnovu za ekonomsku i finansijsku analizu poslovanja privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika tokom vremena, kao i za sagledavanje njihove uspešnosti poslovanja i finansijskih kapaciteta, odnosno relativnog položaja u odnosu na okruženje i ukupnih privrednih kretanja. 

Baza podataka o bonitetu koja se vodi u Registru je centralna, jedinstvena, standardizovana, javna, elektronska baza koja sadrži objektivizovane i standardizovane podatke i pokazatelјe za ocenu boniteta privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i ocene boniteta privrednih društava koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. Baza podataka o bonitetu sadrži kompleksne, međusobno povezane baze podataka, i to bazu izvornih podataka i bazu izvedenih podataka.

Kontinuirano usavršavanje poslova boniteta zasnovano je na stalnom razvoju i unapređenju dve metodologije - metodologije za standardizaciju podataka i pokazatelјa u komparativnim vremenskim serijama i metodologije za ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednih društava, čime je omogućeno kvalitetno informisanje o bonitetu  privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika ne samo putem podataka i pokazatelјa, već i putem standardizovanih i specijalizovanih izveštaja o bonitetu različite strukture, sadržine i iskazne moći (Potpuni izveštaj o pokazatelјima za ocenu boniteta BON 1, Izveštaj o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja BON 2, Izveštaj o bonitetu za javne nabavke BON JN, Izveštaj o bonitetu za procenu kreditne sposobnosti dužnika BON KS, itd.), kao i ocene boniteta izražene u formi skoringa.

Radi sagledavanja ukupnih privrednih kretanja u Registru finansijskih izveštaja se, na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu, koji se dodatno obrađuju i analiziraju u skladu sa posebnom metodologijom, izrađuju i objavlјuju publikacije koje sadrže zbirne podatke o finansijskom položaju i uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina u Republici Srbiji na godišnjem nivou (Godišnji bilten finansijskih izveštaja, Godišnji izveštaj o poslovanju privrede, Godišnji izveštaj o poslovanju ekonomskih celina u privredi, Izveštaj o STO NAJ... privrednih društava).

Rečnik pojmova

REGISTAR FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA - centralna, javna, jedinstvena elektronska baza podataka iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentacije koja se saglasno zakonu koji uređuje računovodstvo dostavlјa uz te izveštaje, kao i podataka o bonitetu  privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika.

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI – dokument koji dostavlјa obveznik  koji u izveštajnoj godini nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obavezama, do 31. marta naredne godine. Dostavlјanjem ove izjave obveznik je ispunio obavezu dostavlјanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za tu izveštajnu godinu.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - set propisanih obrazaca u kojima obveznik  daje prikaz rezultata poslovanja i svog finansijskog položaja u izveštajnoj godini, a može biti redovni godišnji, konsolidovani godišnji i vanredni. Set obrazaca koji čini finansijski izveštaj utvrđen je zakonom koji uređuje računovodstvo u zavisnosti od vrste izveštaja i vrste i veličine obveznika.

REDOVAN GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ–vrsta finansijskog izveštaja, koji obveznik  dostavlјa radi statističke obrade i javnog objavlјivanja za poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, najkasnije do 31. marta naredne godine, a ako ima poslovnu godinu različitu od kalendarske, taj izveštaj  dostavlјa, najkasnije u roku od tri meseca od dana njegovog sastavlјanja.

KONSOLIDOVANI GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ –vrsta finansijskog izveštaja s podacima na nivou ekonomske celine, koji dostavlјa matično pravno lice koje imaju kontrolu nad jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlјi i inostranstvu, najkasnije do 30. aprila naredne godine, ako ima poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, odnosno četiri meseca od dana njegovog sastavlјanja, ako je poslovna godina različita od kalendarske.

VANREDNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – vrsta finansijskog izveštaja koji sastavlјaju obveznici kod kojih je u toku poslovne godine došlo do statusne promene (u slučaju statusne promene pripajanja vanredni finansijski izveštaj sastavlјa pravno lice koje prestaje sa poslovanjem, dok u slučaju statusne promene izdvajanja vanredni finansijski izveštaj sastavlјa pravno lice koje u postupku promene izdvaja deo svoje imovine i obaveza, osim ako posebnim zakonom nije drukčije propisano), otvaranja, odnosno zaklјučenja stečajnog postupka, pokretanja, odnosno zaklјučenja (okončanja) postupka likvidacije. Vanredni finansijski izveštaj sastavlјaju i ogranci stranog pravnog lica i preduzetnici u slučaju brisanja iz nadležnog statusnog registra. Vanredni finansijski izveštaj se dostavlјa u roku od 60 dana od dana kada je sastavlјen.

BILANS STANјA - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuje stanje i struktura imovine (aktiva), kao i kapitala i obaveza (pasiva) jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, na dan bilansiranja u poslovnoj godini.

BILANS USPEHA - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci, o prihodima, rashodima i rezultatu jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.

IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU - obrazac finansijskog izveštaja koji čine stavke prihoda i rashoda (uklјučujući i reklasifikacije usled korigovanja), koje nisu priznate u Bilansu uspeha jednog pravnog lica u periodu od početka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o prilivima i odlivima gotovine jednog pravnog lica po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i finansiranja, u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU - obrazac finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o promenama (povećanjima i smanjenjima) sopstvenog kapitala jednog pravnog lica u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

STATISTIČKI IZVEŠTAJ - izveštaj u formi obrasca u kojem su detalјnije iskazane pojedine pozicije iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha, kao i drugi podaci, a koji se za potrebe statističke obrade dostavlјa zajedno sa redovnim godišnjim finansijskim izveštajem.

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ - deo finansijskog izveštaja u kome se daju opisi i raščlanjeni prikazi pojedinih pozicija datih u obrascima tog izveštaja. U napomenama se obelodanjuju korišćene metode bilansiranja, primenjena računovodstvena regulativa i značajne transakcije i događaji.

DOKUMENTACIJA UZ REDOVNI GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – dokumentacija koju obveznici revizije dostavlјaju uz redovni godišnji finansijski izveštaj u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo (odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, revizorski izveštaj, godišnji izveštaj o poslovanju ako saglasno zakonu postoji obaveza sastavlјanja tog izveštaja, odnosno korigovani redovni godišnji finansijski izveštaj ako su vršene korekcije u tom izveštaju). Dokumentacija se dostavlјa najkasnije do 30. juna naredne godine ako obveznik revizije ima poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, odnosno šest meseci od isteka poslovne godine ako je ona različita od kalendarske.

DOKUMENTACIJA UZ KONSOLIDOVANI GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – dokumentacija koju matično pravno lice prilaže uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo (odluka o usvajanju finansijskog izveštaja, revizorski izveštaj, konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju odnosno korigovani konsolidovani godišnji finansijski izveštaj ako su vršene korekcije u tom izveštaju). Dostavlјa se najkasnije do 31. jula naredne godine ako matično pravno lice ima poslovnu godinu jednaku kalendarskoj, odnosno sedam meseci od isteka poslovne godine, ako je ona različita od kalendarske.

KORIGOVANI REDOVNI GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – izveštaj usvojen od strane nadležnog organa obveznika revizije, koji sadrži korekcije u odnosu na dostavlјeni redovni godišnji finansijski izveštaj koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan; dostavlјa se zajedno sa dokumentacijom uz redovni godišnji finansijski izveštaj.

KORIGOVANI KONSOLIDOVANI GODIŠNјI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ – izveštaj usvojen od strane nadležnog organa matičnog pravnog lica, koji sadrži korekcije u odnosu na dostavlјeni konsolidovani godišnji finansijski izveštaj koji je javno objavlјen kao potpun i računski tačan; dostavlјa se zajedno sa dokumentacijom uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj.

DOBROVOLjNA REVIZIJA – izveštaj o izvršenoj reviziji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja pravnog lica ili preduzetnika koji nije obveznik revizije, a koji to lice može dostaviti Agenciji istovremeno sa predmetnim finansijskim izveštajem ili nakon objavlјivanja istog kao potpunog i računski tačnog; dobrovolјna revizija se dostavlјa u rokovima i po pravilima propisanim za dostavlјanje dokumentacije od strane obveznika revizije.

OBVEZNICI - pravna lica, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu koji obavlјaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, kao i stečajne mase, koji imaju obavezu dostavlјanja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre.

PRAVNA LICA - privredna društva, Narodna banka Srbije, banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga, dobrovolјni penzijski fondovi i društva za upravlјanje dobrovolјnim penzijskim fondovima, investicioni fondovi i društva za upravlјanje investicionim fondovima, berza, brokersko-dilerska društva, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, platne institucije, institucije elektronskog novca, faktoring društva, zadruge, ustanove koje obavlјaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe zakona koji uređuju računovodstvo, kao i druga pravna lica utvrđena tim zakonom.

DRUGA PRAVNA LICA - pravna lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti (udruženja, komore, zadužbine, fondacije, političke organizacije, sindikalne organizacije i sl.)

DRUŠTVA OD JAVNOG INTERESA - velika pravna lica razvrstana u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, javna društva i sva pravna lica koje Vlada RS na predlog nadležnog ministarstva proglasi pravnim licima od javnog interesa za Republiku Srbiju, nezavisno od njihove veličine.

JAVNO DRUŠTVO - izdavalac koji je uspešno izvršio javnu ponudu hartija od vrednosti u skladu sa prospektom čije je objavlјivanje odobrila Komisija za hartije od vrednosti ili čije su hartije od vrednosti uklјučene u trgovanje na regulisanom tržištu, odnosno MTP u Republici Srbiji.

JAVNO PREDUZEĆE - preduzeće koje obavlјa delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

OBVEZNICI REVIZIJE - velika i srednja pravna lica i preduzetnici, sva javna društva, mala i mikro pravna lica kao i preduzetnici čiji ukupni prihod ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini prelazi iznos od 4.400.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti i sva javna preduzeća koja su dužna da vrše reviziju redovnih godišnjih finansijsih izveštaja u skladu sa zakonom koji uređuje reviziju, kao i matična pravna lica koja su dužna da vrše reviziju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja.

STEČAJNA MASA - imovina stečajnog dužnika nad kojom se nastavlјa postupak stečaja u slučaju obustave ili zaklјučenja tog postupka nad stečajnim dužnikom, u smislu zakona kojim se uređuje stečaj, a koja ima obavezu dostavlјanja finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre.

ZAHTEV ZA JAVNO OBJAVLjIVANјE FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA – propisani obrazac ugrađen u Posebni informacioni sistem Agencije koji se koristi u postupku sastavlјanja i dostavlјanja redovnih, odnosno konsolidovanih godišnjih i vanrednih finansijskih izveštaja.

ZAHTEV ZA JAVNO OBJAVLjIVANјE DOKUMENTACIJE – propisani obrazac ugrađen u Posebni informacioni sistem Agencije koji se koristi u postupku dostavlјanja dokumentacije uz redovne, odnosno konsolidovane godišnje finansijske izveštaje obveznika revizije.

ZAHTEV ZA ZAMENU JAVNO OBJAVLjENOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA – propisani obrazac ugrađen u Posebni informacioni sistem Agencije koji se koristi u postupku sastavlјanja i dostavlјanja zamene finansijskih izveštaja.

POSEBNI ZAHTEVI OBVEZNIKA – zahtevi ugrađeni u Posebni informacioni sistem Agencije, koji su u direktnoj ili posrednoj vezi sa ranije dostavlјenim finansijskim izveštajem ili dokumentacijom (zahtev za odustanak od podnetog finansijskog izveštaja, odnosno dokumentacije, zahtev za izmenu podataka u finansijskom izveštaju, odnosno dokumentaciji, zahtev za izmenu korisničkog naloga, zahtev za promenu računovodstvene regulative itd.).

BONITET - sposobnost izmirivanja obaveza u roku koja, pored kreditne sposobnosti, obuhvata i opštu materijalnu sposobnost i poziciju na tržištu. Bonitet se često ne poklapa sa pojmom likvidnosti, budući da dužnik može biti dobrog bonitetnog statusa, a ipak kratkoročno nelikvidan. 

BAZA PODATAKA O BONITETU – centralizovana, jedinstvena, standardizovana, javna, elektronska baza podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika, kao i ocena boniteta privrednih društava koja imaju sedište na teritoriji Republike Srbije. Baza podataka o bonitetu sadrži kompleksne, međusobno povezane baze podataka, i to bazu izvornih i bazu izvedenih podataka.

METODOLOGIJA ZA UTVRĐIVANјE PODATAKA O BONITETU I DAVANјE OCENA BONITETA – dokument u kome je uređen način utvrđivanja i obelodanjivanja podataka o bonitetu, sadržina izveštaja o bonitetu, postupak utvrđivanja ocena boniteta i sadržina skoringa odnosno drugih usluga, kao i sadržina kataloga usluga boniteta. Metodologiju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja. Metodologija - opšti deo objavlјuje se na internet stranici Agencije.

PODACI O BONITETU - izvorni i izvedeni podaci, pri čemu izvorne podake čine objektivizovani podaci iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja, zatim podaci i dokumenta preuzeti iz drugih registara i evidencija koje vodi Agencija, kao i podaci koje dostavlјaju drugi nadležni organi i korisnici usluga, dok izvedene podatke čine objektivizovani, standardizovani i međusobno uporedivi podaci i pokazatelјi, u komparativnim vremenskim serijama, utvrđeni u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje podataka o bonitetu privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika i davanje ocena boniteta privrednih društava i Metodologijom za utvrđivanje, objavlјivanje i davanje zbirnih podataka iz baze podataka za statističke i druge potrebe u standardizovanoj formi. Agencija vodi podatke o bonitetu po grupama, i to za: privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike.

MAKROEKONOMSKI IZVEŠTAJI I ANALIZE - godišnji makroekonomski izveštaji i analize koji se izrađuju u Agenciji za privredne registre u Registru finansijskih izveštaja. Izrađujuse po grupama pravnih lica i za preduzetnike, odnosno ekonomske celine, a sadrže detalјne informacije o njihovom broju, broju zaposlenih, rezultatima poslovanja, strukturi poslovne imovine i izvora finansiranja. Makroekonomski izveštaji i analize se izrađuju i objavlјuju u formi publikacija Godišnji bilten finansijskih izveštaja,  zatim godišnjih izveštaja o poslovanju pravnih lica i preduzetnika odnosno ekonomskih celina, kao i izveštaja o STO NAJ... privrednih društava.

GODIŠNјI BILTEN FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – publikacija koja se izrađuje u Agenciji za privredne registre u Registru finansijskih izveštaja, a sadrži makroekonomske informacije odnosno zbirne podatke o poslovanju svih pravnih lica i preduzetnika u zemlјi, utvrđene za poslednje dve godine, na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe, kao i na osnovu podataka iz baze izvornih finansijskih izveštaja. Izrađuje se i objavlјuje dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku. 

GODIŠNјI IZVEŠTAJI O POSLOVANјU  PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I EKONOMSKIH CELINA - godišnje makroekonomske analize koje se se izrađuju u Agenciji za privredne registre, u Registru finansijskih izveštaja u formi publikacija. Godišnji izveštaji o poslovanju se izrađuju po grupama pravnih lica, na osnovu zbirno obrađenih podataka za statističke i druge potrebe, kao i na osnovu podataka iz baze izvornih finansijskih izveštaja i baze podataka o bonitetu. Sadrže zbirne podatke o uspešnosti poslovanja i finansijskom položaju pravnih lica, preduzetnika i ekonomskih celina u Republici Srbiji, za poslednje dve godine i analizu trenda datu na osnovu tih podataka. Pored podataka na ukupnom nivou, u okviru godišnjih izveštaja poseban osvrt daje se sa aspekta koncentracije finansijskih performansi po određenim nivoima klasifikacije i poslovanja odabranih segmenata privrede. 

USLUGE IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA – usluge koje se pružaju iz Registra finansijskih izveštaja svim zainteresovanim korisnicima, a obuhvataju davanje podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar, pružanje usluga boniteta, davanje pojedinačnih i zbirnih podataka iz finansijskih izveštaja upisanih u Registar u skladu sa zahtevom korisnika, izdavanje kopija dokumenata koje sadrži Registar i izdavanje potvrda i drugih informacija vezano za vođenje Registra.

USLUGE BONITETA – usluge iz Registra finansijskih izveštaja koje se daju u formi podataka o bonitetu, izveštaja o bonitetu, ocena boniteta i specijalnih aranžmana.

SAŽETI BILANS – sažeti deo finansijskog izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu)  u kome su bilansne pozicije sažete odnosno grupisane tako da su prikazani bilansni podaci uporedivi u vremenskom periodu, relevantni za utvrđivanje pokazatelјa o bonitetu i omogućavaju sagledavanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja. Agencija za privredne registre odnosno Registar finansijskih izveštaja sažete bilanse daje, u vremenskim serijama, u okviru izveštaja o bonitetu.

IZVEŠTAJ O BONITETU – sistematizovani set podataka o bonitetu, za period od tri godine, na osnovu kojih se može sagledavati finansijski položaj i uspešnost poslovanja privrednih društava, zadruga, ustanova i preduzetnika. Agencija za privredne registre odnosno Registar finansijskih izveštaja izrađuje standardizovane (za opšte namene) i specijalizovane (za određene namene, u skladu sa posebnim propisima i potrebama tržišta) izveštaje o bonitetu, po grupama, i to za privredna društva i zadruge, za ustanove i za preduzetnike.

SPECIJALNI ARANŽMAN – usluga iz Registra finansijskih izveštaja sačinjena prema posebnom zahtevu odnosno metodologiji korisnika. U okviru specijalnih aranžmana daju se podaci iz izvornih finansijskih izveštaja – pojedinačni i zbirni, zatim zbirno obrađeni podaci za statističke i druge potrebe, kao i podaci o bonitetu i skoring.

OCENA BONITETA - ocena sposobnosti izmirivanja obaveza utvrđena u skladu sa definisanom metodologijom. Agencija za privredne registre odnosno Registar finansijskih izveštaja ocenu boniteta daje u formi skoringa.

SKORING - forma ocene boniteta koju daje Agencija za privredne registre odnosno Registar finansijskih izveštaja. Predstavlјa „objektiviziranu“ ocenu sposobnosti izmirivanja obaveza privrednog društva, utvrđenu na osnovu kvantitativnog modela vrednovanja finansijskih principa poslovanja - profitabilnosti, sigurnosti i likvidnosti, nezavisnosti, fleksibilnosti, finansiranja u skladu sa rizikom i budućeg rasta, pri čemu se kao korektivni elementi koriste podaci o nelikvidnosti i zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka, kao i drugi podaci od značaja za poslovanje privrednog društva. Agencija skoring daje samo za privredna društva, i to u formi skoring izveštaja koji sadrži sistematizovani set podataka, koji pored skoringa (ocene ili oznake statusa), sadrži i podatke o bonitetu za period od pet godina.

ODLIČAN BONITET (A) - skoring privrednog društva koje, prema koju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja, karakteriše izvanredna sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom preporučuje.

VEOMA DOBAR BONITET (B) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji koju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja, karakteriše vrlo zadovolјavajuća sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom  podrazumeva.

DOBAR BONITET (C) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji koju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja, karakteriše zadovolјavajuća sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom ne odbija.

PRIHVATLjIV BONITET (D) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji koju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja, karakteriše slabija sposobnost izmirivanja obaveza, te saradnja sa ovim privrednim društvom zavisi od poverenja u to društvo.

VEOMA SLAB BONITET (E) - skoring privrednog društva koje, prema metodologiji koju donosi registrator Registra finansijskih izveštaja, karakteriše vrlo slaba sposobnost izmirivanja obaveza, te se saradnja sa ovim privrednim društvom odbija.

PROFITABILNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje uspešnost poslovanja privrednog društva na duži rok.

SIGURNOST I LIKVIDNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje stepen zaštite poverilaca i sposobnost privrednog društva da izmiruje obaveze.

NEZAVISNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje stepen minimiziranja nepovolјnih zahteva poverilaca privrednog društva.

FLEKSIBILNOST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje sposobnost kratkoročnog prilagođavanja privrednog društva izmenjenim uslovima poslovanja.

FINANSIRANјE U SKLADU SA RIZIKOM - finansijski princip poslovanja koji pokazuje ispunjenost zahteva za zaštitom privrednog društva od prezaduženosti.

BUDUĆI RAST - finansijski princip poslovanja koji pokazuje stepen ulaganja u modernizaciju, odnosno u budući rast privrednog društva.

STOPA POSLOVNOG DOBITKA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje odnos ostvarenog poslovnog rezultata i prihoda od prodaje.

STOPA BRUTO DOBITKA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje stopu prinosa jedinice prihoda od prodaje. 

STOPA NETO DOBITKA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje neto prinosnu snagu prihoda od prodaje.

STOPA PRINOSA NA UKUPNA SREDSTVA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog ukupnog kapitala ili imovine bez obzira na vlasničku strukturu kapitala. 

STOPA PRINOSA NA SOPSTVENI KAPITAL - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje stopu ukamaćenja prosečnog sopstvenog kapitala.

EFEKAT FINANSIJSKOG LEVERIDžA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje odnos stope prinosa na sopstveni kapital i stope prinosa na ukupna sredstva; ukazuje na opravdanost korišćenja pozajmlјenog kapitala.

RACIO POKRIĆA KAMATA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje odnos ostvarenog rezultata pre oporezivanja i plaćenih kamata s jedne strane i plaćenih kamata s druge strane. 

RACIO SOPSTVENOG KAPITALA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje učešće sopstvenog u ukupnom kapitalu, čija visina je diktirana potrebom sopstvenog finansiranja stalnih sredstava i efektom finansijskog leveridža. 

STEPEN UKUPNE ZADUŽENOSTI - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje sa koliko dinara pozajmlјenog kapitala je pokriven svaki dinar sopstvenog kapitala. 

NETO OBRTNI KAPITAL - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje iznos dugoročnog kapitala kojim su finansirana obrtna sredstva. 

STOPA POKRIĆA ZALIHA NETO OBRTNIM KAPITALOM - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje procentualno pokriće zaliha neto obrtnim kapitalom, što ukazuje da li je uspostavlјena ravnoteža u oblasti dugoročnog finansiranja.

POKRIĆE STALNIH SREDSTAVA SOPSTVENIM KAPITALOM - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost stalne imovine sopstvenim kapitalom. 

POKRIĆE STALNIH SREDSTAVA DUGOROČNIM IZVORIMA FINANSIRANјA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost stalne imovine dugoročnim izvorima finansiranja. 

OPŠTI RACIO LIKVIDNOSTI - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost kratokročno pozajmlјenog kapitala ukupnim obrtnim sredstvima. 

RACIO TEKUĆE LIKVIDNOSTI - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost kratokročno pozajmlјenog kapitala gotovinom, lako unovčivim hartijama od vrednosti i kratkoročnim potraživanjima.

RACIO NOVČANE LIKVIDNOSTI - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje pokrivenost kratokročno pozajmlјenog kapitala gotovinom i lako unovčivim hartijama od vrednosti. 

CASH FLOW - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje oslobođena sredstva upotreblјiva za refinansiranje, dodatno investiranje i razduženje.

PROSEČNO VREME NAPLATE POTRAŽIVANјA OD KUPACA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje prosečno vreme potrebno za naplatu potraživanja od kupaca, izražava se brojem dana. 

PROSEČNO VREME VEZIVANјA ZALIHA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje prosečno vreme zadržavanja zaliha, odnosno efikasnost korišćenja zaliha, izražava se brojem dana.

PROSEČNO VREME PLAĆANјA OBAVEZA PREMA DOBAVLjAČIMA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje prosečno vreme potrebno za izmirivanje obaveza prema dobavlјačima, izražava se brojem dana. 

INTENZITET ULAGANјA U OSNOVNA SREDSTVA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje učešće osnovnih sredstava u poslovnoj imovini. 

INTENZITET FINANSIJSKIH ULAGANјA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje učešće dugoročnih finansijskih plasmana i dugoročnih potraživanja u poslovnoj imovini. 

GODIŠNјA STOPA OTPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA - pokazatelј za ocenu boniteta, pokazuje prosečnu godišnju stopu otpisa osnovnih sredstava.